Yhteistyöhankkeita

Raseko on mukana monissa hankkeissa, joita toteutetaan yhteistyönä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaiken hanketoiminnan yhteisenä tavoitteena on kehittää alueen elinkeinoelämää, verkostoja, oppilaitosten omaa osaamista ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Rasekon hankkeista vastaa johtava rehtori Maria Taipale, puh. 044 705 7601, maria.taipale@raseko.fi.
Hankkeilla on lisäksi omat vastuuhenkilöt. Yhteystiedot hankkeiden kuvauksen yhteydessä. Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)raseko.fi.

Kansainvälisiin hankkeisiin voit tutustua tästä >>


Voimassa olevat hankkeet:


Turva

Kesto: 15.12.2020-30.6.2022

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuusosaamista eri mallein ja menetelmin. Opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuustietoisuus lisääntyy ja toimintakyky paranee erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Oppilaitoksen henkilöstön turvallisuusosaaminen vahvistuu sen eri osa-alueilla. Opiskelijan turvallisuus ja riittävä perehdytys myös työelämän opiskeluympäristöissä on varmistettu. Työelämässä ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan vastuunjako on selkeä. Hankkeen tavoitteisiin pääsemistä seurataan opiskelijoilta opintoihin liittyvin palautekyselyin, oppilaitoksen opiskelijakyselyin, työelämässä oppimista ohjaavilta opettajilta sekä työpaikkaohjaajilta tietoa saaden. Henkilöstön turvallisuusosaaminen vahvistumista seurataan työolobarometrein ja muilla kyselyillä.

Rahoittaja: OPH

Yhteyshenkilö: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312

Lisätietoa hankkeesta (linkki avautuu uuteen välilehteen EURA 2014 :n sivustolle).


Joustavasti työhön

Kesto: 1.2.2021-30.6.2023

Kuvaus ja tavoitteet: Joustavasti työhön hankkeessa ovat Raseko, Raisio, Naantali, Rusko, Nousiainen, Mynämäki ja Masku ja siinä luodaan alueelle (n. 73000 asukasta) uudenlainen yhteistyö- ja toimintamalli, jossa poikkihallinnollisilla ratkaisuilla haetaan yksilöllisten ratkaisujen ja polkujen avulla työpaikka/urapolku työttömille, yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen, työpajojen, etsi van nuorisotyön. vapaan sivistystyön ja yritysten kanssa: kohderyhmänä kuntien rahoitusvastuulle siirtyvät työttömät ja työnhakijat.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö: Ilona Karilainen, puh. 040 775 8318


PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

Kesto: 1.9.2021-31.8.2023

Kuvaus ja tavoitteet: PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen-hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa .Päätavoite on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä oppijoiden/opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden digiosaamista/-taitoja. Osatavoitteena on kehittää: 1) opiskelijoiden/oppijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista 2) ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä 3) alueellisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteyshenkilö: Selene Jokisaari, puh. 044 705 7439

Lisätietoa hankkeesta (linkki avautuu uuteen välilehteen EURA 2014 :n sivustolle).


Opiskelijasta omistajaksi

Kesto: 1.5.2021-30.4.2022

Kuvaus ja tavoitteet: Tämän hankkeen tavoitteena on kohdentaa yrittäjyysnäkemystä myös omistajanvaihdosyrittäjyyteen. Hankkeessa opiskelijaa kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatkajaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa.  Kyseessä on kokeiluhanke. Varsinais-Suomen Yrittäjien koordinoima Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelu on arvioitu valtakunnallisessa evaluoinnissa maan parhaaksi. Jo olemassa oleva asiantuntijaverkosto sekä valmiit palvelukokonaisuudet ja -polut luovat erinomaisen pohjan yhteistyön syventämiseksi ja Jatkajakoulun mallintamiseksi ammattikorkeakoulusta ammattiopisto-tasolle. Hankkeen aikana mallinnetaan Turun ammattikorkeakoulussa toistakymmentä vuotta toiminut Jatkajakoulu soveltumaan ammatilliseen 2. asteen koulutukseen. Jatkajakoulu 2.0. pilottikokeilu toteutetaan hankkeessa yhteistyössä Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekon kanssa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan Varsinais-Suomen alueelta Jatkajakoulun järjestämisestä kiinnostuneet toisen asteen oppilaitokset, joiden kanssa voidaan mahdollisen jatkohankkeen puitteissa mallintaa pilottikokeilua laajemmin.

Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto

Yhteyshenkilö: Ari Tornberg, puh. 044 705 7502

Lisätietoa hankkeesta (linkki avautuu uuteen välilehteen EURA 2014 :n sivustolle).


Perusteista poluille -hanke

Kesto: 1.1.2021 – 30.6.2022

Tavoite: Hankkeessa on tavoitteena kehittää, syventää ja vahvistaa yhteisten tutkinnon osien opetusta. Hankkeen osa-alueet ovat perustaitojen vahvistaminen (kehitetään tapoja, joilla voidaan tunnistaa opiskelijoiden perustaidoissa olevat heikkoudet ja erottaa ne esimerkiksi oppimisvaikeuksista tai puutteista kielitaidoissa), YTOjen monipuolistaminen (syvennetään ja jaetaan yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden pedagogisia ratkaisuja ja niihin liittyvää osaamista) ja jatko-opintovalmiuksien kehittäminen (opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia vahvistetaan parantamalla sekä pakollisten tutkinnon osien että valinnaisten tutkinnon osien oppimistulosten laatua).

Kohderyhmä: Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat. Lisäksi toissijaisena kohderyhmänä peruskoulun opiskelijat, opot ja vanhemmat (varsinkin jatko-opintovalmiuksissa).

