Henkilötietojen käsittely 

Tietosuojalaki (1050/2018) EU:n tietosuoja-asetus GDPR

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Rekisterinpitäjä: Mikko Mäkinen
Sähköpostiosoite: mikko.makinen@raseko.fi

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Tietoverkon käyttäjähakemisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yksilöity tunnistautuminen tietoverkon kautta tarjottaviin resursseihin. Hakemistoon talletetaan käyttäjien ja laitteiden tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:

 • etunimi
 • sukunimi
 • käyttäjätunnus
 • kuvaus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • salasana
 • tunnuksen voimassaolo
 • kustannuspaikka
 • postitusryhmätieto
 • käyttöoikeusryhmätieto
 • työhuoneen sijainti
 • postiosoite
 • tehtävänimike
 • esimiestiedot
 • toimintayksikkö
Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään työsuhteen ja/tai opintojen keston ajan.
Yhtymähallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet toimikauden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Opiskelijahallintorekisteri Primus sekä, esimiesten tekemät käyttövaltuushakemukset. Käyttövaltuushakemuksista oma tietosuojaseloste.
Yhtymähallituksen jäsenten omat ilmoitukset sähköpostiosoitteista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Käyttäjätunnusten tietoja siirretään seuraaviin RASEKON käyttämiin järjestelmiin:

 • Office365 (opiskelijat+henkilökunta)
  – Office365:kautta käyttäjätunnukset siirtyvät Thinglinkiin
 • Adobe (opiskelijat +henkilökunta)
 • Webropol* (opiskelijat+henkilökunta)
 • ESMI (opiskelijoiden kulunvalvonta)
 • SafeQ -turvatulostus (opiskelijat+henkilökunta)
 • IMS toimintajärjestelmä (henkilökunta)
 • Tiedonsiirto vasta ensimmäisen kirjautumisen yhteydesssä

Webmail ja Outlook sähköposti: työntekijöiden sähköpostiosoitteet. Työn kannalta tarvittavat sähköpostiryhmät sisäiseen käyttöön.
Office 365 Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet
Yhtymähallituksen sähköpostiosoitteet: hallituksen jäsenten itse ilmoittamat sähköpostiosoitteet.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Rekisterin suojausperiaate

Tietoa käyttäjätunnushakemuksista ja käyttäjähakemistoa ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
Käyttövaltuushakemuksista erillinen tietosuojaseloste.
Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin tietoturvallisesti ja niihin on pääsy ainoastaan Tietotekniikkapalveluiden henkilökunnalla.
Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on salassapitoa koskevat ehdot.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Sanni Rantalainen
Sähköpostiosoite: sanni.rantalainen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)447057674

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Apurahojen hakemista ja myöntämistä koskeva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
Käsitellä ja myöntää Hjalmar Karlströmin Säätiön apurahoja opiskelijoille.
Opiskelija tai hänen huoltajansa antama suostumus tietojen käsittelemiseen. Suostumus annetaan toimittamalla allekirjoitettu hakemus Rasekoon.

Tietoja käsittelevät apurahoja myöntävä työryhmä, jossa on rehtori, opintopal-velupäällikkö (vuonna 2019 tekniikan koulutuspäällikkö) ja Raision kaupungin kuraattori.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • apurahahakemus ja sen liitteet
  Jakoperusteina ovat säätiön määrittämät kriteerit: tekniikan tai liiketalouden opiskelija, opintomenestys, sosiaalinen tausta ja apurahan tarve. Hakemuksessa pyydetään henkilötiedot ja tietoja, joilla jakoperusteet voidaan tarkastaa sekä tilinumerotiedot maksamista varten.
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Hakemuksia liitteineen säilytetään yksi vuosi apurahojen maksamisesta.
Maksutositteessa olevia tietoja säilytetään 10 vuotta apurahojen maksamisesta.
Apurahojen saajien nimet säilytetään arkistomääräysten perusteella pysyvästi.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiden itsensä täyttämästä ja Rasekoon toimittamasta hakemuksesta ja hakemuksen liitteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille:

 • Rasekon opiskelijahuollossa työskentelevä Raision kaupungin kuraattori on hakemuksia käsittelevässä ryhmässä
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Tässä rekisterissä ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Aineisto (henkilöiden täyttämät hakemukset) säilytetään opintopalvelupäällikön työtilassa lukitussa kaapissa.
Maksutositteessa on vain apurahan saajan nimi, tilinumero ja apurahan määrä.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta lakien mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Kenneth Andersson
Sähköpostiosoite: kenneth.andersson@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)44 7057 508

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

AutoFutur. Rasekon autokorjaamon ohjelmisto, joka sisältää asiakastietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

AutoFutur ohjelmisto sisältää Rasekon autokorjaamon asiakastiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on taata Rasekon autokorjaamolle asiakastiedot huolto- ja korjaustöiden tekemistä sekä laskutusta varten. Tietoja käsittelevät auto-osaston henkilöstö sekä henkilöstön valvonnassa tarvittaessa alan opiskelijat.

Henkilötietojen käsittely perustuu autoalan korjaus- ja huoltotoiminnan sopimuksenvaraisuuteen (asiakassuhteen muodostuminen tilauksen perusteella)

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti
 • yritysasiakkailla myös henkilön työpaikka ja sen yhteystiedot
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään osana kirjapitoaineistoa 10 vuoden ajan.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään suullisesti ja auto-osaston henkilöstö kirjaa ohjelmistoon tai tiedot haetaan ohjelmistossa olevalla Trafi-kyselyllä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Tässä rekisterissä ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Laskujen paperikopiot tai niistä muodostettu yhteenveto (ns. tarkkailunauha) säilytetään ensimmäisen kuukauden ajan auto-osaston toimistossa lukitussa kaapissa. Kuukauden jälkeen aineisto toimitetaan arkistoitavaksi Rasekon arkistosta vastaavalle toimistosihteerille.

Paperiset työmääräykset säilytetään myös auto-osaston toimistossa lukitussa kaapissa ja ne tuhotaan 5 vuoden jälkeen työn valmistumisesta.

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään AutoFutur ohjelmiston pilvipalvelussa.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla tai pilvipalvelussa, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme asiakkaalle asiasta lakien mukaisesti.

Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä on salassapitoa koskevat ehdot.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Kimmo Keinästö
Sähköpostiosoite: kimmo.keinasto@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)44 7057 661

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Paikannin.com paikkatietorekisteri ohjelmisto, joka sisältää asiakkaaseen liittyviä tietoja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

paikannin.com ohjelmisto sisältää Rasekon auton (2 kpl) sijaintitiedot, missä auto on liikkunut

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tapauksissa, jossa on epäily auton väärinkäytöstä tai auton sijainnin löytämiseksi

Henkilötietojen käsittely perustuu tietoon, avaimia lainattaessa on tiedossa, kuka ajaa autoa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Paikkatieto
 • Ajotapa ja reittitieto
 • Kellonaika
  Rekisteriin tallentuu autojen GFZ-500 ja UCY-352 em. tiedot.
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Paikkatietoloki poistetaan 6 kk välein.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kirjautumalla käyttäjätunnuksella järjestelmään.

Henkilöltä itseltään suullisesti (auton käyttäjä) ja Rasekon henkilökuntaan kuuluvalta, joka luovuttaa auton käyttöön, kuka on autoa käyttänyt.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Tässä rekisterissä ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
ei ole

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla tai pilvipalvelussa, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme asiakkaalle asiasta lakien mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on salassapitoa koskevat ehdot

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Tuula Nordqvist
Sähköpostiosote: tuula.nordqvist@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)44 7057604

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Ceepos-kassajärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • maksujen oikean kohdentaminen, asiakkaan tunnistaminen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuden todentaminen, raportointi.
  Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittämiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitetoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten.
Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Asiakkaat: asiakkaan nimi, yritys/organisaatio, tiedot ostetuista palveluista ja niiden muutoksista.
Käyttäjät: käyttäjätunnus, nimi
Myyjät: myyjänumero
Rekistereihin tallennettujen henkilötietojen lisäksi kassoilla kirjattuihin kassatapahtumiin voidaan liittää kirjaushetkellä selitteeksi vapaamuotoisia henkilötietoja.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän muihin järjestelmiin, kuten taloushallinnon järjestelmiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla
www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän omilla palvelimilla tai tarkoituksenmukaisesti palveluntarjoajien palvelimilla.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on salassapitoa koskevat ehdot liitteenä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Pauliina Sarilo
Sähköpostiosoite: pauliina.sarilo@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)447057603

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Rasekon tarjousten käsittely ja sopimusten hallinta
Sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuntayhtymän hankintojen kilpailutukset Cloudiassa.
Ilman kilpailutusta tarjous voidaan pyytää käyttämättä Cloudiaa postitse tai sähköpostitse.
Sopimusten hallinta.

