Kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä toimii yhtymävaltuusto. Valtuusto koostuu 13 jäsenestä ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää kuntayhtymän päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä.

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta, sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitukseen kuuluu yhtymävaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista kaksi määrätään varapuheenjohtajiksi. Näiden lisäksi yhtymävaltuusto valitsee kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen ja viranhaltijoiden toimivallasta on säädetty hallintosäännössä, jonka hyväksyy valtuusto.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kuulutukset

Ilmoitukset

Hankintapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Rakennustoimikunnan päätökset

Asiakirjajulkisuuskuvaus ja tietojen antamisesta perittävät maksut

Asiakirjamaksut tavanomaisen tiedon antamisesta

Tavanomaisen tiedon sisältävästä mainitusta asiakirjasta perittävä sivukohtainen maksu:

Pöytäkirjanote, muu asiakirja ja oikeaksi todistettu jäljennös 5,0 euroa/sivu

Oikeaksi todistamaton jäljennös:
mustavalkoinen värillinen
A4-koko 0,50 euroa/sivu 1,00 euroa/sivu
A3-koko 1,00 euroa/sivu 2,00 euroa/sivu

Maksusta ei peritä viranomaissuoritteena arvonlisäveroa.

Kuntayhtymällä ei ole kopiointipalvelua eli kopiointimaksut koskevat vain kuntayhtymän asiakirjoista otettavia jäljennöksiä.

Koulutodistus tai muu todistus:

Ensimmäisen kerran todistus on annettu maksutta, joten koskee tilanteita, että annettu todistus on esimerkiksi kadonnut. 25,00 euroa.

Maksusta ei peritä viranomaissuoritteena arvonlisäveroa.

Henkilörekisteristä annettava ote 4 euroa. Maksusta ei peritä viranomaissuoritteena arvonlisäveroa. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen tiedot, on kulunut vähemmän kuin vuosi.

Erityistoimenpiteitä vaativa tieto

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan:

Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 50,00 euroa

Vaativa tiedonhaku (työaika 2–5 h) 100,00 euroa

Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) alarajalla 200,00 euroa ja käytetyltä täydeltä tunnilta 30,00 euroa.

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,50 euroa ja värillisiltä sivuilta 1,0 euroa.
Maksuista ei peritä viranomaissuoritteena arvonlisäveroa.

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

Lähetysmaksu

Jos asiakirjoja lähetetään postitse, ne lähetetään postiennakolla ja jokaisesta lähetyksestä peritään postimaksu ja lähetysmaksuna 2,50 euroa.

Mikäli erityistoimenpiteitä vaativa tieto annetaan muulla tavalla kuin postitse, tieto annetaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu.

Posti- ja lähetysmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Maksuttomat asiakirjat

Tiedonsaanti asiakirjoista on maksutonta (muu kuin erityistoimenpiteitä vaativa asiakirja), kun

  • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
  • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi sähköisesti
  • talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
  • asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin (hallintolaki 8 §, 34 §).
  • Asiakirjasta/pöytäkirjanotteesta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi

Viranomaisen henkilörekisteri: Henkilöllä on oikeus saada henkilörekisteristä maksutta ja salassapitosäännösten estämättä itseään koskevat tiedot (tarkastusoikeus).

Asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei saa periä lunastusta.
Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta.

Päätöksentekoon liittyvissä asioissa voi kääntyä Rasekon kirjaamon puoleen kirjaamo@raseko.fi