Hankekumppanit: Careeria Oy, Etelä-Savon koulutus Oy/ Etelä-Savon ammattiopisto, Diakonia Opisto, Hyria koulutus Oy, Kirkkopalvelut Oy, Seurakuntaopisto, Kisakalliosäätiö / Kisakallion urheiluopisto, Kotkan-Haminan seudun kky, KSAO, Kouvolan seudun ammattiopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Novida, Lounais-Suomen ammattiopisto ja lukio, Oulun Palvelualan opisto / Marttayhdistyksen liitto Ry, Saimaan ammattiopisto Sampo/Etelä-Karjalan kky, Savon ammattiopisto, Suomen Urheiluopisto ja Vamia

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Riikka Lemmetyinen, p. 044 705 7679

Lisätietoja: https://www.koulutustakuu.fi/pilkahduksia


Oikeus Osata -ohjelman painopistealue 3.2 Pedagogisen johtaminen ja palvelujen johtamisen kehittäminen

Kesto: 1.1.2021 – 30.6.2022

Kohderyhmä: Oppilaitosjohto, päälliköt, opettajat ja ohjaajat, opiskelijat ja työelämän edustajat.

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on, että oppilaitostemme pedagoginen johtaminen, sen organisointi ja keskeisten prosessien toimeenpano kehittyvät ja asiakkaan polku ydinprosesseissa selkeytyy. Pedagogisen toiminnan vaiheet niveltyvät toisiinsa entistä paremmin ja ylimääräinen työ karsiutuu. Pedagogisen johtamisen vastuut on määritelty ja arki sujuvoituu. Digiosaamisen johtaminen kehittyy ja pedagoginen johtaminen perustuu tietoon. Pedagoginen johtaminen on tasalaatuista.

Toimenpiteet: Toteutamme hankkeessa valmennusta, sparrausta ja koulutusta oppilaitosjohdolle sekä hankevastaaville. Osallistumme valtakunnallisen verkoston tilaisuuksiin. Lisäksi hankkeessa vahvistamme ja varmistamme pedagogista osaamista kehittämällä perehdyttämisprosessia ja keskeisiin prosesseihin tuotettuja prosessikuvauksia.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilöt: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312 ja Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451


TASSU – Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen

Kesto: 1.1.2021 – 30.6.2022

Tavoite: Hankkeessa tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen välistä nivelvaihetta, ohjauspolkuja ja jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Tavoitteena on myös alueellisen ja kansallisen ohjaustyön kehittäminen toimintamalleja yhtenäistämällä.

Kohderyhmä: Perusopetuksesta ammatilliseen opetukseen siirtyvät opiskelijat sekä ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat jatko-opintoihin ja työelämään siirtyvät opiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat myös opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hankekumppanit: SASKY koulutuskuntayhtymä (koordinoiva taho), Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Optima samkommun, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Svenska Framtidsskolan i Helsingsforsregionen Ab, Axxell Utbilning Ab, Turun Aikuiskoulutussäätiö sr,
Hämeen ammatti-instituutti, Kiipulasäätiö sr

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Niina Salama, puh. 044 705 7443


JoPeda – OSAAMISEN UUSI TASO

Kesto: 1.1.2021 – 30.6.2022

Tavoite: Rasekossa Johtamisen kehittäminen on asetettu yhdeksi kehittämisen painopisteeksi vuosille 2021 -2022. Johtamisen kehittämisen kautta lisätään johdon ja lähiesimiesten (koulutus- ja kehittämispäälliköt) osaamista, minkä pohjalta uudistetaan ja kehitetään oppilaitoksen keskeisiä palveluprosesseja ja asiakaslähtöisyyttä. Näiden lisäksi kehitetään Rasekon hankevastaavien johtamisosaamista, koska hankkeiden kautta kehitetään, pilotoidaan, vakiinnutetaan ja levitetään monia pedagogisia toimintamalleja. Tällä hankkeella jatketaan ja kehitetään edelleen Parasta johtamista – Bästa ledarskap, Länsi (OPH 18/833/2018) –hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja.

Kohderyhmä: koulutuspäälliköt, kehittämispäälliköt, hankevastaavat

Hankekumppanit: Etelä-Savon koulutus oy (Esedu) , Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAPO), Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida), Peimarin koulutuskuntayhtymä (Livia), Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko), Suomen urheiluopiston kannatusosakeyhtiö(Vierumäki)

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451


HYVINVOIVA-AMIS

Kesto: 1.12.2020 – 30.6.2022

Kuvaus: Hankkeessa otetaan käyttöön, laajennetaan tai juurrutetaan oppilaitoksen perustoimintaan SAKY ry:n ylläpitämiä Ammattiosaajan työkykypassin ja liikkuvan amiksen toimintamalleja. Verkostossa on mukana 13 koulutuksenjärjestäjää.

Hankkeessa SAKY ry tukee koulutuksenjärjestäjää kouluttamalla (orientaatiot, käyttöönottopajat, mentoreiden koulutukset) ja järjestämällä verkostotapaamisia. Koulutuksenjärjestäjä saa käyttöönsä työkaluja ja materiaaleja ja tukea toiminnan mallintamiseen.

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankekumppanit: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon Koulutuskuntayhtymä, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Spesia Oy, SASKY koulutuskuntayhtymä, Careeria Oy, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Optima, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Airi Levonen, puh. 044 705 7651


LIIKKEELLÄ AKTIIVISEEN TYÖKYKYYN

Kesto: 1.8.2020 – 31.10.2021

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeessa keskitytään opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin lisäämiseen. Tavoitteena on työkykypassin käyttöönotto oppimisen välineenä, mahdollistaa liikunnan harrastamisen koulupäivän aikana käynnistämällä aktiivisen toimijan polkuopinnot ja vakiinnuttaa liikkuva opiskelu ja elintapaohjaus osaksi Rasekon opiskeluhuoltosuunnitelmaa.

Rahoittaja: Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Yhteyshenkilö: Airi Levonen, puh. 044 705 7651


EKAMPUS – YHDESSÄ KEHITETTY PEDAGOGISESTI ÄLYKÄS OPPIMISEN VOIMAVARA

Kesto: 9.9.2019 – 31.12.2021

Kuvaus ja tavoitteet: Tässä hankkeessa keskitytään eOppimisen kehittämiseen integroituna osana perinteisempiä oppimisympäristöjä kuten oppilaitos ja työelämä. Kyse on kokonaisvaltaisen eKampus -konseptin kehittämisestä.
Hankkeessa kehitetään käytössä olevaa digitaalista materiaalia ja oppimisympäristöjä varsinaiseksi eKampukseksi. Rasekossa kehittämiskohteeksi tähän hankkeeseen on valittu Terveyden ja hyvinvoinnin koulutusala. Hankkeen tavoitteena on:
– Oppimisympäristöjen ja –ratkaisujen jatkokehittäminen ja laajemman hyödyntämisen mahdollistavat uudet toimintamallit
– Uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilut

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Anna Valtanen, puh. 044 7057 562


DIGI2GO

Kesto: 9.9.2019 – 31.12.2021

Kuvaus ja tavoitteet: Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja –ratkaisut. Hankkeen tavoitteena on uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla. Hankkeen tavoitteena on myös hyödyntää avoimia 360 -astetta monikäyttäjäoppimisympäristöjä, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella osana osaamisen kehittämispolkua.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Heli Kalluinen, puh. 044 705 7549


Päättyneet hankkeet:


INNOHEIMO – yksilöllisille yrittäjyyden poluille yhteisöllisyyden kautta rajat rikkoen

Kesto: 1.5.2018 – 31.3.2021

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla oikea-aikaisia ohjausmalleja yrittäjyyteen sekä rajoja rikkovia, yhteisöllisyyteen ja asiakaskokeiluihin perustuvia uudenlaisia yrittäjyyden oppimisratkaisuja, -ympäristöjä sekä INNOHEIMO-yhteisöjä yhteistyössä työelämän ja verkostokumppaneiden kanssa. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden siirtymävaiheiden palveluja koulutuksesta koulutukseen ja/tai työelämään siirryttäessä työelämän ja eri koulutusasteiden yhteistyönä. Lisäksi tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa verkostoyhteistyöllä. Samalla pystytään tuottamaan laadukkaampaa ja aiempaa paremmin työelämän tarpeita vastaavaa oppimista, edistämään koulutus- ja nuorisotakuun toteutumista sekä tehostamaan toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen tutkinnon suorittamista ja työmarkkinoille kiinnittymistä.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteyshenkilö: Ari Tornberg, puh. 044 705 7502

Lisätietoja: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21297


FOODTECH PLATFORM FINLAND – RUOKAJÄRJESTELMÄN INNOVAATIOPROSESSIN UUDISTAVA EKOSYSTEEMI

Kesto: 1.6.2019 – 31.5.2021

Kuvaus ja tavoitteet: Ruokajärjestelmässämme on huomioitava nykyistä paremmin sekä resurssiniukkuus että ilmastomuutoksen mukanaan tuomat riskit. Luonnonvarojen riittävyyden takaamiseksi resursseja on käytettävä tehokkaasti ja ruokahävikkiä vältettävä. Jätteeksi päätyvä ruoka on yhteiskunnalle liian kallista ja tuhlattua rahaa. Toisaalta ruoan globaaliin riittävyyteen on haettava aktiivisesti ratkaisuja. Hankkeessa perustetaan ainutlaatuinen FT-kasvuverkosto, jonka tehtävä on tuoda yhteen toimijoita, jotka voivat tuottaa uusia FoodTech -innovaatioita ja –liiketoimintaa. FT yhdistää korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kouluttajat, elinkeinoelämän, sijoittajat ja kuluttajarajapinnan tekemään yhteistyötä ja luomaan uutta liiketoimintaa ja tuoteaihioita. FT:n läpileikkaavina teemoina ovat kestävät ruokaan liittyvät ratkaisut ja ruokahävikin vähentäminen yhteiskunnallisen näkyvyyden ja vuorovaikutuksen tukemana.

Rahoittaja: Uudenmaan liitto

Yhteyshenkilö: Tomi Aho, puh. 044 705 7461

Lisätietoa FoodTech Platform Finland – Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi -hankkeesta (linkki avautuu uuteen välilehteen EURA 2014 :n sivustolle).


PARASTA JOHTAMISTA, LÄNSI

Kesto: 12.12.2018 – 31.12.2020

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen avulla vastataan monipuolisesti koulutuksen järjestäjien strategisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin uudistaa toimintakulttuuriaan vahvemmin asiakaslähtöisempien toimintatapojen ja uudenlaisen johtamiskulttuurin luomiseksi ja juurruttamiseksi. Hankkeen teemoina on:
– Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista
– Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen kehittäminen
– Opiskelijakumppanuuksien johtamisen kehittäminen
– Koulutuksen järjestäjien tiedolla johtamisen kehittäminen ja tiedon laadun parantaminen, ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen, osaamisperusteisuuden sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen tarvittavien tietojen kuvaaminen

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Susanna Saarinen, puh. 044 705 7417


TiedeK – TIEDEKASVATUKSEN EDISTÄMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Kesto: 11.11.2019 – 31.12.2020

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on tiedekasvatuksen edistäminen lisäämällä korkeakouluasteen ja alempien asteiden koulutuksen välistä yhteistyötä. Rasekon tavoitteena on ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tiede- ja teknologiaosaamisen ja arvostuksen parantaminen. Yhteistyötä tiedekasvatuksessa tehdään Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Tavoitteena on myös Rasekon ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen yhteistyön kehittäminen käytännön tasolla.

Hankkeessa pyritään hakemaan uusia ideoita lasten ja nuorten tiede- ja teknologiaosaamisen kehittämiseen. TiedeK -hankkeen tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta robotiikan, ohjelmoinnin ja LUMA -sisältöjen opiskeluun. Samalla halutaan kehittää Rasekon opiskelijoiden jatko-opintopolkuja.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Mikko Karilainen, puh. 044 705 7669


LIIKKEELLÄ KESTÄVÄÄN TYÖKYKYYN RASEKOSSA

Kesto: 1.8.2019 – 30.6.2020

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeessa panostetaan aktiivisuutta inspiroivaan työympäristöön ja -kulttuuriin. Hankkeen tavoitteena on
– entisestään parantaa opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuuksia hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi,
– liikunnan harrastuneisuuden lisäämiseen pyritään rakenteellisten, toiminnallisten ja yhteisöllisten ratkaisujen avulla sekä arkiliikuntaan kannustamalla,
– vakiinnuttaa uudet mallit osaksi normaalia toimintaa ja palvelujärjestelmää.

Rahoittaja: Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Yhteyshenkilö: Outi Penkkala, puh. 044 705 7640


HYVIN TEKEMISTÄ LÄNTEEN 2019

Kesto: 14.12.2018 – 31.12.2019

Kuvaus ja tavoitteet: Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen. Hankkeen painopistealueet ovat:
– Laadunhallintajärjestelmien päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti
– Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta
– Koulutuksen järjestäjien vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Selene Jokisaari, puh. 044 705 7439


ALADIN – avoin, laadukas, digitaalinen

Kesto: 1.1. – 31.12.2019

Kuvaus ja tavoitteet: Pilottihankkeiden käynnistäminen toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannusten alentamiseksi.

Hankkeen tavoitteina ovat:
• Opiskelijoiden oppimateriaalien hankkimisesta ja niihin verrattavista muista kustannuksista aiheutuvien kulujen pienentäminen ja materiaalipankin täydentäminen puuttuvilla laadukkailla, avoimilla digitaalisilla opetusmateriaaleilla
• Pedagogisten toimintatapojen ja toimintaprosessien uudistaminen opettajien verkkopedagogisen osaamisen kehittämiseksi
• Rasekossa aloina ovat: tekstiili- ja muotiala, yhteiset tutkinnon osat, kone- ja tuotantotekniikka, matkailu –ja ravitsemisala, liiketoiminta sekä rakennusala.

Rahoittaja: OPH

Koordinaattori: Työtehoseura.

Muut toimijat: Raseko, Sedu, Novida, Hyria Koulutus OY, Sykli, TaKK, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451

Lisätietoa Aladin-hankkeesta (linkki avautuu uuteen välilehteen Aladin-hankkeen sivustolle).


HYVÄ PORE – positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin

Kesto: 1.12.2017 – 31.12.2019

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja käytänteitä, jotka vastaavat Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen luomiin työvoima- ja osaamistarpeisiin. Kehittämistyössä hyödynnetään yritysten tarpeista lähtevää työpaikalla järjestettävää koulutusta, yritystyöpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja sekä yritysten rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita. Tavoitteena on kehittää uusia oppimisympäristöjä ja –ratkaisuja, joilla työpaikkoja voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää henkilöstön ja rekrytoitavien henkilöiden osaamisen kehittämisen ympäristönä. Tavoitteena on lisäksi ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskinäisen yhteistyön ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.

Rahoittaja: Opetushallitus 

Yhteyshenkilö: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312 ja Timo Suortamo, puh. 044 705 7581

Lisätietoja:


PARASTA DIGIOHJAUSTA TYÖPAIKOILLA

Kesto: 21.12.2017 – 31-12.2019

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeessa edistetään 1.1.2018 voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanoa tukemalla työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä digitaalisia palveluita/ratkaisuja kehittämällä. Tavoitteena on erityisesti rakentaa ratkaisuja, jotka soveltuvat käytettäviksi sellaisten työpaikkojen kanssa, joiden valmiudet digitaalisten ratkaisujen käyttämiseen ovat heikot. Digitaalisten ratkaisujen ohella kehitetään malleja ja toimintatapoja, joilla tuetaan ja varmistetaan, että työpaikkaohjaajat ja opettajat voivat ja osaavat käyttää työpaikalla tapahtuvan opiskelun digitaalisia ratkaisuja, sekä miten he voivat osallistua digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö: Mikko Karilainen, puh. 044 705 7669


TURUN SEUDUN TYÖVOIMAHAUTOMOT

Kesto: 6.3.2017 – 31.8.2019

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on työvoimahautomoiden toiminnan avulla edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Keskeisenä keinona on työnhakijoiden osaamisen kehittäminen vastaamaan entistä paremmin alueen yritysten tunnistettuja osaamistarpeita. Toiminta kohdistuu aloille, joilla Turun seudulla on tunnistettu kasvavaa työvoiman kysyntää. Kumppanuusperiaatteella toimivat ja virtuaalista kohtaamista hyödyntävät hautomot hakevat uudenlaisia keinoja tarjota rekrytointi- ja koulutuspalveluita alueen yrityksille ja työttömille työnhakijoille verkostomaista yhteistyötä hyödyntäen ja yhteisiä prosesseja kehittäen.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteyshenkilö: Leena Lemola, puh. 044 705 7446

Lue lisää Turun seudun työvoimahautomo -hankkeesta (linkki avautuu uuteen välilehteen EURA 2014 :n sivustolle).


LIVE – LISÄÄ VETOVOIMAA

Kesto: 1.4.2018 – 31.7.2020

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa tekniikan koulutusalojen vetovoimaa ja edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä. Hankkeen aikana kokeiltavat toimintamallit, jotka kokeilujen perusteella tunnistetaan vetovoimaisuutta lisääviksi hyviksi käytännöiksi, kuvataan ja tuotteistetaan niin, että niitä voidaan levittää ja hyödyntää laajemmin niin valtakunnallisesti kuin myös kansainvälisesti.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteyshenkilö: Ilkka Kortelainen, puh. 044 705 7668

Lue lisää Live – Lisää vetovoimaa -hankkeesta (linkki avautuu uuteen välilehteen EURA 2014 :n sivustolle).


NUOTTA

Kesto: 1.2.2017 – 30.6.2019

Kuvaus ja tavoitteet: Varsinais-Suomi vastaanottaa huomattavan osan Suomeen saapuneista maahanmuuttajista. Maahanmuuttajista suuri osa on peruskouluiän ohittaneita nuoria aikuisia, joiden työllistymismahdollisuudet uudessa maassa ovat heikot. Haasteina ovat usein lähtömaasta poikkeavien toimintatapojen lisäksi puutteellinen kielitaito ja heikko pohjakoulutus. Nuotta-hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajanuorten ja muiden aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien nuorten hakeutumista työvoimaa tarvitsevien alojen ammattiopintoihin kehittämällä heidän opiskeluvalmiuksiaan, tukemalla opintojen etenemistä sekä suunnittelemalla täydennyskoulutusta työelämä- ja koulutusorganisaatioiden tarpeisiin eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden ohjaukseen.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteyshenkilö: Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451

Lisätietoja: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20887

HYVIN TEKEMISTÄ LÄNTEEN 2018

Kesto: 13.12.2017 – 31.12.2018

Kuvaus ja tavoitteet: Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen. Hankkeessa päivitetään ja kehitetään koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää ja prosesseja uuden lain mukaisiksi sekä lisäksi vahvistetaan henkilöstön osaamista. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen käytäntöjä.

Rahoittaja: Opetushallitus 

Yhteyshenkilö: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312


PEDAROIHU

Kesto: 1.4.2017 – 31.12.2018

Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa kehittämällä sekä uudistamalla oppilaitosjohdon, kehittämis- ja laadunhallintatyötä tekevien sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja toimintatapoja Varsinais-Suomessa.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312


HENKILÖKOHTAISTA

Kesto: 4.11.2016 – 31.12.2017
Kuvaus ja tavoitteet: Hanke hyödyntää aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamisprosessin sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamalleja ja osaamista nuorisoasteen henkilökohtaistamiskäytäntöjen kehittämisen perustana siten, että tuloksena saavutetaan koko ammatilliselle koulutukselle yhteinen toimintamalli.
Aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen välisiä raja-aitoja puretaan kehittämällä pilottialoille yhteisiä oppimisympäristöjä ja opintokokonaisuuksia. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamiskäytäntöjä ja luoda yhteinen malli koko ammatillisen koulutuksen käyttöön.
Rahoittaja: Opetushallitus
Yhteyshenkilö: Riikka Lemmetyinen, puh. 044 705 7687
Lisätietoja: http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/henkilokohtaista


SAUMATON

Kesto: 30.9.2016 – 31.12.2017
Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus- ja toimintaprosesseja asiakaslähtöisyyden ja osaamisperusteisuuden pohjalta tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Kehittämisen kohteena on yksilöllisen suunnittelun ja toimeenpanon laadun kehittäminen yhteistyössä työpaikan ja opiskelijan kanssa hyödyntäen koulutuksen järjestäjän organisaatiossa jo olemassa olevaa osaamista ja yhteistyötä. Oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen toteutuksessa edesautetaan opiskelijan ja työpaikan tavoitteiden kohtaamista ja opetus- ja ohjaushenkilöstön työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ja tukea. Tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintaprosessin laadun ja kokonaisvastuun varmistamisen kehittäminen.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteyshenkilö: Pekka Hyvönen, puh. 044 705 7615
Lisätietoja: http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/362-2


OSAAMISPAIKKA OPPIPAIKKA

Kesto: 1.11.2016 – 31.12.2017
Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja luoda käytänteitä joustavien ja yksilöllisten osaamispolkujen suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Hankkeessa selvitetään, miten mahdollistetaan yhteisten tutkinnon osien suorittaminen työpaikalla. Hankkeessa kehitetään hybridiopiskelumalli, jossa mahdollistetaan yksilölliset työssäoppimisen ja oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun vaihtoehdot.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteyshenkilö: Jaana Paunonen, puh. 044 705 7513


HYVIN TEKEMISTÄ LÄNTEEN 2017

Kesto: 15.12.2016 – 31.12.2017
Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeessa päivitetään Rasekon toimintajärjestelmä uudistetun standardin ja ammatillisen koulutuksen reformin vaikutusten mukaisesti. Tavoitteena on kuvata työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintaprosessit ja pedagogiset käytännöt määrittelemällä opetushenkilöstön tehtävänkuvat ja toimintamuodot, kuvaamalla työpaikalla tapahtuva oppiminen opiskelijoiden ja työpaikan näkökulmasta, päivittämällä arviointiin ja seurantaan liittyvät tietojärjestelmät ja laadunhallinnan menettelyt sekä suunnittelemalla työelämävastaavuuden ja laadun mittarit.
Rahoittaja: Opetushallitus
Yhteyshenkilö: Pauliina Sarilo, puh. 044 705 7603


DIGIPEDA

Kesto: 1.1.2015 – 31.12.2017
Kuvaus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustavien toteutusmallien kehittäminen. Hankkeessa monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutustapoja ja kehitetään sen laatua koulutuksen järjestäjän ja työpaikkojen yhteistyönä. Opettajan ja muun työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan henkilöstön työhön kytketään kiinteästi opiskelijan ja työpaikkaohjaajan ohjaus ja tuki.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteyshenkilö: Olli Vuorinen, p. 040 716 1312


INNOSTAMO

– Yrittäjyyden uusien oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen siirtymävaiheita edistämään -hanke

Kesto:  1.1.2015 – 30.6.2017
Kuvaus ja tavoitteet: INNOSTAMO tähtää verkostoyhteistyöllä Varsinais-Suomen menestykseen. INNOSTAMO mahdollistaa uudenlaiset avaukset yrittäjyyden oppimiseksi. Se toimii yrittäjyyden poikkialaisena kohtaamispaikkana yrittäjyydestä kiinnostuneille.  INNOSTAMON tavoitteena on kehittää maakunnallisesti yrittäjyyttä ja yrittäjyyden oppimista tukevia uudenlaisia oppijakeskeisiä ja poikkialaisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä ja niihin liittyviä toimintatapoja sekä palveluja verkostoyhteistyöllä opiskelijoiden siirtymävaiheita tukemaan.

Salon seudun koulutuskuntayhtymä toimii hankkeen koordinoijana. Hankkeen osatoteuttajia ovat Turun kaupungin sivistystoimiala/Turun ammatti-instituutti ja Turun lyseon lukio, Turun AMK/liiketalous, ICT ja bioalat, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/Liedon ammatti- ja aikuisopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä.

Hankkeessa

 • rakennetaan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen INNOSTAMO -verkoston toimintamalli huomioiden olemassa olevat yrittäjyyskasvatuksen ryhmät
 • kehitetään toimintamalli yrittäjyyden asiantuntijuuden jakamiseksi ja soveltamiseksi
 • kehitetään yrittäjämäisen oppimisen oppimisympäristöjä huomioiden tulevaisuuden yrittäjyyden liiketoimintamallit sekä jo olemassa olevat yrittäjyyden oppimisen muodot
 • kehitetään oppilaitosten rajat ylittäviä yrittäjyyskoulutuspolkuja ja koulutuspalveluja

Hankkeen kohderyhmänä toimivat toisen asteen opiskelijat (ml. aikuisopiskelijat, lukiokoulutuksessa olevat, erilaiset oppijat), jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat oppilaitoksen johto ja opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä maakunnan työelämän ja yritysten edustajat.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet muodostuvat neljästä työkokonaisuudesta:

1. INNOSTAMOVERKOSTO – maakunnallinen oppilaitosrajat ylittävä, yrittäjämäisen oppimisen verkoston toimintarakenteen kehittäminen
2. INNOSTAMOMENTORI – yrittäjyyden asiantuntijuuden jakaminen, soveltaminen ja kehittäminen
3. INNOSTAMO OPPIMISYMPÄRISTÖT – yrittäjämäisen oppimisen poikkialaiset kohtaamiset ja jatkuva uuden innovointi ja kehittäminen työvaltaista oppimista hyödyntäen yritys- ja oppilaitosyhteistyössä
4. INNOSTAMOPALVELUT – yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutuspalvelujen, rajat ylittävien yrittäjyyskoulutuspolkujen kehittäminen

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy

 • Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen INNOSTAMO- toimintamalli, joka tukee opiskelijoiden siirtymävaiheita sekä kehittää oppilaitosten yrittäjämäistä toimintakulttuuria
 • Uusia, poikkialaisia INNOSTAMO -yrittäjyyden oppimisympäristöjä, joissa huomioidaan tulevaisuuden liiketoimintamalli ml. Pop Up Innostamo sekä jo olemassa olevat yrittäjyyden oppimisen muodot
 • INNOSTAMO MENTORI -toimintamalli opettajien yrittäjyyspedagogisen osaamisen kehittymiseksi sekä työelämäyhteistyön edistämiseksi sekä opiskelijan yrittäjämäisen osaamisen kehittymiseksi
 • INNOSTAMO PALVELUT -toimintamalli opiskelijan, opettajan/kouluttajan työelämä-, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen sekä oppilaitosrajat ylittävän yrittäjyyskoulutuspolun kehittymiseksi

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Yhteyshenkilö: Ari Tornberg, puh. 044 705 7502
Lisätietoja: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20054


MILLI

Millilogo.

Kesto: 1.1.2015 – 31.12.2017
Kuvaus ja tavoitteet: MILLI -hankkeen tavoitteena on lisätä myynnin arvostusta, osaamista ja ymmärrystä erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Myyntiosaamista tarvitsevat elinkeinoelämän lisäksi myös yksityiset ihmiset. Työllistymiseen, työelämässä menestymiseen ja elämänhallintaan omien ajatusten, osaamisen ja tekemisten esille tuomisen taidoilla on olennainen merkitys. Hankkeessa testataan innovatiivisia oppimismenetelmiä korkeakoulutuksessa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa. Hankkeen toimintaan osallistetaan oppilaitoksia koko Varsinais-Suomesta.

MILLI-hanke kehittää toimintamallia, jossa perehtyminen myynnin eri osa-alueisiin tehdään kiinnostavalla ja normaalista opetussuunnitelmasta poikkeavalla tavalla. Menetelmiä ovat myyntiin liittyvät kilpailut, opi opettamalla -konsepti sekä sidosryhmäfoorumin perustaminen. Opi opettamalla -tapahtumissa ammattikorkeakouluopiskelijoista koostuvat tiimit suunnittelevat ja toteuttavat myynnin merkitystä ja roolia yhteiskunnassa käsitteleviä kolmen oppitunnin kokonaisuuksia.

Toisen asteen opiskelijat opettavat taitoja edelleen muille toisen asteen opiskelijoille. Sidosryhmäfoorumien perustamisessa oppilaitokset, elinkeinoelämä sekä viranomaiset edistävät nuorten työllistymistä sekä yritysten kanssa verkottumista. Vuoden aikana tehty työ huipentuu vuosittain järjestettävään tapahtumaan Voice of Sales. Tapahtuma tekee näkyväksi työn tulokset ja levittää projektissa kehitettyä toimintamallia alueellisesti ja valtakunnallisesti.