Rekisterin tietosisältö

Sisältää hankintaprosessin eri vaiheissa tarvittavia tietoja kuten tarjouspyyntöjä, tarjouksia ja sopimuksia.
Tarjouspyynnöt, hankintailmoitukset, hankintapäätökset sekä hankintasopimukset ovat lähtökohtaisesti julkisia.
Julkisuuslain mukaan salassa pidettävät tiedot hankintaprosesseissa ovat salaisia.
Hankinnan laadusta riippuen toimittajien referenssitiedot tarkistetaan, CV:t, yrityksen taloudellinen tilanne.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Hylätyt tarjouspyynnöt 10 vuotta hankintapäätöksen tekemisestä.
Hyväksytty tarjous + sopimus voimassaoloaika + 10 vuotta

Säännönmukaiset tietolähteet

Hankintayksiköltä: sopimusasiakirjoja, tarjouspyyntö, liitteet, pyydetään toimittajilta täsmennyksiä toimittajan ilmoittamasta sähköpostiosoitteesta, vastataan toimittajien lisätietokysymyksiin ja vastaukset välitetään kaikille tarjoajille (siihen hankkeeseen) toimittajien antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Tarjoaja /Yritys toimittaa tarjouksen liitteineen, sisältää yhteystiedot tarjouksen yhteyshenkilöstä tarjousasiakirjassa.
Sopijakumppanin sopimukseen merkitsemät tiedot.
Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot myös ytj.fi, tilaajavastuu.fi
Julkisuuslain mukainen luovutus tarjouksen julkisista asiakirjoista + sopimuksesta.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia, jotka koskevat tarjousten tai sopimusten sisältöä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Hankintayksiön tarjouspyynnön tiedot:
Hankintalain mukaiset ilmoituskanavat:
Hilma tietokantaan rajapinnan kautta siirtyy tarjouspyyntöön liittyvät tiedot. ESPD-yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja. Pakollinen EU:n kynnysarvon ylittyvissä hankinnoissa.
Hilman tiedot julkaistaan eurooppalaisessa TED tietokannassa
Julkisuuslain mukainen luovutus tarjouksen julkisista asiakirjoista + sopimuksesta.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia, jotka koskevat tarjousten tai sopimusten sisältöä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla
www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Sopimukset säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.
Hyväksytyt tarjousasiakirjat säilytetään viranhaltijapäätöksen liitteenä.

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Cloudia Oy:n palvelinympäristössä vahvasti suojattuna ja varmennettuna.
Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Käyttäjätunnus annetaan esimiehen allekirjoittaman käyttövaltuushakemuksen perusteella. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.

Sopimuksista tiedosto Rasekon intrassa, johon henkilökunnalla pääsy: sopijakumppani (yritys), sopimuksen sisältö lyhyesti, sopimusaika, sopimuksen yhteyshenkilöt.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja päivitykset. Ohjelmiston toimittajan yleisissä sopimusehdoissa on salassapitoa koskevat ehdot liitteenä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Marjo Rinne
Sähköpostiosoite: marjo.rinne@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)44 705 7605

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

RasekoNews -uutiskirjeen osoiterekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on koulutusten ja tapahtumien markkinointi sekä asiakas- tai yhteistyösuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • yrityksen tai yksityisen henkilön sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
 • sekä henkilön niin itse halutessa, myös
 • henkilön nimi
 • yritys/organisaatio
 • organisaation postinumero
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään, kunnes tilaaja itse poistuu postituslistalta tai pyytää osoitteensa poistamista tai kunnes yhteistyösuhde esimerkiksi työpaikkaohjaajana päättyy.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy henkilöiden tekemien uutiskirjetilausten kautta, henkilöiden osal-listuttua Rasekon tapahtumiin tai oltuaan yhteydessä Rasekon kouluttajiin ja annettuaan luvan uutiskirjemarkkinointiin, työpaikoilla oppimisen yhteistyöso-pimusten kautta (henkilön yhteystiedot lisätään Rasekon opiskelijahallintojär-jestelmään työpaikkaohjaajan ominaisuudessa) tai Rasekon voimassa olevasta opiskelijarekisteristä (+ maks. kaksi vuotta opintojen päättymisestä).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Tässä rekisterissä ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Yhteystietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot ovat Creamailerin palvelimella ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjätunnukset on myönnetty ainoastaan erikseen nimetyille markkinointitehtäviä hoitaville Rasekon työntekijöille.
Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja päivitykset. Ohjelmiston toimittajan yleisissä sopimusehdoissa on salassapitoa koskeva ehto.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Kari Jaakkola
Sähköpostiosoite: kari.jaakkola@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)447057656

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Rasekon erityisruokavaliot rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
Huomioida opiskelijoiden ja henkilökunnan erityisruokavaliot Raision seudun koulutuskuntayhtymän Campus-alueen ruokailuissa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on taata Raision seudun koulutuskuntayh-tymän opiskelijoiden ja henkilökunnan erityisruokavalioiden mukaiset oikeat ruoka-annokset ruokailuissa. Tietoja käsittelevät ruokapalveluhenkilöstö ja mat-kailu-, ravitsemus- ja talousalan (marata) opettajat ruokien valmistamisen yh-teydessä. Ruokien valmistamisessa avustavat opiskelijat katsotaan rekisterin käytön osalta kuuluvaksi ruokapalveluhenkilöstöön.

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on lakisääteinen velvollisuus tarjota päivittäinen ruoka ammatillista perustutkintoa opiskeleville (pl. perustutkintoa työvoimakoulutuksessa opiskelevat)

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilön nimi, syntymäaika, opetusryhmä, toimipiste (ensisijainen opiskelupaikka)
 • dieettiin tai vakaumuksen mukaiseen ruokavalioon liittyvät tiedot
 • alaikäisen opiskelijan kohdalla huoltajan yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero)
  Opas erityisruokavalioista Rasekossa ja erityisruokavalio-lomake löytyvät Rasekon kotisivuilta:
  https://www.raseko.fi/opiskelijaruokailu
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään lukuvuoden ajan.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiden itsensä täyttämän ja Rasekon ruokapalvelulle toimittaman erityisruokavalioilmoituksen välityksellä.
Henkilöt toimittavat erityisruokavaliotiedot opiskelun alettua ja opintojen jatkuessa syyslukukauden alussa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille:

 • koulutuskuntayhtymän hankkimien ateriapalvelujen palveluntarjoajille
 • kuntayhtymän opiskelijahuollon henkilöstölle (terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori ja opinto-ohjaaja)
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Tässä rekisterissä ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Aineisto (henkilöiden täyttämät erityisruokavalioilmoitukset) säilytetään ruoka-palvelupäällikön työtilassa lukitussa kaapissa, johon pääsy määräytyy tehtävän perusteella (ruokapalvelupäällikkö tai ruokapalveluasiantuntija).

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän omilla palvelimil-la siten, että tarvittavat tiedot (henkilön nimi, ryhmä ja erityisruokavalio) ovat koosteena käytettävänä ruokapalvelun hallinnoimissa keittiöissä (Eeronkuja 3, Juhaninkuja 1 ja Purokatu 1).

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehdi-taan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannal-ta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpi-teet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta lakien mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Mikko Mäkinen
Sähköpostiosoite: mikko.makinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)44 705 7687

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Helpdesk

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

Helpdesk-tikettijärjestelmä sisältää yhteydenottoja Rasekon henkilökunnalta, opiskelijoilta tai muilta asiakkailta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on käsitellä em. tahojen tietoteknisiä tietopyyntöjä.
Tietoja käsittelevät tietotekniikkapalvelut, ITHelpin opiskelijat, ohjelmistojen pääkäyttäjät sekä opintosihteerit.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilön nimi ja sähköposti
 • muut henkilön itsensä antamat tiedot
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään osana tikettijärjestelmää 10 vuotta.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan yhteydenottoon sähköpostitse.
Yhteydenotto voi tulla myös puhelimitse, jolloin asian käsittelijä kirjaa tiedot järjestelmään.
Asiakas antaa tiedot itse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Tässä rekisterissä ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojausperiaate

Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla tai pilvipalvelussa, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme asiakkaalle asiasta lakien mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Reijo Rantanen, rehtori
Sähköpostiosoite: reijo.rantanen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 5353 975

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Opiskelijahallinto-rekisteri Primus.

Primus-järjestelmällä hoidetaan koulutuskuntayhtymän opetustoimi.
Järjestelmän ydinohjelma on Visma InSchool Primus. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat työjärjestysten suunnitteluohjelma Kurre sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle tässä rekisterissä on rekisteröityjen kohdalla julkisen tehtävän hoitaminen (laki ammatillisesta koulutuksesta) ja henkilöstön kohdalla työsuhde.
Lisäksi on tietoja, joiden käytettävyys perustuu opiskelijan tai alaikäisen opiskelijan huoltajan antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään hakijana, opiskelijana, opiskelijan huoltajana, sopimuskumppanin yhteyshenkilönä, Rasekon työntekijänä, ohjaajana, arvioijana, koulutuksen yhteyshenkilönä tai opiskeluhuollon toimijana.
Rekisteriin merkitään opetustoimen kannalta tarpeelliset tiedot. Näitä ovat opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin toteutukseen sekä henkilön opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot. Lisäksi tallennetaan viranomaismääräysten mukaiset tiedot.
Työntekijöiden ja opiskelijoiden perustiedot siirtyvät Active Directoryyn ja
sähköiseen oppimisalustaan (Itslearning)

Rekisterin tietosisältö

Primus-järjestelmässä on käytössä seuraavat henkilörekisterit: hakijarekisteri, opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri ja työpaikkaohjaajien, -yhteyshenkilöiden ja arvioijien rekisteri sekä kalustoluettelo. Henkilötietoja on mukana myös mm. pedagogisten asiakirjojen, opiskelu-huoltokertomuksen, tukitoimien, koulutus- ja oppisopimusten, näyttöjen ja osaamisen tunnustamisen rekistereissä.

Rekistereihin tallennettavia tietosisältöjä ovat:
Hakijat: henkilötiedot, osoitetiedot, hakutiedot, soveltuvuus-, pääsy- ja kielikokeiden tiedot ja aineistot.
Opiskelijat: henkilötiedot, osoitetiedot, opinto-oikeuden tiedot, läsnäolotiedot, opintosuoritukset, ohjaus- ja tukitoimet, opiskelijapäätökset, Wilma-tunnukset. Opiskelijoista voidaan opiskelijan suostumuksella liittää järjestelmään valokuva, jolloin hän voi saada kuvallisen opiskelijakortin, jolla hän on oikeutettu ilmaiseen ateriaan. Huoltajien nimitiedot, osoitetiedot ja Wilma-tunnukset.
Sairauspoissaoloissa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksia ei saa säilyttää, vaan poissaolo kirjataan Wilmaan (todistus toimitettu kommentilla) ja todistus tulee palauttaa opiskelijalle välittömästi.

Opettajat ja henkilökunta: Henkilötiedot, osoitetiedot, työsuhde, koulutukset, ja käyttäjätunnukset Primukseen, Kurreen ja Wilmaan. Kalustoluetteloon merkitään työntekijälle luovutetut työvälineet (esim. tietokone).

Työpaikkaohjaajat, -yhteyshenkilöt ja arvioijat: Henkilötiedot, osoitetiedot, työpaikka, ammatti/koulutus, työkokemus, arviointi-/ohjauskoulutus.

Henkilötietojen säilytysaika

Opiskelijarekisterin tiedot arkistoidaan opintojen päättymisen jälkeen Primuksen arkistoon. Tietoja käytetään tämän jälkeen vain rekisteröidyn pyynnöstä.
Henkilökuntarekisterin tiedot poistetaan palvelusuhteen päättymisen jälkeen.
Opettajarekisterin tiedot arkistoidaan työsuhteen päättymisen jälkeen. Tietoja käytetään tämän jälkeen vain opiskelijoiden arviointiin liittyvissä asioissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on henkilöiden itse ilmoittamat perustiedot. Tiedonkeruussa käytetään mm. hakulomakkeita, hoks-lomaketta ja perustietolomaketta. Tietoja saadaan suoraan myös yhteishausta. Henkilökunnan tiedot saadaan käyttövaltuuslomakkeesta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedonsiirrot tilastokeskukselle ja opetushallitukselle (KOSKI- JA HOKS-siirrot):
opiskelijat, opinto-oikeudet, suoritukset. KELAlle: valvontailmoitukset,
opintotuki- ym. hakemusten liitteet.

Lupa- pätevyys- ja korttikoulutuksia varten tietoja luovutetaan Valviralle, Ruokavirastolle, SPEK Suomen pelastusalan keskusjärjestölle, Työturvallisuuskeskukselle, sähköpätevyystodistusten arvioija SETI:lle sekä SPR Suomen Punainen ristille.

Tiedonsiirrot oppilaitoksen sisällä muihin käytettäviin järjestelmiin:
M-Files dokumentinhallinta ja sähköisen allekirjoituksen järjestelmä, Primuksesta opiskelija-, huolta- ja opettajatietoja sekä työpaikka- ja työpaikkaohjaajatietoja.
Itslearning on järjestelmän www-selaimella käytettävä oppimisympäristön käyttöliittymä.
Järjestelmiin kirjaudutaan AD:n kautta muodostetuilla O365 tunnuksilla.
Primus Querylla siirretään tietoa Primuksen ja ed. järjestelmien välillä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla
www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän omilla palvelimilla tai tarkoituksenmukaisesti palveluntarjoajien palvelimilla.

Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttöoikeus on vain niillä kuntayhtymän opettajilla ja muulla henkilökunnalla, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Opiskelija- ja huoltajatunnuksilla voidaan katsoa vain ko. opiskelijaan liittyviä tietoja.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on salassapitoa koskevat ehdot.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Pauliina Sarilo
Sähköpostiosoite: pauliina.sarilo@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)447057603

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Rasekon henkilöstöhallinto‐rekisteri (Populus), johon kuuluvat
Palkkausjärjestelmän rekisteri
Luottamustoimipalkkiojärjestelmän rekisteri
Henkilöstöhallinnan rekisteri
Vakanssirekisteri (virat)
Status-järjestelmä (31.1.2017 saakka, jonka jälkeen tietoja ei enää päivitetä).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko työntekijänä, entisenä työntekijänä, luottamushenkilönä tai muuna palkkionsaajana. Työntekijällä tarkoitetaan myös viranhaltijaa.
Rekisteriin merkitään vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.
Rekisterissä olevia tietoja kuntayhtymä käyttää suorittaessaan niitä työntekijöitään, luottamushenkilöitään ja muita palkkionsaajia koskevia tehtäviä, jotka sille lakien, virka‐ ja työehtosopimusten sekä erillisten päätösten ja määräysten tai henkilön antaman valtakirjan perusteella kuuluvat.
‐ palkat, palkkiot, matkalaskut: laskenta ja maksatus
‐ palkanmaksun perusteet
‐ eläkkeeseen vaikuttavien tietojen tallennus
‐ ennakonpidätyksen suoritus
‐ ulosotot, ay‐jäsenmaksut, sivukulut
Rekisteriä käytetään myös henkilöstön johtamisen välineenä (talousarvion henkilöstöresurssien ja palkkamenojen suunnittelu henkilötasolla, henkilöstö‐ ja työsuhdeasioiden suunnittelu ja seuranta, henkilöstötilastointi) ja muistamis‐ ja
merkkipäiväohjeen mukaisissa muistamisissa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri:
Palvelussuhteessa olevat palkansaajat, luottamushenkilöt sekä yksittäiset palkkionsaajat.
Henkilötiedot, palvelussuhteeseen tai luottamustoimeen sekä maksatukseen liittyvät tiedot
Tietosisältö:
Järjestelmän tiedot ovat pääosin määrämuotoisia sisältäen: henkilön nimi‐ ja osoitetiedot, henkilötunnuksen, tehtävää ja palkkaa kuvaavat tiedot yms.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään työsuhteen ajan. Henkilötietoja säilytetään tarpeellisilta osin myös työsuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin (kuten työtodistus) tai kanteisiin vastaamiseksi voimassa olevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme annettua suoramarkkinointikieltoa. Arkistolaitoksen määräysten mukaisesti jotkut tiedot on säilytettävä pysyvästi tai 75 tai 50 vuotta, kuten eläkkeeseen vaikuttavat tiedot.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Työsopimukset ja virkamääräykset, palkkaustietolomake, palvelussuhteen päättymisilmoitus, viranhaltijapäätökset (lomat, virka‐ ja työvapaat, virantoimitukset, virkamatkamääräykset), tunti‐ilmoitukset, matkalaskut, Kurren lomakkeet tunneista, lääkärintodistukset ja poissaoloilmoitukset. Henkilöiden itse ilmoittamat perustiedot. Osa lomakkeista tehdään suoraan Populukseen.
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää päivitetään palkan‐, palkkioiden ja eläkkeensaajien tiedoilla palvelussuhteen alkaessa ja aikana sekä päätöksentekijöiden tekemillä palvelussuhteita tai luottamushenkilöitä koskevilla päätöksillä.
Jokaisen palkka‐ajon yhteydessä päivitetään laskentakauden palkkaan vaikuttavat tiedot.
Kaikki palkkaan ja palvelussuhteiden ehtoihin vaikuttavat päivitettävät tiedot perustuvat kirjallisiin dokumentteihin tai Populuksessa tehtyihin päätöksiin.
Verottajalta saadut palkansaajakohtaiset ennakonpidätystiedot tulevat sähköisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään rekisteröidyt henkilöt saavat tärkeimmistä perustiedoista, maksetusta palkasta, ennakonpidätyksestä ja sivukuluista erittelyn jokaisen palkanmaksun yhteydessä verkkopalkkana tai erillisen pyynnön perusteella kotiosoitteeseen postitettuna paperiversiona. Jokainen palvelussuhteessa oleva työntekijä näkee Populukseen tallennetut omat tietonsa.
Palkanmaksutiedot siirretään jakajapankkiin ja kirjanpitoon.
Palkanmaksutiedot hankeraportointia varten työntekijälle, jonka tehtävään kuuluu raportoida ne hankkeiden rahoittajille.
Eräitä perushenkilötietoja, kuten henkilön nimi, tehtävänimike ja työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä luovutetaan työterveyshuoltoon
Sairauspoissaolotiedot toimitetaan työterveyshuoltoon työterveyshuollon tehtävien toteuttamista varten.
Kelalle sairauspäiväraha‐, äitiysraha‐, isyysraha-, kuntoutusrahahakemukset suoraan työnantajalta, mikäli työnantaja on maksanut palkkaa ja hakee etuutta maksettavaksi itselleen.
Palkkatukeen liittyvät tiedot.
Tilitykset: jäsenmaksujen tilitys ammattiyhdistyksille, KVTEL/VEL‐tilitykset eläkelaitoksille, vero‐ ja sotutilitys verottajalle, puolueverotilitykset puolueille, ulosottotilitykset ulosottoviranomaisille.
Yksilötason henkilötietoja luovutetaan massasiirtoina lakien perusteella verottajalle, Kuntien eläkevakuutukselle ja Tilastokeskukselle.
Tiedot luovutetaan tulorekisteriin.

Tiedot peritystä ammattiyhdistysjäsenmaksusta luovutetaan työntekijän antaman valtakirjan perusteella ammattiyhdistykselle ja puolueverotiedot puolueelle.
Kerran vuodessa luovutetaan tapaturmavakuutuksen palkkaselvitys ammattiryhmittäin vakuutusyhtiölle ja palkkasummailmoitus työttömyysvakuutusrahastolle.
Ammattijärjestöjen pääluottamusmiehillä on oikeus saada yksilöidyt palkkatiedot oman pääjärjestönsä jäsenten osalta.
Julkisuuslain mukainen luovutus henkilöiden palkkatiedoista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla
www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän omilla palvelimilla tai tarkoituksenmukaisesti palveluntarjoajien palvelimilla.
Niiden käsittely on ainoastaan henkilöstöhallinnon ammattilaisten käytössä. Ay-jäsenmaksu ja verotustiedot näkee ainoastaan pääkäyttäjäoikeuksilla, jotka ovat palkkasihteereillä ja hallintojohtajalla. Populuksen ja Statuksen käyttövaltuudet ovat lisäksi hankkeita hoitavilla työntekijöillä ja talouspäälliköllä. Lisäksi hallinnollisella esimiehellä on oikeus käsitellä alaistensa tietoja, ja johtavalla rehtorilla on koko henkilökunnan esimiesoikeudet.
Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on salassapitoa koskevat ehdot
Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan esimiehen allekirjoittaman käyttövaltuushakemuksen perusteella. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Tuula Nordqvist
Sähköpostiosote: tuula.nordqvist@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)447057604

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Pro Economica

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • taloushallinnossa (laskuissa, jne) henkilötietojen käyttö perustuu yhteisön liiketoiminnan harjoittamiseen asiakkaiden, toimittajien ja kumppanien kanssa.
Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, pankkiyhteys), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja saadaan muista sisäisistä järjestelmistä ja ulkopuolisilta tahoilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille:
Yleiset

 • Verohallinto, Tilastokeskus, Pankki
  Taloudenohjaus
 • Verkkolaskuoperaattori, perintätoimisto, ulosottoviranomainen
  Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisille oppilaitoksille ja niiden yhteistyötahoille kv-toimintaan liittyen.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla
www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilasto-ja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosi-vua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla tai pilvipalvelussa, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme asiakkaalle asiasta lakien mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Aliisa Haltsonen
Sähköpostiosoite: aliisa.haltsonen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)447057602

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Rasekon, kuntalain 84§:n mukainen, sidonnaisuusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri:
Yhtymähallituksen toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä johtava rehtori.
Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Henkilötietojen säilytysaika

Sidonnaisuusilmoitukset ovat arkistolaitoksen määräysten mukaan pysyvästi säilytettäviä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla
www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän omilla palvelimilla tai tarkoituksenmukaisesti palveluntarjoajien palvelimilla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Pauliina Sarilo
Sähköpostiosote: pauliina.sarilo@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)447057603

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Sijaisrekrytoinnin rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sijaisten etsiminen Rasekoon.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilöiden itsensä toimittamat asiakirjat eli hakemus, ansioluettelo, mahdolliset todistukset ja muut hakemuksen liitteenä toimitetut asiakirjat

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Hakemuksia (henkilötietoja) säilytetään enintään 10 vuotta hakemuksen saapumisesta.
Hakemus poistetaan välittömästi, jos yhteydenoton yhteydessä selviää, että hakija ei ole enää kiinnostunut sijaisuuksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään, kun he ovat toimittaneet hakemuksen Rasekoon hakeakseen sijaisuuksia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla
www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilasto- ja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisessa muodossa toimitetut hakemukset liitteineen skannataan sähköiseen muotoon ja säilytetään sähköisessä muodossa intran työtilassa. Manuaalisessa muodossa toimitetut hakemukset tuhotaan heti skannauksen jälkeen.

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän intran työtilassa, johon on rajoitettu pääsy jajoka on omilla palvelimilla tai tarkoituksenmukaisesti palveluntarjoajien palvelimilla.

Hakemukset voivat sisältää henkilötietoja, jotka ovat osittain arkaluonteisia ja joita koskee luovutusrajoitus. Niiden käsittely on ainoastaan hallintojohtajalla ja rekrytointiin osallistuvilla esimiehillä (rehtorit ja koulutuspäälliköt).
Rekisterin käyttö edellyttää, että on saanut oikeudet suljettuun sijaisia koskevaan intran työtilaan.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko)
Purokatu 1, 21200 Raisio

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterinpitäjä:
Jussi Lähdemäki
Sähköpostiosote: jussi.lahdemaki@raseko.fi
Puhelin: +358 (0) 44 7057609

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Rasekon tallentavan kameravalvontajärjestelmän rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ehkäistä ja selvittää tiloissa oleskelevien asiakkaiden ja muiden henkilöiden tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta. (759/2004 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.) Lisäksi omaisuuden suo-jaaminen.

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuu elävää kuvaa valvonta-alueesta ja siellä mahdollisesti kunkin valvontakameran toimintasäteellä liikkuvista henkilöistä ja ajoneuvoista. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta. Järjestelmä on jatkuvasti kuvaa tallentava. Tallennusaika n.30vrk, minkä jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti järjestelmästä.
Valvontakameroita on sijoitettu sisä- ja ulkotiloihin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään vain työsuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös työsuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, työsuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassa olevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Raision seudun koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä aineisto

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin siinä tilanteessa, jos poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilasto- ja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Rekisterin suojausperiaate

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän omilla palvelimilla. Tallennuslaite on sijoitettu lukittuun tilaan. Tallennettu aineisto on salasanan takana.
Tallenteiden purku: Katselutilanteessa pitää olla paikalla kaksi henkilöä ja katselusta kirjataan päivä, kellon aika, katselijat, syy katseluun ja mitä todettiin.
Kiinteistöpäällikkö pitää kohteessa listausta, mistä voidaan todeta kaikki katselukerrat. Katselutilanteessa ovat paikalla kiinteistöpäällikkö Jussi Lähdemäki ja huoltomestari Juuso Visasalo. Jommankumman ollessa estynyt tai esteellinen, paikalla on tietosuojavastaava Olli Vuorinen.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on salassapitoa koskevat ehdot.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Pyynnöt käydään tapauskohtaisesti läpi ja samassa yhteydessä tarkastellaan myös sitä, olisiko tietojen antaminen muiden rekisteröityjen oikeudet huomioiden mahdollista. Kameravalvontatallenteita ei voi luovuttaa rekisteröidyille. Tarkastusoikeus toteutetaan näyttämällä tallenteet, mikäli se on em. huomioiden mahdollista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

Rekisterin pitäjä

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko) Purokatu 1, 21200 Raisi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Maria Taipale
Sähköpostiosote: maria.taipale@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)447057601
Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312

Rekisterin nimi

Webropol-kyselyjärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on erilaisten Rasekon tarvitsemien asiakaskyselyiden ja ilmoittautu-misten tekeminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat kyselystä riippuen: henkilön nimi, henkilötunnus, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliotiedot, tapahtuma- ja kävijätiedot sekä muut asiakkuuteen liittyvät tiedot. Muut lomakkeiden tiedot, sisältö vaihtelee kyselykohtaisesti

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Webropol-kyselyn hallinnan tunnuksen saaneita käyttäjiä velvoitetaan poista-maan kyselyjen tiedot asian mukaisesti kyseiseen käsittelyyn liittyvien ohjeiden mukaisest

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään Webropol-kyselyjärjestelmän verkkosivujen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla
www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen

Rekisterin suojausperiaate

A. Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.
B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Kyselyjen hallinnan kautta kyselyihin kohdistuneiden henkilöiden itsensä tallettamat tiedot. Rasekon koko henkilökunnalla on käyttöoikeudet, joilla voi tehdä kyselyitä ja nähdä vain itse tekemänsä kyselyt(Active Directoryn tietosuojaseloste)
Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Pääkäyttäjätunnus annetaan esimiehen allekirjoittaman käyttövaltuushakemuksen perusteella. Palvelussuhteen päättyessä myös käyttäjätunnus lakkaa olemasta.
Palvelu sijaitsee Webropolin palveluntarjoajan palvelimella Suomessa. Laitteiden fyysinen suojaus ja varmuustallennus suoritetaan palvelun tarjoajan toimesta.
Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja
päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on salassapitoa koskevat ehdot.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Selosteen muuttaminen

Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.