Rasekon strategia

Organisaatio pidetään keveänä, joka takaa, että kuntayhtymä on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen, joustava ja nopeasti reagoiva.
Toiminnan keskeiset periaatteet ovat asiakaslähtöisyys, osaamiseen ja työhyvinvointiin panostaminen sekä ajanmukaisten oppimisympäristöjen ylläpitäminen.
Rakennamme asiakkaiden ja omien tarpeiden edellyttämiä verkostoja ja kumppanuuksia.
Tehokkaalla markkinoinnilla ja viestinnällä vahvistamme positiivista imagoamme.
Opiskelija haluaa valita Rasekon. Opiskelija saa opetusta ja ohjausta, opiskelijaa kannustetaan pätevöitymään ja tuetaan eteenpäin elämässä.

Rasekon strategiset tavoitteet:
1. Tavoitteemme on sijoittuminen valtakunnallisissa tuloksellisuusvertailuissa parhaimpaan kolmannekseen. Eli opiskelijamme pääsevät jatko-opintoihin, työllistyvät eivätkä keskeytä opintojaan.
2. Toimintamme on taloudellisesti kannattavaa.
3. Olemme haluttu yhteistyökumppani myös valtakunnan tasolla.
4. Rasekolla on myönteinen julkisuuskuva.
5. Raseko on haluttu koulutuksen järjestäjä

Tapamme toimia
Tiedämme tavoitteemme.

Olen esimerkkinä ja koulutan työelämään nuoria ja aikuisia, joilla on tietoa, taitoa ja asennetta.

Meillä on homma hoidossa.

Otan vastuun, teen työni oikein kerralla loppuun ja pidän huolta taloudellisuudesta.

Luomme voimaa yhteistyöllä.

Toimin aktiivisesti verkostoissa, jotka edistävät tavoitteidemme saavuttamista.

Otamme myös itse opiksemme.

Haluan jatkuvasti oppia lisää ja parantaa johdonmukaisesti toimintaamme.

Rasekon visio
Raseko on menestyvä, itsenäinen, valtakunnallisesti tunnustettu ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä.

Rasekon missio
Raseko toteuttaa nuorison ja aikuisten ammatillista koulutusta sekä työelämän
kehittämispalveluja alueensa tarpeiden mukaan.

Osaaminen

Vastuullisuus

Elämänläheisyys

Yrittäjähenkisyys

Raision seudun koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmä perustuu prosessimaiseen toimintatapaan sekä toiminnan jatkuvaan arviointiin ja parantamiseen. Sen tavoitteena on parantaa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja tehostaa asiakkaiden vaatimusten toteutumista, jolloin asiakastyytyväisyys lisääntyy.

Toimintakäsikirja sisältää kuvaukset keskeisistä toimintaperiaatteista, johtamisesta, resurssien hallinnasta, prosesseista, mittareista ja toiminnan parantamisesta. Toimintakäsikirjan avulla turvataan toiminnan asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, yhdenmukaisuus ja korkea laatu.

Raision seudun koulutuskuntayhtymässä toiminnan laadulla tarkoitetaan sitä, että toimitaan yhteisesti määriteltyjen ja sovittujen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti, arvioidaan ja mitataan suunnitelmallisesti toimintaa ja tuloksia asetettujen tavoitteiden pohjalta sekä kehitetään sitä jatkuvasti.

Rasekon toimintajärjestelmä on toteutettu SFS-EN ISO 9001:2015 ”Laadunhallintajärjestelmä, Vaatimukset” mukaisesti. Suunnittelussa ja rakentamisessa on lisäksi sovellettu ja hyödynnetty Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta. Toimintajärjestelmä on
osa Rasekon johtamisjärjestelmää.

Rasekolle myönnettiin ISO 9001:2015 johtamisjärjestelmästandardin mukainen sertifikaatti DNV​​ Business Assurance Finland Oy AB:n toimesta.