Ammatillisen tutkinnon suorittaminen

Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuvat 1.8.2018. Yhteiset tutkinnon osat ja ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat muuttuvat kaikissa tutkinnon perusteissa. Vapaasti valittavat tutkinnon osat poistuvat ja valinnaisuus sijoitetaan ammatillisten valinnaisten osien yhteyteen.

Jatkossa on vain yksi tapa suorittaa tutkinto, mikä merkitsee sitä, että kustakin perustutkinnosta on jatkossa vain yksi tutkinnon peruste. Lisäksi osa tutkinnoista poistuu ja osaaminen yhdistyy toiseen tutkintoon, mikä merkitsee, että ammatilliset tutkinnon osat muuttuvat.

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat uudistuvat 1.8.2018. Jatkossa yhteisiä tutkinnon osia ovat

  1. viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  2. matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  3. yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet uudistuvat asteittain siten, että osa tulee voimaan 1.1.2018, osa 1.8.2018 ja loput uusien tutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.1.2019. Lisäksi kaikkiin ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteisiin lisätään tutkinnon osien osaamispisteet vuoden 2019 alkuun mennessä.

Ammatilliset tutkintojen perusteet löytyvät ePerusteet-palvelusta


Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS: Henkilökohtainen suunnitelma, johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus‐ ja tukitoimia koskevat tiedot.

Henkilökohtaistaminen: Toiminta, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus‐ ja tukitoimet.

Osaamisen osoittaminen: Näyttö tai muu tapa, jolla tutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon tai valmentavan koulutuksen perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen.

Näyttö: Toiminta, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Tutkintokoulutus: Ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittava ammatillinen koulutus, jonka tavoitteena on ammatillisen tutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon osan tai osien suorittaminen.


Järjestelmän toimintaperiaatteita ovat:

• Henkilökohtaistaminen: jokaisella tutkinnon suorittajalla on oikeus henkilökohtaisesti suunniteltavaan tutkinnon suorittamiseen ja opintojen suunnitteluun.

• Tutkinnon suorittaminen on mahdollista ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomana: työssäoppiminen, oppilaitoksessa valmistavassa koulutuksessa opiskelu ja harrastustoiminta kartuttavat ammattitaitoa.

• Ennen tutkinnon suorittamista tunnistetaan sekä tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen, jolloin voidaan suoraan suorittaa tutkinto.

• Tutkinto tai tutkinnon osa osoitetaan tutkintotilaisuudessa aidossa työympäristössä: tärkeintä on ammatin hallinta, ammattitaito sekä osaamisen näyttäminen työtä tehden.

• Työnantajataho, työntekijätaho ja opetusalan edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä tutkintorakennetta kehitettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, tutkintotilaisuuksia suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä tutkintosuorituksia arvioitaessa.


Kelpoisuus jatko-opintoihin

Jatko-opintokelpoisuus opintoihin ammattikorkeakouluissa
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon sen mukaan kuin opetusministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.

Jatko-opintokelpoisuus opintoihin yliopistoissa
Pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon.