Päivittäinen työskentely

Opiskelu tapahtuu Wilmasta löytyvän lukujärjestyksesi mukaan. Oppitunnin alkaessa sinulla on oltava mukana tarvittavat välineet sekä ylläsi mahdollisesti tarvittava työvaatetus. Koulupäivään sisältyy ruokatauko 30 min ja muut tarvittavat tauot opettajan antamien ohjeiden ja työelämän käytäntöjen mukaisesti. Opinnot toteutetaan yleensä päiväopintoina ja jossain tapauksissa myös ilta- ja viikonloppuopintoina koulussa, työpaikoilla tai tietoverkon kautta.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Sinulla voi olla ennen tutkintokoulutuksen aloittamista hankittua osaamista, joka voidaan huomioida tutkinnon perusteiden mukaiseksi osaamiseksi. Mikäli haluat sisällyttää osaamistasi osaksi tutkintoasi, pitää sinun näyttää osaamisesi esittämällä asiasta todistus tai suorittamalla näyttökoe. Opintojen alussa vastuuopettaja laatii kanssasi HOKSin, jossa aikaisempi osaaminen tulee tuodaan esiin. Kysy asiaa rohkeasti vastuuopettajaltasi tai opinto-ohjaajaltasi.

Lisätietoja osaamisen tunnustamisesta voit lukea OPH:n ePerusteista:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4579030/tekstikappale/ 4579201


Vastuuopettaja

Olit sitten suorittamassa yksittäistä tutkinnon osaa tai koko tutkintoa, vastuuopettaja on henkilö, joka seuraa opintojesi etenemistä ja laatii kanssasi HOKSin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Vastuu- opettaja on yleensä alan ammatillinen opettaja. Hän on siis henkilö, jonka puoleen voit kääntyä kaikissa asioissa opintojesi aikana. Hänen kanssaan kannattaa siis myös keskustella, jos henkilökohtaisessa elämässäsi tulee tilanteita, jotka vaikuttavat opintoihisi. Pidä siis vastuuopettajasi ajan tasalla!


Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Opiskelun alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka avulla tunnistetaan aiempi osaamisesi ja suunnitellaan, miten hankit tarvittavan osaamisen tutkintoa varten. HOKS sisältää myös tiedot mahdollisesta ohjaus- ja tukitoimista. HOKSia päivitetään opintojesi aikana. HOKSiin merkitään muun muassa:

 • suoritettava tutkinto ja tutkinnon osat
 • aiempi osaamisesi, joka liittyy tutkintoon, jota suoritat
 • mitä erityistä tukea mahdollisesti tarvitset
 • mitä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja mahdollisesti tarvitset
 • milloin suoritat tutkintoon liittyvät näytöt sekä mitä näytöt sisältävät, missä suoritat ne ja kuka on järjestäjänä.

Arviointi

Ammatillisessa koulutuksessa arviointi tehdään aina suhteessa suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arvioinnin tarkoitus on ohjata ja kannustaa sinua opinnoissasi sekä kehittää omia itsearviointitaitojasi. Arviointi antaa tietoa oppimisestasi sekä osaami- sestasi ja sen avulla varmistetaan, että saavutat tutkinnon ammattitaitovaatimukset.

Kun hankit osaamista eli opiskelet ja työskentelet eri oppimisympäristöissä, opettajat antavat sinulle oppimisestasi palautetta eri tavoin. Palautetta oppimisesta annetaan joko suullisesti tai kirjallisesti, myös sähköisessä oppi- misympäristössä. Oppimista ei arvioida numeraalisesti. Itsearviointi sekä vertaisarviointi oppimisessa ovat myös tärkeitä ja niitä taitoja opetellaan myös opintojen aikana.

Kun tutkinnon osassa vaadittava osaaminen on hankittu, on näytön aika. Näytössä, yleensä käytännön työtehtävissä alalle soveltuvassa työympäristössä, osoitat vaadittavan osaamisen. Näyttö suunnitellaan aina tutkinnon osa kerrallaan ja suunnitelma merkitään HOKSiin. Samassa näytössä saatat pystyä näyttämään useamman tutkinnon osan osaamista samalla, mutta arviointi tapahtuu aina tutkinnon osa kerrallaan.

Ammatillisten tutkinnon osien näytön arvioi aina kaksi ammattilaista, joista toinen on alan opettaja ja toinen työelämän edustaja. Itse arvioit myös oman näyttösuorituksesi, mutta se ei vaikuta lopulliseen arviointiin. Yhteisten tutkinnon osien osaamisen arvioi kyseisen osan tai osa-alueen pätevä opettaja.

Perustutkinnoissa näytöt arvioidaan asteikolla 1-2 (tyydyttävä), 3-4 (hyvä) ja 5 (kiitettävä). Opiskelijan osaamisen ylittäessä selkeästi T1:n kriteerit, mutta osaaminen ei kuitenkaan yllä H3:n tasolle, arvosanaksi annetaan T2. Vastaavasti osaamisen ylittäessä selkeästi H3:n kriteerit, mutta osaaminen ei ole K5:n kriteerien mukaista, arvosanaksi annetaan H4.
Yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella, mutta niiden osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5. Tämä on tarpeen jatko-opintokelpoisuuden vuoksi.

Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa kaikki tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Yhteisiä tutkinnon osia näissä tutkinnoissa ei ole.

Näytön arvioinnin jälkeen saat tietoosi annetun arvioinnin ja se myös yleensä perustellaan suhteessa tutkinnon osan perusteisiin.

Mikäli olet tyytymätön näytön arviointiisi, voit pyytää siihen korjausta 14 päivän kuluessa arvioinnin saamisesta. Arvioinnin oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti Rasekon yleisen ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja arvioinnista:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4343283/tiedot


Työelämässä tapahtuva oppiminen, koulutussopimus ja oppisopimus

Opintoihisi kuuluu yleensä runsaasti osaamisen hankkimista aidoilla työpaikoilla. Koulutussopimus tai oppisopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työpaikan sekä opettajan kanssa. Siinä määritellään tutkinnon osa, jonka osaamista on tarkoitus hankkia, työtehtäväsi eli ne tavat, joilla osaamista hankit, ja mahdolliset muut tavoitteesi työelämäjaksolle sekä kaikki käytännön asiat, kuten tauot, turvallisuusasiat sekä työvaatetus. Työelämäjaksolle määritellään aina työpaikkaohjaaja, joka on vastuuhenkilösi työpaikalla.

Jos työelämäjaksosi tapahtuu ulkomailla, sinulle laaditaan training/learning agreement ulkomailla tapahtuvaan osaamisen hankkimiseen. Se on vastaava kuin koulutussopimus täällä kotimaassa. Koulutussopimuksen allekirjoittaa aina nimetty vastuuopettaja, joka ohjaa kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa työelämäjaksoasi.

Kela korvaa koulutussopimuksella osaamista hankkiessasi työmatkasi samoin perustein kuin koulumatkasikin. Mikäli työpaikkasi ei tarjoa sinulle päivittäistä ruokaa, olet oikeutettu koulun maksamaan ateriakorvaukseen (3,00 euroa/päivä). Korvaus anotaan työelämässä tapahtuvan oppimisjakson päätteeksi koululta.

Oppisopimuksen edellytyksenä on, että sinulla on työpaikka, joka maksaa sinulle virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa opintojesi aikana. Rasekon oma oppisopimustoimisto auttaa oppisopimuksiin liittyvissä asioissa myös yrityksiä.

Vastuuopettajat ja alan koordinoivat opettajat auttavat sinua sopivien koulutussopimus- ja myös oppisopimustyöpaikkojen etsimisessä ja tekevät työpaikan kanssa oikean sopimuksen työelämän oppimisjaksollesi.


Rasekon valinnaiset polut

Perustutkintonsa kokonaan Rasekossa suorittavalla opiskelijalla on urasuun- nittelun alkuaskelia tehdessään mahdollisuus suunnata opintojaan halut- tuun suuntaan. Jos opiskelija ei halua mitään erityistä valintaa tehdä, hän on automaattisesti ns. tekijän polulla ja kokoaa tutkintonsa valinnaiset osat vastuuopettajan kanssa oman alansa valinnaisista osista sekä suorittaa YTO-osat tekijän polun sisältöjen mukaan.

Jos kuitenkin on jo tiedossa, että opiskelija haluaa sisällyttää tutkintoonsa enemmän yrittäjyysopintoja, kansainvälisyyttä, aktiivista toimintaa esim. erilaisissa projekteissa tai on heti perustutkinnon jälkeen suuntaamassa jatko-opintoihin esim. ammattikorkeakouluun, on hänellä mahdollisuus jo nyt näiden perustutkinnon opintojensa aikana kasvattaa polkuvalinnallaan tätä osaamista.

Ensimmäisen vuoden aikana, mahdollisesti jo HOKSin laadinnan yhteydessä, opiskelija voi kertoa vastuuopettajalleen, jos hän tietää olevansa kiinnostunut jostain tietystä polusta. Näitä Raseko-polkuja on tekijän peruspolun lisäksi aktiivisen toimijan polku, jatkajan polku, kaksoistutkintolaisen polku, kansainvälisyyden polku ja yrittäjän polku.

Työelämässä toimijan polku on tarkoitettu ensisijaisesti niille aikuisille perustutkinnon suorittajille, joilla on jo paljon osaamista työelämästä tai tekevät pääsääntöisesti työelämästä käsin opintojaan.

Jos opiskelija opintojen aikana osoittaa erittäin hyvää osaamista ammattialallaan ja osallistuu esim. Taitaja-kisoihin, voi vastuuopettaja suositella hänelle myös ns. osaajan polkua.

Raseko-polku sisältää aina valinnaisen tutkinnon osan (15 osp) ja valinnaiset YTO-osat (9 osp) eli sen laajuus on vähintään 24 osp.

Lisää tietoa Rasekon valinnaisista poluista saat polku-infossa ja vastuuopettajaltasi.


Kaksoistutkinto-opiskelu

Rasekon ammattiopistossa voit halutessasi suorittaa ylioppilastutkinnon ammatillisten perusopintojen ohella (ns. kaksoistutkinto). Ylioppilastutkinto ja siihen valmentavat kurssit suoritetaan Raision lukiossa.

Kaksoistutkinto sopii erityisesti sinulle, jos suunnittelet jatkavasi opintoja ammatillisen perustutkinnon jälkeen korkeakoulussa. Rasekon ja Raision lukion mallissa äidinkieli ja englanti ovat kaikille pakollisia oppiaineita ja kaksi muuta ainetta valitaan seuraavista: ruotsi, matematiikka, reaaliaine (yhteiskuntaoppi, fysiikka tai terveystieto). Näin valitut oppiaineet muodostavat pakolliset neljä opiskeltavaa ja kirjoitettavaa ainetta. Jatko-opintoja ajatellen suositellaan viiden ylioppilaskokeen suorittamista. Se valitaan edellä mainittujen aineiden joukosta (ruotsi, matematiikka, reaaliaine).

Kaksoistutkinnon oppitunnit pidetään Raision lukiossa pääsääntöisesti klo 14.15 – 15.55 välisenä aikana erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. Lukiossa suoritettavat opinnot suunnitellaan osaksi ammatillista peruskoulutusta. Lukujärjestys löytyy Raision lukion sivuilta: www.raisionlukio.fi/kaksoistutkinto

Kaksoistutkintoasioista vastaavat Rasekon ammattiopiston opinto-ohjaajat sekä Raision lukion vastuuhenkilö Miika Urpanen (miika.urpanen@raisio.fi, puh. 050 339 1930).


Erityinen tuki

Rasekossa on useita erityisopetusopettajia eri koulutusaloilla, joten kaikilla on mahdollisuus tarvitsemaansa tukeen. Voit yhdessä vastuuopettajasi ja eri-
tyisopettajan kanssa suunnitella juuri sinulle räätälöidyn tuen toteutuksen. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija valmistuu ammattiin ja jokaisella on oikeus saada siihen tarvitsemansa tuki.

 • Tukea on tarjolla, älä epäröi pyytää sitä.
 • Erityisyys on voimavara.
 • Erityisyys on ominaisuus, joka tekee sinusta sinut.
 • Haluamme nähdä vahvuutesi. Jokaisella niitä on ja haluamme niitä tukea.

Voit tutkiskella alla olevan taulukon väittämiä. Toteutuvatko ne omalla kohdallasi? Olisiko räätälöidystä tuesta sinulle hyötyä?

Kirjoittaessa teen kirjoitusvirheitä tai kirjaimet ja numerot sekoittuvat toisinaan, esim. b ja d tai 59 ja 95.
Tekstiä on vaikeaa tuottaa. En meinaa saada paperille mitään aikaiseksi.
Matematiikassa erityisesti sanalliset tehtävät ovat vaikeita.
Ympärillä oleva häly ja muut ärsykkeet häiritsevät keskittymistäni helposti.
Liikehdin hermostuneesti ja vääntelen käsiäni, kun on istuttava pitkään paikoillaan.
Valvon usein pitkään ja olen aamuisin väsynyt.
Oman toimintani ohjaus on vaikeaa ja myöhästelen usein koulusta ja sovituista tapaamisista.
Minun on vaikeaa päästää irti puhelimestani.

Opiskelijaruokailu

Perustutkinnon opiskelijat ovat, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, oikeutettuja ilmaiseen opiskelijaruokailuun kuntayhtymän yksiköissä. Raision kampusalueella ruokailu tapahtuu ruokapalvelun ylläpitämissä opiskelijaravintoloissa (Karpalo, Kimara ja Timjami). Naantalin ja Mynämäen ruokapalvelut ostetaan yksiköiden sijaintikunnilta.

Ammatti- tai erikoisammattitutkintoa opiskeleville tai TE-koulutuksessa oleville opiskelijaruokailu on maksullinen [5,20 € / ateria (2019)]. Kampusalueella ateriat on mahdollista ostaa ruokapalvelun ylläpitämistä opiskelijaravintoloista. Opintien ja Kuivelantien ateriat ostetaan yksiköiden sijaintikunnilta (Naantali ja Mynämäki). Aterian hinta on sama kaikissa yksiköissä.

Tarvittaessa sinulle tarjotaan allergian, muun sairauden tai eettisen vakaumuksen vaatima ruokavalio. Ruokavalio tarkastetaan opintojen alkaessa sekä aina syyslukukauden alussa. Muista toimittaa erityisruokavalioilmoitus oman opiskeluyksikkösi keittiöön. Lisätietoja ja lomakkeen saat vastuuopettajaltasi. Lomakkeen löydät myös Rasekon kotisivuilta kohdasta Opiskelijalle –> Opiskelijaruokailu. Samasta kohdasta löytyy Erityisruokavaliot oppilaitoksissa -opas.

Kampusalueen ravintoloissa lounaaseen sisältyy kahvi. Kuntien ylläpitämissä ravintoloissa Mynämäessä ja Naantalissa opiskelijoille ei lounaan yhteydessä kuuluu kahvia, mutta ruokapalvelu tukee materiaalisesti opiskelijoiden omatoimista kahvinkeittoa.

Muina aikoina opiskelijat voivat ostaa kahvia kampusalueen opiskelijaravintoloista tai koulutaloihin sijoitetuista kahviautomaateista. Automaateista ostetuilla tuotteilla tuetaan opiskelijayhdistyksen toimintaa.

Lue lisää ruokapalveluista.


Opiskelukustannukset

Perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelijana saat alasta riippuen myös osan oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista maksutta käyttöösi, osan hankit itse. Kustannukset vaihtelevat aloittain. Tarkempaa tietoa saat vastuuopettajaltasi. Lue opintososiaalisista eduista.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella, omaehtoisena niistä peritään opintomaksu. Materiaaleista, työvälineistä ja opintomatkoista syntyy kustannuksia.


Vakuutukset ja tapaturmat

Työturvallisuus on kiinni jokaisen omasta toiminnasta. Koulussa ja työpaikoilla sinun on ehdottomasti noudatettava työturvallisuusohjeita sekä käytettävä vaadittuja työ- ja suojavarusteita.

Sinut on vakuutettu IF-vahinkovakuutusyhtiön toimesta. Vakuutus kattaa teoria-, työ- ja liikuntatunnit sekä koulumatkat ja koulutussopimuksella työssä osaamisen hankkimisen. Mikäli sinulla on työsopimus työnantajan kanssa, sovelletaan silloin työnantajan vakuutuksia eikä koulun vakuutus ole voimassa.

Mikäli vahinko sattuu, ensisijainen hoitopaikka on lähin terveyskeskus. Mikäli ei ole kyse hätätapauksesta, saat opintotoimistosta mukaasi vakuutustodistuksen. Muutoin se lähetetään hoitopaikkaan. Tapaturman jälkeen käy aina tekemässä toimistossa tapaturmailmoitus ja kerro tapahtuneesta opettajallesi. Kertomalla asiasta voidaan samankaltaiset tapaturmat ehkäistä helpommin jatkossa.


Turvallinen oppimisympäristö

Rasekossa turvallisen oppimisympäristön rakentaminen perustuu opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön yhteistyöhön.

Oppimisympäristömme on rakennettu turvallisiksi ja työsuojelu on tärkeä osa opetusta. Turvallisuuskulttuuriimme kuuluu kriisitilanteiden ehkäisy sekä niihin varautuminen. Pidämme säännöllisesti turvallisuuteen liittyviä koulutuksia ja käytännön harjoituksia.

Turvalliseen oppimisympäristöön kuuluu myös, se, että kaikilla on hyvä olla ja kaikkia kohdellaan asiallisesti. Seuraavat asiat ovatkin meille Rasekossa tärkeitä. Toimithan niiden mukaisesti!

 • Tervehdimme niin opiskelutovereita, henkilökuntaa kuin vieraita. Osoitamme muutenkin kohteliasta käytöstä toisiamme kohtaan.
 • Oppilaitoksen tiloissa tai työpaikoilla ei kiroilla tai käytetä muuta alatyylin puhetta.
 • Sisätiloissa ei käytetä pipoa tai lippalakkia. Ruokasaliin ei mennä ulkovaatteissa.
 • Annamme toisillemme työrauhan.
 • Ratkomme ristiriidat ja erimielisyydet keskustelemalla.

Pysäköinti

Opiskelijoille sallittuja pysäköintipaikkoja on kampusalueella rajatusti. Opiskelijapysäköintialueet löytyvät kirjaston ja uimahallin välistä sekä Juhaninkuja 1:n takana olevalta hiekkakentältä. Pysäköi vain sallituille paikoille! Rasekossa suoritetaan pysäköinninvalvontaa.


Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajien tuella on huomattava merkitys opiskelijan opintojen sujumiseen. Toivommekin, että huoltajat osallistuvat aktiivisesti nuorensa kouluarkeen.

Järjestämme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille vanhempainillan syyslukukauden aikana ja toimitamme alaikäisten opiskelijoiden huoltajille tunnukset Wilmaan.

Toivomme, että olette yhteydessä vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.


Poissaolot

Opetukseen osallistutaan samalla tavalla kuin työelämässä osallistutaan sovittujen työtehtävien hoitamiseen. Poissaoloista on sovittava etukäteen vastuuopettajan kanssa. Mikäli sairastut, ota yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon tai omaan terveysasemaasi. Katso tarkemmat ohjeet opiskeluterveydenhuollon palveluista www.raseko.fi/terveydenhuolto.

Muista, että runsaat poissaolot vaikeuttavat osaamisen hankkimista ja näin myös opintojen etenemistä. Pyri siis olemaan läsnä oikeassa oppimisympäristössä oikeaan aikaan suunnitelmasi mukaan.