Lähihoitaja työskentelee lähellä ihmistä: työtehtävät käsittävät ihmisen hoidon ja hoivan vauvasta vanhukseen. Työssä menestyminen edellyttää vahvaa ammatillista ja eettistä tietämystä ja ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen hallintaa.

Rasekossa valittavat osaamisalat ovat lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, ikääntyvien hoito ja kuntoutus sekä vammaistyö. Valinnaisilla tutkinnon osilla syvennät osaamisalaopintojasi esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistämisessä, ohjaustehtävissä toimimisessa tai kansainvälisessä työympäristössä työskentely. Työpaikkoja lähihoitajille tarjoavat mm. erilaiset sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköt kuten päiväkodit, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, vammaistyön yksiköt, palveluasumisyksiköt, vanhainkodit, terveyskeskukset, sairaalat sekä kotihoito. 

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana suunnitellen ja toteuttaen tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä. Tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä. Tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa kykenet työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on kokemustietoa mielenterveyden häiriöistä, riippuvuuksista, jostakin somaattisesta sairaudesta tai muista elämän pulmista ja niihin liittyvistä palveluista joko toipujana tai läheisenä. Kokemusasiantuntijana toimiminen on monella tavalla vaativaa, ja siinä vaaditaan kokemuksen rinnalle teoreettista tietoa ja toimintavalmiuksia. Kokemusten työstämiseen ja reflektoimiseen tarvitaan koulutusta. Jotta voi toimia kokemusasiaintuntijana, tulee oman toipumisprosessin olla riittävän pitkällä ja lisäksi tarvitaan taitoa käyttää omia kokemuksiaan eri tilanteissa.

Jalkojenhoitotyön  osaamisalan  suorittanut  hallitsee  jalkojen iho-  ja  kynsisairauksien  hoitotyön  huomioon  ottaen  asiakkaan  perussairaudet  osana jalkojenhoitoprosessia. Jalkojenhoitaja osaa ohjata ja neuvoa asiakkaita jalkojen terveyden edistämisessä, omahoidossa sekä ennaltaehkäistä asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä. Koulutuksen suorittaneella on ammattitaito tehdä asiakkaille suojaavia ja keventäviä ortooseja sekä ohjata asiakasta näiden tuotteiden käytössä. Koulutus antaa valmiudet oman yritystoiminnan aloittamiseen.

Mielenterveys- ja päihdetyö on asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa tehtävää ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää tai asumispalveluja tukevaa työtä, joka perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Koulutuksen jälkeen osaat toimia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti, käyttää työssäsi alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä hyödyntää alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemustasi.

Koulutuksessa saamasi osaaminen auttaa sinua perustelemaan työssäsi tekemiäsi ratkaisuja ja valintoja sekä arvioimaan niiden vaikutuksia. Osaat myös huolehtia omasta työhyvinvoinnistasi ja käyttää työnohjausta sekä lisäkoulutusta työsi tukena. Saat myös eväitä työn laadun kehittämiseen, työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsesi kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen.

Tutkinnon suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Työssä painottuu ammatillinen, tavoitteellinen vuorovaikutus ja kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet toimia työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat sekä arvioida niiden vaikutuksia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä.

Tutkinnon suorittanut huolehtii työhyvinvoinnistaan ja käyttää työnohjausta sekä koulutusta työnsä tukena. Työn laadun kehittäminen edellyttää tutkinnon suorittaneelta kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on neljä vaihtoehtoista osaamisalaa, joista Rasekossa tarjotaan tällä hetkellä Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala. Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittanut saattohoitaja (EAT) osaa toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä.

Hän osaa tehdä kokonaisarvion omalla vastuualueellaan palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä varten sekä suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa työryhmässä hoitoa huomioiden ihmisen perustarpeet, sairaudet sekä palliatiivisen tai saattohoidon erityispiirteet ja muun oireenmukaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon. Hän osaa arvioida ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa. Osaamisalan suorittanut osaa keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään. Hän osaa arvioida voimavarojaan sekä toimintaansa saattohoitajana.

Perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
lähihoitaja
Jatkuva haku, Yhteishaku, TE-koulutus
Tutustu koulutukseen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, oppisopimuksella

Perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
lähihoitaja
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, osaamisalahaku

Perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
lähihoitaja
Tutustu koulutukseen

Ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kokemusasiantuntijakoulutus

Ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala

Ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivänhoidon osaamisala

Ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
perhepäivähoitaja
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Ammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Tutustu koulutukseen

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala

Ammattitutkinto
Terveysalan ammattitutkinto
jalkojenhoitaja (AT)
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
saattohoitaja (EAT)
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen