Tällä sivulla:

Työjärjestys
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Vastuuopettaja
Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS
Amis-palautteet

Arviointi
Valmistuminen
Todistukset
Kaksoistutkintoon opiskeleminen
Erityinen tuki

Ammattiosaajan työkykypassi
Opiskelukustannukset
Vakuutukset ja tapaturmat
Turvallinen oppimisympäristö
Pysäköinti kampusalueella
Kodin ja koulun yhteystyö
Opintoihin osallistuminen, opintojen keskeytys tai lopettaminen ennen valmistumista
Poissaolot


Työjärjestys

Opiskelu tapahtuu Wilmasta löytyvän työjärjestyksesi mukaan. Ota yhteyttä vastuuopettajaasi, jos työjärjestystäsi ei näy. Oppitunnin alkaessa sinulla on oltava mukana tarvittavat välineet sekä ylläsi mahdollisesti tarvittava työvaatetus. Koulupäivään sisältyy ruokatauko 30 min ja muut tarvittavat tauot opettajan antamien ohjeiden ja työelämän käytäntöjen mukaisesti. Opinnot toteutetaan yleensä päiväopintoina ja jossain tapauksissa myös ilta- ja viikonloppuopintoina koulussa, työpaikoilla tai tietoverkon kautta.


Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Sinulla voi olla ennen tutkintokoulutuksen aloittamista hankittua osaamista, joka voidaan huomioida tutkinnon perusteiden mukaiseksi osaamiseksi. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tunnistaa ja tunnustaa sellainen aiemmin hankittu osaamisesi, joka vastaa suoritettavan tutkinnon tai kouluksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

HOKS:n laadinnan yhteydessä käyt vastuuopettajasi kanssa läpi aiemmin hankittua osaamistasi sekä kirjaatte suunnitelmaan, miten osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustamisen osaksi suoritettavaa tutkintoa tehdään esittämiesi alkuperäisten asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella. Suoritettavan tutkinnon muodostuminen määrittelee sen, mitä ja miten laajasti (osaamispisteinä) aikaisempia suorituksia voidaan tunnustaa.

Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä kahdella tavalla: joko sisällyttämällä voimassa tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen osaksi suoritettavaa tutkintoa tai arvioimalla osaamisen vastaavuus ja ajantasaisuus sekä päättämällä osaamisen tunnustamisesta. Kysy osaamisen tunnustamisesta rohkeasti lisää vastuuopettajaltasi sekä opinto-ohjaajaltasi!


Vastuuopettaja

Olit sitten suorittamassa yksittäistä tutkinnon osaa tai koko tutkintoa, vastuuopettaja on henkilö, joka seuraa opintojesi etenemistä ja laatii kanssasi HOKSin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Vastuuopettaja on yleensä alan ammatillinen opettaja. Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa asioissa opintojesi aikana ja hänen kanssaan kannattaa siis myös keskustella, jos henkilökohtaisessa elämässäsi tulee tilanteita, jotka vaikuttavat opintoihisi. Pidä vastuuopettajasi ajan tasalla!


Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Opiskelun alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jonka avulla tunnistetaan aiempi osaamisesi ja suunnitellaan, miten hankit tarvittavan osaamisen tutkintoa varten. HOKS sisältää myös tiedot mahdollisesta ohjaus- ja tukitoimista. HOKSia päivitetään ja voidaan muuttaa opintojesi aikana tavoitteittesi mukaan.

HOKSiin merkitään muun muassa:

 • suoritettava tutkinto ja tutkinnon osat
 • aiempi osaamisesi, joka liittyy tutkintoon, jota suoritat
 • mitä erityistä tukea mahdollisesti tarvitset
 • mitä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja mahdollisesti tarvitset
 • milloin suoritat tutkintoon liittyvät näytöt sekä mitä näytöt sisältävät, missä suoritat ne ja kuka on järjestäjänä.

HOKS on opintojen tärkein työväline. Vastuuopettaja ja opiskelija käyvät HOKS-keskusteluja säännöllisesti. Opiskelija (ja alaikäisen huoltaja) voivat seurata opintojen etenemistä omassa Wilmassaan ja sieltä on tulostettavissa myös opintosuoritusote ja HOKS.


