Päättyneet kotimaiset hankkeet

Aikataulu: 1.8.2021 – 30.6.2023

Kuvaus: Tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuna olevien ryhmien osallistumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa.

1. Jatkuvan oppimisen ohjaamon palvelut: Organisoidaan Rasekon jäsenkuntien alueella tehostettu ohjaus ja jatkuvaan oppimiseen valmentava aikuisten ja nuorten työttömien palvelu.

2. Osallistumisen lisääminen: Ohjataan aliedustettuna olevia ryhmiä hankkimaan osaamista ja suorittamaan tutkinnon osia sekä hakemaan työvoimapula-alojen koulutuksiin (hoiva-ala, kone- ja tuotantotekniikka, ravintola- ja cateringala sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelut).

3. Motivointi: Motivoidaan aliedustettuna olevia ryhmiä parantamaan omia opiskelu- ja työelämätaitojaan koulutuksessa ja työelämässä vaaditulle tasolle sekä parannetaan alavalinnan osuvuutta.

4. Yhteistyöverkosto toimijoiden kanssa: Tehdään tiivistä yhteistyötä alueen työllisyyspalveluiden, työpajojen, kolmannen sektorin toimijoiden ja TE-palveluiden kanssa asiakkaalle sopivan polun löytymiseksi.

5. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa: Alueellisen yritysyhteistyön avulla pyritään selvittämään opiskelu- ja työmahdollisuuksia yrityksissä. Pyritään vastaamaan yritysten työvoiman tarpeeseen.

Yhteistyökumppanit: Raseko  ja sen omistajakunnat (Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko), TE-palvelut, kolmannen sektorin toimijat ja työnantajat

Kohderyhmä: Rasekon jäsenkuntien aliedustetut ryhmät. Erityisinä kohderyhminä ovat alueen työttömistä työnhakijoista alle 30-vuotiaat, yli 50-vuotiaat tai maahanmuuttajataustaiset henkilöt. 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa hankkeesta: Ohjauspalvelut

Joustavasti työhön -hankkeen loppuraportti

Yhteyshenkilö:

Ilona Karilainen, projektipäällikkö, puh. 040 775 8318, ilona.karilainen@raseko.fi

Aikataulu: 1.1.2022-30.6.2023

Kuvaus: Tällä hankkeella kehitetään Rasekon oppimisympäristöjä kone- ja tuotantotekniikan koulutusalalla siten, että Rasekon tilat mahdollistavat opiskelijatöiden tekemisen yrityksille ja yksityisille henkilöille. Nämä opiskelijatyöt vastaavat vaatimuksiltaan mahdollisimman hyvin työelämän vaatimuksia: niillä on asiakas, jonka kanssa sovittu tuotteen laadusta ja aikataulusta. Nämä opiskelijatyöt mahdollistavat kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen (näytöt). Hanke vastaa siis osaltaan Varsinais-Suomen selviytymissuunnitelmassa esitettyihin kehittämistarpeisiin.

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli asiakastöiden tekemiseen vakiinnutetaan osaksi Rasekon kone- ja tuotantotekniikan opetusta.

Kohderyhmä: Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Rasekon kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat, joille mahdollistetaan koulutusalan työsaleissa työpaikkojen toimintaa vastaava työtoiminta. Tämän toiminnan kautta he hankkivat osaamista ja voivat myös osoittaa sen (näytöt). Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat valmistavan teollisuuden yritykset, jotka voivat tilata Rasekolta sovittuja tuotteita tehtäviksi opiskelijatyönä. Yritysten ja Rasekon yhteistyö tiivistyy entisestään. Yritykset tietävät entistä paremmin, minkä tasoisia opiskelijoita Rasekossa on ja opiskelijoiden siirtyminen työelämäjaksoille tai työsuhteeseen helpottuu.

Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto

Yhteyshenkilö: Pekka Hyvönen, 0447057615, pekka.hyvonen@raseko.fi

Marko Suominen, 0447057629, marko.suominen@raseko.fi

Aikataulu: 1.8.2022-31.12.2023

Kuvaus: Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

Kohderyhmä: Hankkeessa mukana olevien ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö, muut ammatilliset oppilaitokset.

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Lisätietoja: OPVA haltuun – Framåt med SSS – Kasvatuksen ja opetuksen projektit (turku.fi)

Yhteystiedot: Sanni Rinne, puh. 044 705 7673, sanni.rinne@raseko.fi

Aikataulu: 1.9.2022 -31.12.2022

Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto

Kuvaus: Hanke toteutetaan Rasekon ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena on ensiapu- tai palokuntamallin rakentaminen alueelle yrittäjien koulutus- ja valmennuspalvelujen tehokkaaksi kohdentamiseksi. Ideana on, että Varsinais-Suomeen koottaisiin pooli asiantuntijoista, jotka lähtisivät liikkeelle yrittäjien palvelupyyntöjen pohjalta ripeästi ja joustavasti.

Hanke jakaantuu kolmeen vaiheeseen: kartoitus, palvelun muotoilu ja mallin testaaminen. Kartoitusvaiheessa selvitetään olemassa olevan alueellisen toimijajoukon tilanne ja yritysten tarpeet. Palvelun muotoiluvaiheessa mallinnetaan kartoitusvaiheen tulosten pohjalta alueellinen osaamisekosysteemi sekä muotoillaan ekosysteemin tuottamalle konkreettiselle palvelulle selkeä yrittäjälähtöinen palvelupolku ja -lupaus. Testaamisvaiheessa testataan mallinnettu osaamisekosysteemin ja yrittäjälähtöinen palvelupolku käytännössä. Palautteen ja kokeilun tuloksia hyödynnetään yrityksille suunnatun palvelun ja sen tuottavan verkoston jatkokehittämisessä. 

Yhteystiedot:

Susanna Saarinen, yhteyspäällikkö, puh. 044 705 74717, susanna.saarinen@raseko.fi

Johanna Vainio, koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, puh. 050 358 8409, johanna.vainio@yrittajat.fi  

Aikataulu: 1.9.2021-30.11.2023

Kuvaus: PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen-hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa. Päätavoite on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä oppijoiden/opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden digiosaamista/-taitoja. Osatavoitteena on kehittää: 1) opiskelijoiden/oppijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista 2) ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä 3) alueellisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen -hankkeen loppujulkaisu

Yhteyshenkilö: Selene Jokisaari, puh. 044 705 7439, selene.jokisaari@raseko.fi

Aikataulu: 16.12.2021 – 31.12.2023

Kuvaus: Rasekossa kestävä kehitys on asetettu yhdeksi kehittämisen kohteeksi vuodesta 2021 eteenpäin. Kestävän kehityksen toimien näkyväksi tekeminen luo pohjan kestävän kehityksen toimien kehittämiseksi. Tässä hankkeessa kehitetään pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä sekä asiantuntijatukea oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön. Näiden lisäksi Raseko osallistuu kansallisen kestävyystiekarttatyöhön. Pedagogisissa ratkaisuissa ja oppimisympäristöissä tavoitellaan pedagogisen osaamisen lisääntymistä ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöönottamista. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyössä tuetaan Rasekon kestävän kehityksen ohjelmatyön toteuttamista.

Kohderyhmä: Rasekon henkilöstö

Yhteistyökumppanit: Sataedu Oy, AEL-Amiedu Oy, Ahlmanin koulun Säätiö sr., Ammattiopisto Spesia, Axxell Utbildning Ab, Careeria Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo, Etelä-Savon Koulutus Oy, Folkhälsan Utbildning Ab, Helsinki Business College Oy, Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, Hyria koulutus Oy, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Talouskouluyhdistys Ry. / Jyväskylän palvelualan opisto, Kankaanpään opisto (Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry.), Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Kirkkopalvelut ry/STEP-koulutus, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kouvolan Ammattiopisto Oy, Kvarnen Samkommun, Live-säätiö/Ammattiopisto Live, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida –ammattiopisto ja lukio), Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Maalariammattikoulun kannatusyhdistys ry, Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Optima samkommun, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Perho Liiketalousopisto Oy, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Suomen Diakoniaopisto Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Suomen Yrittäjäopisto Oy, Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Turun Ammattiopistosäätiö sr, Työtehoseura Ry, Vamia, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, YSAO, Yrkesakademin i Österbotten, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteystiedot: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312, olli.vuorinen@raseko.fi

Päättyneet kansainväliset hankkeet

CoBle-projekti

Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environment (CoBle) projektin tavoitteena oli parantaa VET-opettajien pedagogisia ja digitaalisia taitoja sekä kykyä suunnitella mielekkäitä oppimisaktiviteetteja erilaisiin monimuotoisiin oppimisen konteksteihin. Opettajat oppivat toimimaan opettajatiimeissä suunnitellen yhdessä toimivia opetuksen ja oppimisen prosesseja erilaisiin oppimisympäristöihin. Hankkeessa laadittiin osaamismerkkejä, joiden avulla opettajat osoittivat hankkeen koulutusohjelman toteuttamisen jälkeen saavuttamaansa osaamista.

Hanke keskittyi seuraaviin asioihin:

  • Kehittämään opettajan pedagogista kompetenssia, jotta hän pystyy työskentelemään verkossa digitaalisia työvälineitä hyödyntäen opiskelijoidensa kanssa.
  • Tarjoamaan opettajille relevantteja, joustavia ja yhteisöllisiä menetelmiä sekä digitaalisia työvälineitä opetustyöhön.
  • Luomaan verkossa opettajayhteisön, jossa he voivat yhdessä kehittyä ja oppia toisiltaan vaihtaen kokemuksiaan.
  • Innostamaan opiskelijoitaan oppimiseen tarjoamalla heille henkilökohtaistettua oppimista ja parantamaan yhteisöllisiä oppimisprosesseja verkkoon.

Hankkeen tuloksena luotiin osaamismerkkikokoelma, joka liittyi ammatillisen opettajan osaamiseen. Lisäksi hankkeessa laadittiin uusia opetusmateriaaleja ja aiheita ammatillisille opettajille sekä toteutettiin ammatillisten opettajien pilottiprojekteja uusilla menetelmillä omille opiskelijoilleen. Piloteista kerättiin videokirjasto, johon osallistuvat opettajat tuottivat suosituksia ja ohjeita muille jaettavaksi.

Hankkeessa mukana olleet Rasekon opettajat oppivat käyttämään uusia prosesseja, välineitä ja menetelmiä, kuten ”ketterät menetelmät” (agile methods), oppimisen muotoilun periaatteet (design thinking prin-ciples) ja opetuksen yhteisöllisen suunnittelun menetelmät (esim. professori Gilly Salmonin Carpe Diem -menetelmä) sekä niiden yhdistelmät.  

CoBLE-hanke tarjosi Rasekon opettajille ainutlaatuisen tilaisuuden hankkia uusia taitoja, tietoja ja kokemuksia sekä luoda yhteyksiä muihin opettajiin eri maista. Lopputuloksena on kehitetty kursseja, joiden sisällöt on suunniteltu uudella tavalla käyttäjäkeskeisesti. Samalla hanke oli loistava mahdollisuus kehittää ammatillista verkostoa ja saada tietoa kansainvälisistä koulutusjärjestelmistä.

Projekti kesti tammikuusta 2022 joulukuuhun 2023. Hanke rahoitettiin Erasmus+ -ohjelman KA220 VET – Cooperation partnership in vocational education and training -osion kautta. HAMK Edu -tutkimusyksikkö ja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toimivat hankkeen koordinaattoreina ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoina.

CoBle partnerit:

Erasmus+ ohjelman rahoittama strateginen kumppanuushanke, jota Raseko koordinoi.

Mukana oli lisäksi neljä kansainvälistä ammatillisen koulutuksen järjestäjää kumppaneina (Norja, Islanti, Portugali ja Italia).

Tavoitteena oli vastata talouden kasvun haasteisiin lisäämällä nuorten ymmärrystä kansainvälisen kaupan merkityksestä käytännönläheisesti tiiviissä yhteistyössä yrityselämän (paikalliset ja kansainväliset) kanssa. Hankkeessa kestävän kehityksen periaatteet saivat erityistä painoarvoa.

Hankkeeseen osallistuminen oli avoin kaikille Rasekon 16–20 vuotiaille opiskelijoille. Lisäksi erityistä painoarvoa annettiin taloudellisesti tai sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Mukaan matkalle lähti aina myös opettaja. Jaksot olivat kestoltaan seitsemän päivää.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 10 opettajaa ja 20 opiskelijaa kustakin maasta. Lisäksi hankkeen toteutukseen osallistui isompi joukko opiskelijoita ja opettajia, jotka olivat vastuussa käytännön järjestelyistä tapahtumaviikkojen aikana, jolloin isännöitiin kumppanimaista tulevia vieraita. Kaikki hankkeeseen osallistuneet saivat syvempää ymmärrystä kansainvälisestä kaupasta ja kestävästä kehityksestä, lisäksi heidän kielitaito sekä kulttuurien tuntemus kasvoi.

Rasekon hankkeista vastaa kehitysjohtaja Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312 , olli.vuorinen@raseko.fi. Hankkeilla on lisäksi omat vastuuhenkilöt. Yhteystiedot hankkeiden kuvauksen yhteydessä.