MILLI-hankkeen toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO, Kaarinan lukio ja Turun Lyseon lukio.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö: Ari Tornberg, puh. 044 705 7502
Lisätietoja: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20068 http://voiceofsales.fi/milli-hanke.html milli.turkuamk.fi


VETOVOIMAA TEKNOLOGIA-ALOILLE

Kesto: 1.7.2015 – 31.12.2017
Kuvaus ja tavoitteet: hankkeen tavoitteena on lisätä teknologia-alojen koulutuksen vetovoimaisuutta Varsinais-Suomessa

 • osallistamalla nuoria sekä hyödyntämällä heidän osaamistaan ja asiantuntijuuttaan hankkeen kehittämistyössä
 • lisäämällä uusia nuorten itsensä näköisiä tapoja ja keinoja markkinoida alan koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia
 • lisäämällä ja monipuolistamalla oppilaitos-yritysyhteistyön muotoja ja keinoja
 • luomalla koko maakunnan kattava kummiyritysverkosto

Hankkeen kohderyhmänä ovat

 • yläkouluikäiset nuoret ja heidän vanhempansa
 • toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus)
 • koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret
 • opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella
 • muut nuorten ohjauksesta vastaavat tahot (esimerkiksi nuorisotyö, nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajat, te-toimisto)
 • alueen yritykset ja yritysten työntekijät

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen Ely-keskus
Yhteyshenkilö: Matti Raho, puh. 044 705 7639
Lisätietoja: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20393

Mitä yhteistä on loistoristeilijällä, robotilla ja 3D-tulostuksella? Vastaus: kone- ja metalliala

KOMEa tulevaisuus -kampanja käynnissä

Valtakunnallisesti useissa ammatillisissa oppilaitoksissa on käynnistynyt KOMEa tulevaisuus -kampanja, jonka tavoitteena on saada kone- ja metallialalle uusia opiskelijoita ensi syksynä.  Aikaisemmin tiedotusmateriaalista ja sen tuottamisesta ovat vastanneet aikuiset, mutta KOMEa tulevaisuus -kampanjan suunnittelussa ovat olleet nuoret vahvasti mukana. Kampanjan kautta nykyiset kone- ja metallialan opiskelijat kertovat omista kokemuksistaan opiskelijoina, jakavat kuvia ja haastavat muita nuoria mukaan. Lisäksi kampanjan toteuttamisessa ovat mukana yritykset. Tavoitteena kampanjan kautta on vaikuttaa peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten ja heidän vanhempiensa mielikuviin kone- ja metallialasta ja houkutella alalle uusia opiskelijoita.

Kampanja käynnistyi Facebookissa loppiaisena ja kahdessa päivässä sillä oli jo lähes kaksisataa tykkääjää. Facebookin lisäksi kampanja näkyy Instagramissa ja muissa nuorten valitsemissa sosiaalisen median kanavissa.

Kampanja jatkuu sosiaalisessa mediassa koko kevään ja lisäksi KOMEa tulevaisuus näkyy kouluissa julistein ja tapahtumin. Osana kone- ja metallialan vetovoiman kasvattamista helmikuun alussa alan yritykset avaavat ovensa illalla ja mahdollistavat näin nuorten ja vanhempienkin vierailun tiloissaan – eri alueilla toteutetaan todellinen kone- ja metallialan taiteiden yö.

Kampanja on osa VetoVoimaa teknologia-aloille hanketta ja sen toteuttajatahot ovat Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Varsinais-Suomessa Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimisto ja ammatillinen koulutus, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Koneteknologiakeskus Turku Oy sekä Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi kampanjan ovat liittyneet Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Kampanjan tukijana on Teknologiateollisuus ry ja kampanja on osa valtakunnallista kone- ja metallialan markkinointia.

VetoVoimaa teknologia-aloille -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteuttajaorganisaatiot. Hanke on käynnistynyt heinäkuun alussa jatkuen vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoja: www.koulutustakuu.fi/vetovoimaa 


OTE – osaamisen kasvattaminen työelämässä
Päättynyt 31.12.2016

OTE – osaamisen kasvattaminen työelämässä hankkeessa kehitetään oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmiä (esim. 2+1 -malli) osana ammatillisia opintoja. Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorisotakuun toteutumista tehostamalla nuorten työllistymistä sekä vahvistamalla nuorten työelämäyhteyksiä. Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmän toimintamalli/-malleja, jossa opiskelija voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osia. Lisäksi tavoitteena on kehittää oppimisen arviointia sekä opiskelua ja ohjausta tukevia uusia oppimisratkaisuja ja – välineitä (osaamisen näkyväksi tekeminen). Kehittämistyössä otetaan huomioon uuden lainsäädännön mukanaan tuomat muutokset.

Hankkeessa suunnitellaan ja kokeillaan oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen toimintamallia yhteistyössä työelämän ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Opetus- ja ohjaushenkilöstölle varataan resurssia opiskelijan ohjaamiseen ja tukemiseen siirryttäessä oppilaitosmuotoisesta oppisopimusmuotoiseen koulutukseen, sekä päinvastoin. Kokeillaan työanalyysin käyttöä, kun arvioidaan mitä tutkinnon osia on mahdollista suorittaa työpaikassa.

Hanke on voimassa 31.12.2016 asti. Rahoitus tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/ote-osaamisen-kasvattaminen-tyoelamassa/

#ICTknowhow-hanke – nuorille ICT-taidosta uutta suuntaa
Päättynyt 31.12.2016

Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille etsitään uutta suuntaa kehittämällä heidän tietoteknisiä taitojaan. Raseko on nukana hankkeessa, jossa Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE kehittää mallia, jossa testataan nuorten tietoteknisiä taitoja ja puututaan havaittuihin puutteisiin lyhyiden käytännönläheisten ja tarvelähtöisten koulutusinterventioiden avulla. Muut hankekumppanit ovat Pajamestarit, WinNova ja Turun ammatti-instituutti.

#ICTknowhow-hankkeen kohderyhmään kuuluvat toiseen asteen koulutuspaikkaa vaille jääneet, keskeyttämisalttiit tai jo koulutuksen keskeyttäneet nuoret; mukaan lukien maahanmuuttajat ja oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret. Koulutuksesta syrjäytymistä pyritään ehkäisemään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (Valma) yhteydessä tehtävällä käytännön läheisellä IT-taitoja parantavalla toiminnalla.

Hankkeessa hyödynnetään Valma-nuorten tarpeisiin soveltuvaa ICT-taitotestiä sekä sen tulosten varaan kehitettäviä nuorten ICT-osaamista kohentavia koulutussisältöjä. Tavoitteena on edistää tasa-arvoa, ehkäistä koulutuksellista syrjäytymistä ja vahvistaa elinikäisen oppimisen valmiuksia parantamalla nuorten ICT-taitoja. Samalla tuetaan nuorten kykyä osallistua ja hyötyä digitalisoituneen yhteiskunnan ja yhteisöjen tarjoamista palveluista.

#ICTknowhow-hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston tuella 1.1.2015 – 31.12.2016.

M.O.T.-hanke – monenlaisia oppijoita työpaikalla
Päättynyt 31.12.2015

Hankkeen tavoitteena on kehittää erilaista tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta sekä monipuolistaa työssäoppimisen toteutustapoja. Hankkeessa kehitetään maakunnallisesti yhteisiä toimintamalleja työssäoppimisen toteuttamiselle ja tähän liittyvälle työelämäyhteistyölle. Keskeistä hankkeessa on luoda toimintamalleja, jotka edistävät erilaisia tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia suorittaa entistä suurempi osa opinnoistaan työelämässä. Tämä vaatii:

 • erilaisia tuki- ja ohjaustoimia tarvitsevien opiskelijoiden työelämäosaamisen lisäämistä
 • opetuksen ja ohjauksen kehittämistä oppilaitoksessa (ohjausprosessien kuvaaminen)
 • työpaikalla tapahtuvan ohjauksen ja ohjausosaamisen kehittämistä
 • työelämän kanssa tehtävää tiivistä yhteistyötä työssäoppimispaikkojen saamiseksi
 • työssäoppimisen laadun varmistamista esim. yhteisten laatukriteerien avulla

Hankkeen keskeinen tavoite on erilaista tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämässä tapahtuvan oppimisen edistäminen. Koska tavoite on laaja ja sitä voidaan lähestyä monilta eri suunnilta, on hankkeessa kehitettävät toimenpiteet jaettu kahteen teemaan:

 1. Oppilaitoksessa tapahtuvan ohjauksen ja joustavien opintopolkujen kehittäminen
 2. Työelämässä tapahtuvaan oppimiseen valmentautuminen

Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorisotakuun toteutumista vähentämällä ammatillisen koulutuksen keskeytymisiä sekä vahvistamalla nuorten työelämäyhteyksiä.

Valmis IV -hanke
Päättynyt 31.12.2015

Raision seudun koulutuskuntayhtymän tavoitteena on mahdollistaa tutkinnon suorittaminen joustavien ja henkilökohtaisten opintopolkujen avulla. Tämä vaatii sekä rakenteellisia muutoksia opetuksen toteuttamiseen että sisällöllisiä muutoksia vastaamaan perustutkintojen uusia opetussuunnitelmien perusteita (osaamispisteiden käyttöönotto).

Keskeisenä tavoitteena on Valmis 3 -hankkeessa luotujen toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen sekä hankkeessa aloitettujen kehittämistoimien loppuun vieminen.

Tavoitteena siis:

 • Luodun ennakoivan elämänhallinnan ohjauksen mallin levittäminen ja juurruttaminen Rasekon oppilaitoksiin. Malli on kehitetty ja pilotoitu Naantalin toimipisteessä.
 •  Henkilökohtaisten ja joustavien opintopolkujen toteuttaminen kaikissa Rasekon oppilaitoksissa
 •  Uusien yhteisten tutkinnon osien käyttöönotto ja niiden suorittaminen joustavasti (mm. yhdistettynä laajaan työssäoppimiseen)
 •  Valinnaisuuden lisääminen – tutkinnon osien suorittaminen koko Raision seudun koulutuskuntayhtymän tarjonnasta
 •  Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä ohjauksen prosessin levittäminen ja juurruttaminen sekä samalla niiden edelleen kehittäminen (mm. ammatillisen peruskoulutuksen aikana hankitun osaamisen tunnustaminen, harrastukset, kesätyöt ym.)

Hanke toteutetaan kaikissa koulutuksen järjestäjän oppilaitoksissa ja sen kohderyhmänä ovat kaikki opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö sisältäen tulevien yhteisten tutkinnon osien sisältämien aineiden opettajat.

Lisätietoja antaa projektin vastuuhenkilö Maija-Leena Haapa-alho, puh. 044 705 7551, maija-leena.haapa-alho@raseko.fi

Varsinais-Suomen OpinOvi -hanke
Päättynyt 31.12.2014

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijan ohjauspalveluita yhteistyössä
mm. TE-toimiston kanssa.

Hankkeen toteutuksesta vastaa opinto-ohjaaja Arja Asunmaa, puh. 040 583 8872, arja.asunmaa (at) raseko.fi

OpinOvi -palvelupiste
Turun TE-toimiston yhteydessä toimii OpinOvi -palvelupiste, osoitteessa Linnankatu 52 B 2.krs.
Ajanvaraukset ja lisätiedot puh. 050 395 4999, info@opinoviturku.fi

TUOVI – Tuottavuutta vastuullisesti innovoiden
Päättynyt 31.12.2014

Tuovi-hanke tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Mukana on useita oppilaitoksia sidosryhmineen: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Amiedu, Kiipula, Raseko, Jyväskylän ammattiopisto ja Kouvolan aikuiskoulutuskeskus.

Hankkeen tavoitteena on kehittää työllistymistä tukevia palveluja. Lisäksi tavoitteena on yritysten ja organisaatioiden yhteiskuntavastuun lisääminen.

TUOVI_esite_2013-2014 >>

LAAKERI- työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

Hankkeen tavoitteena on lisätä ammatillisten oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä
Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa kehitetään työssäoppimisen käytäntöjä,
työssäoppimisen ohjausta ja opettajien työelämäosaamista.

Tutustu Laakeri-hankkeeseen tästä >>