Amis-palautteet

Amispalautetta kerätään kaksi kertaa opintojen aikana: opintojen alussa ja lopussa. Amispalautteen ulkopuolelle jäävät suoraan näyttöön tulevat opiskelijat sekä VALMA/TUVA-opiskelijat. Kyselylinkit lähetetään opiskelijan Wilmassaan ilmoittamaan omaan sähköpostiosoitteeseen. Opiskelija voi vaihtoehtoisesti vastata kirjautuneena eHoks-palveluun.

Vastaamalla amispalautteeseen vaikutat oppilaitoksen toimintaan!


Arviointi

Ammatillisessa koulutuksessa arviointi tehdään aina suhteessa suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Arvioinnin tarkoitus on ohjata ja kannustaa sinua opinnoissasi sekä kehittää omia itsearviointitaitojasi. Arviointi antaa tietoa oppimisestasi sekä osaamisestasi ja sen avulla varmistetaan, että saavutat tutkinnon ammattitaitovaatimukset.

Kun hankit osaamista eli opiskelet ja työskentelet eri oppimisympäristöissä, saat palautetta oppimisestasi eri tavoin. Sitä voidaan antaa joko suullisesti tai kirjallisesti. Itsearviointi sekä vertaisarviointi oppimisessa ovat myös tärkeitä ja niitä taitoja opetellaan myös opintojen aikana.

Kun tutkinnon osassa vaadittava osaaminen on hankittu, on näytön aika. Näytössä, yleensä käytännön työtehtävissä alalle soveltuvassa työympäristössä, osoitat vaadittavan osaamisen. Näyttö suunnitellaan aina tutkinnon osa kerrallaan ja suunnitelma merkitään HOKSiin. Samassa näytössä saatat pystyä näyttämään useamman tutkinnon osan osaamista samalla, mutta arviointi tapahtuu aina tutkinnon osa kerrallaan.

Ammatillisten tutkinnon osien näytön arvioi aina kaksi ammattilaista, joista toinen on alan opettaja ja toinen työelämän edustaja. Itse arvioit myös oman näyttösuorituksesi, mutta se ei vaikuta lopulliseen arviointiin. Yhteisten tutkinnon osien osaamisen arvioi kyseisen osan tai osa-alueen pätevä opettaja.

Perustutkinnoissa näytöt arvioidaan asteikolla 1-2 (tyydyttävä), 3-4 (hyvä) ja 5 (kiitettävä). Opiskelijan osaamisen ylittäessä selkeästi T1:n kriteerit, mutta osaaminen ei kuitenkaan yllä H3:n tasolle, arvosanaksi annetaan T2. Vastaavasti osaamisen ylittäessä selkeästi H3:n kriteerit, mutta osaaminen ei ole K5:n kriteerien mukaista, arvosanaksi annetaan H4. Yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella, mutta niiden osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5. Tämä on tarpeen jatko-opintokelpoisuuden vuoksi.

Opintoja arvioidessa voidaan käyttää myös OP- ja OH-merkintöjä. OP = osaamista puuttuu, OH = osaaminen hankittu.

Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa kaikki tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Yhteisiä tutkinnon osia näissä tutkinnoissa ei ole.

Näytön arvioinnin jälkeen saat tietoosi annetun arvioinnin ja se myös yleensä perustellaan suhteessa tutkinnon osan perusteisiin. Mikäli olet tyytymätön näytön arviointiisi, voit pyytää siihen korjausta 14 päivän kuluessa arvioinnin saamisesta. Arvioinnin oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti Rasekon yleisen ohjeistuksen mukaisesti.


Valmistuminen

Kun olet suorittanut kaikki HOKSin mukaiset opinnot hyväksytysti, valmistuspäiväsi on kahden viikon kuluessa viimeisestä arvioinnista.

Sinulle annetaan ammatillisen koulutuksen todistus, opintosuoritusote ja muut tarvittavat lisätodistukset. Säilytä todistus huolella! Kopio todistuksesta on maksullinen.

 • Huolehdi pukukaappisi tyhjentämisestä.
 • Palauta lainamateriaalisi.
 • Hoida mahdolliset maksut opintotoimistoon.

Valmistumisen yhteydessä saat valtakunnallisesta Opintopolku-järjestelmästä (noreply@opintopolku.fi)linkin Amis-päättöpalautteen antamiseksi ja vastuuopettajaltasi linkin Rasekon työllistymiskyselyyn.

Valmistumisjuhlia vietetään muutaman kerran vuoden aikana. Saat kutsun juhlaan yleensä sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka olet Wilmaan merkinnyt.


Todistukset

Opintojen päättyessä saat tutkintotodistuksen, mikäli olet suorittanut koko tutkinnon tai todistuksen suoritetuista tutkinnon osista, mikäli olet suorittanut tutkinnon osia. Todistuksen liitteeksi saat opintosuoritusotteen. Perustutkinnon suorituksesta saat myös todistuksen suoritetuista näytöistä.

Kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Euro-passin, joka antaa perustietoa suoritetusta tutkinnosta, voit itse tulostaa www-sivuilta: luo oma Europassi.

Opintojen aikana voit tulostaa opintosuoritusotteen omasta Wilmastasi, jos tarvitset sellaisen vaikkapa mukaan työhaastatteluun. Virallisen opintosuoritusotteen saat opintotoimistosta.


Kaksoistutkintoon opiskeleminen

Kaksoistutkinnossa opiskellaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa. Kaksoistutkinnon opiskeleminen sopii erityisesti sinulle, joka suunnittelet jatkavasi opintoja ammatillisen perustutkinnon jälkeen korkeakoulussa. Ylioppilastutkinto ja siihen valmistavat kurssit suoritetaan Raision lukiossa.

Ylioppilastutkinto muodostuu vähintää viidestä kokeesta seuraavasti: äidinkielen ja kirjallisuuden koe sekä vähintään kolme koetta matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen ryhmästä. Viides koe voi olla esimerkiksi joko reaaliaineesta tai vieraasta kielestä.

Rasekon ja Raision lukion tarjoamassa mallissa opiskelija valitsee kaksoistutkintoonsa yhden oppiaineyhdistelmän alla olevista vaihtoehdoista.

 • äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka (lyhyt), yhteiskuntaoppi (AERMY)
 • äidinkieli, englanti, ruotsi, terveystieto, yhteiskuntaoppi (AERTY)
 • äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), terveystieto, yhteiskuntaoppi (AEMTY)
 • äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), fysiikka, yhteiskuntaoppi (AEMFY)

Tarvittaessa myös muunlainen suunnitelma/tutkintorakenne on mahdollinen. Tällöin opiskelet osan aineista esimerkiksi iltalukiossa. Voit tiedustella asiaa opoltasi.

Niissä oppiaineissa, joiden opetukseen osallistut lukiossa, sinun ei ole pakollista osallistua ko. aineen opetukseen amiksen puolella.

Kaksoistutkinnon oppitunnit pidetään Raision lukiossa iltapäivisin erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. Lisäksi kolmannella vuosiluokalla syksyn ensimmäinen jakso opiskellaan kokonaan lukiossa. Lukujärjestys löytyy Raision lukion sivuilta.

Kaksoistutkinnosta saat lisätietoa Rasekon omilta opinto-ohjaajilta sekä Raision lukion vastuuhenkilöltä Miika Urpaselta (miika.urpanen@raisio.fi, puh. 050 339 1930).


Erityinen tuki

Rasekossa on useita erityisopetusopettajia, joten kaikilla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea. Voit yhdessä vastuuopettajasi ja erityisopettajan kanssa suunnitella juuri sinulle räätälöidyn tuen toteutuksen. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija valmistuu ammattiin ja jokaisella on oikeus saada siihen tarvitsemansa tuki.

 • Tukea on tarjolla, älä epäröi pyytää sitä.
 • Erityisyys on voimavara.
 • Erityisyys on ominaisuus, joka tekee sinusta sinut.
 • Haluamme nähdä vahvuutesi. Jokaisella niitä on ja haluamme niitä tukea.

Voit tutkiskella alla olevan taulukon väittämiä. Toteutuvatko ne omalla kohdallasi? Olisiko räätälöidystä tuesta sinulle hyötyä?

Kirjoittaessa teen kirjoitusvirheitä tai kirjaimet ja numerot sekoittuvat toisinaan, esim. b ja d tai 59 ja 95.

 • Tekstiä on vaikeaa tuottaa. En meinaa saada paperille mitään aikaiseksi.
 • Matematiikassa erityisesti sanalliset tehtävät ovat vaikeita.
 • Ympärillä oleva häly ja muut ärsykkeet häiritsevät keskittymistäni helposti.
 • Liikehdin hermostuneesti ja vääntelen käsiäni, kun on istuttava pitkään paikoillaan.
 • Valvon usein pitkään ja olen aamuisin väsynyt.
 • Oman toimintani ohjaus on vaikeaa ja myöhästelen usein koulusta ja sovituista tapaamisista.
 • Minun on vaikeaa päästää irti puhelimestani

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Työkykypassi sisältää neljä teemaa: ammatin työkykyvalmiudet, työkykyä edistävä liikunta, terveysosaaminen sekä harrastuneisuus ja yhteistyötaidot.

Osaamisen hankkiminen tapahtuu ammatillisten perusopintojen ja työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opintojen aikana sisältyen opintoihin.

Opintoja voi suorittaa eri tavoin esimerkiksi tekemällä tehtäväkortteja itslearning-alustalla, mobiilisovelluksella tai työelämässä.

Työkykypassin suorittaminen on opiskelijalle vapaaehtoista.

Kiinnostuitko? Vastauuopettajasi tekee siitä kirjauksen ensimmäisen HOKS-keskustelun yhteydessä.


Opiskelukustannukset

Oppivelvollisuus ja maksuttomuus -lainsäädännön piiriin kuuluville oppivelvollisille kustannetaan työvaatteet, materiaalit ja tarvikkeet, jotka tutkinnon suorittamiseksi ovat opintojen aikana tarpeen.

Samoin Rasekossa toimitaan niiden perustutkinto-opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole oppivelvollisia, mutta jotka suorittavat ensimmäistä perustutkintoa.

Muut kuin oppivelvolliset tai ensimmäistä tutkintoa suorittavat perustutkinnon opiskelijat saavat alasta riippuen myös osan oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista maksutta käyttöönsä, osa hankitaan itse. Kustannukset vaihtelevat aloittain. Tarkempaa tietoa opiskelukustannuksista saat vastuuopettajaltasi.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella, omaehtoisena niistä peritään opintomaksu. Kustannuksia saattaa syntyä lisäksi mm. opintomatkoista ja materiaaleista.


Vakuutukset ja tapaturmat

Työturvallisuus on kiinni jokaisen omasta toiminnasta. Koulussa ja työpaikoilla sinun on ehdottomasti noudatettava työturvallisuusohjeita sekä käytettävä vaadittuja työ- ja suojavarusteita.

Opiskelijana olet tapaturmavakuutettu. Mikäli vahinko sattuu, ensisijainen hoitopaikka on koulun oma opiskeluterveydenhoito tai lähin terveyskeskus tapaturman vakavuudesta riippuen.

Tapaturman jälkeen kerro tapahtuneesta opettajallesi ja käy 10 vuorokauden sisällä tekemässä opintotoimistossa tapaturmailmoitus. Mikäli ei ole kyse hätätapauksesta, saat opintotoimistosta mukaasi vakuutustodistuksen. Muutoin se lähetetään hoitopaikkaan.

Kertomalla tapaturmasta voidaan samankaltaiset tapaturmat ehkäistä helpommin jatkossa.


Turvallinen oppimisympäristö

Turvallisen oppimisympäristön ylläpitäminen perustuu opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön yhteistyöhön.

Oppimisympäristömme on rakennettu turvallisiksi ja työsuojelu on tärkeä osa opetusta. Turvalliseen oppimisympäristöön kuuluu kriisitilanteiden ehkäisy sekä niihin varautuminen. Kaikkiin kiusaamistilanteisiin ja muihin oppimista häiritseviin tekijöihin puututaan välittömästi. Pidämme säännöllisesti turvallisuuteen liittyviä koulutuksia ja käytännön harjoituksia. Opintojen alussa tutustut kampukseen yhteisellä ohjatulla turvakävelyllä.

Turvalliseen oppimisympäristöön kuuluu myös, se, että kaikilla on hyvä olla ja kaikkia kohdellaan asiallisesti. Seuraavat asiat ovatkin meille Rasekossa tärkeitä. Toimithan niiden mukaisesti!

 • Tervehdimme opiskelutovereita, henkilökuntaa ja vieraita. Osoitamme muutenkin kohteliasta käytöstä toisiamme kohtaan.
 • Oppilaitoksen tiloissa tai työpaikoilla ei kiroilla tai käytetä muuta alatyylin puhetta.
 • Sisätiloissa ei käytetä pipoa tai lippalakkia. Ruokasaliin ei mennä ulkovaatteissa.
 • Noudatamme sovittuja työaikoja.
 • Annamme toisillemme työrauhan.
 • Ratkomme ristiriidat ja erimielisyydet keskustelemalla.

Pysäköinti kampusalueella

Opiskelijoille sallittuja pysäköintipaikkoja on kampusalueella rajatusti. Pysäköintipaikat on merkitty erikseen. Pysäköi vain sallituille paikoille! Rasekossa suoritetaan pysäköinninvalvontaa. Vieraat saavat pysäköintiluvan heidät kutsuneelta Rasekon työntekijältä.


Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajien tuella on huomattava merkitys opiskelijan opintojen sujumiseen. Toivommekin, että huoltajat osallistuvat aktiivisesti nuorensa kouluarkeen.

Järjestämme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille kotiväenillan. Alaikäisten opiskelijoiden huoltajille toimitamme tunnukset Wilmaan siihen sähköpostiin, jonka opiskelija on tallentanut Wilmaan omiin tietoihin.

Toivomme, että olette yhteydessä vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.


Opintoihin osallistuminen, opintojen keskeytys tai lopettaminen ennen valmistumista

Opiskelijalla on HOKSiin tehdyn suunnitelman mukainen läsnäolovelvollisuus erilaisissa oppimisympäristöissä, joita ovat lähi- ja etäopetus sekä työpaikalla tapahtuva osaamisen hankinta. Opiskelija selvittää poissaolonsa vastuuopettajalle, joka päättää poissaolon luvallisuudesta ja tekee tarvittavat merkinnät Wilmaan. Poissaoloissa noudatetaan Rasekon läsnäolo-ohjeistusta.

Jos opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti, ratkaisuna voi olla HOKSin päivittäminen tarvittavan tuen ja tavoitteiden osalta, opiskeluhuollon tukipalvelut, opintojen keskeyttäminen määräajaksi tai eroaminen.

Opiskelijalla on vastuu opiskelustaan, poissaoloistaan, myöhästymisistään sekä siitä, että hän ilmoittaa opintoetuuksien myöntäjälle, mikäli muutokset opinnoissa vaikuttavat oikeuteen saada etuus.

Työelämä vaatii työntekijöiltään työaikojen ja sovittujen toimintatapojen noudattamista ja siksi myös opiskelijoiden on noudatettava niitä opiskelussaan.

Mikäli sairastut, ota yhteyttä opiskeluterveydenhoitoon tai omaan terveysasemaasi.


Poissaolot

Rasekossa noudatetaan työelämän pelisääntöjä. Poissaoloista on sovittava erikseen ja hyvissä ajoin vastuuopettajan kanssa. Poissaolo vaikeuttaa osaamisen hankkimista ja näin myös opintojen etenemiseen. Mikäli sairastut, ota yhteyttä opiskeluterveydenhoitoon tai omaan terveysasemaasi.

Alaikäisen opiskelijan huoltaja hakee poissaololupaa hyvissä ajoin ennen poissaoloa omasta Wilmastaan (Hakemukset ja päätökset) anotun loman pituuden mukaisesti: Poissaolohakemus 1-3 päivää tai Poissaolohakemus yli 3 päivää  -lomakkeella. Opiskelija, huoltaja ja opiskelijan vastuuopettaja näkevät anotut poissaololuvat ja niiden päätökset omassa Wilmassaan (Hakemukset ja päätökset).