Ajankohta: 12.04.2023-30.11.2024  

Kuvaus: Lisää hoivaa- koulutushanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen, jatkossa Jotpa, rahoittamaa toimintaa. Rahoituksella lisätään tietoisuutta hoiva-avustajan työstä sekä monipuolisista koulutusmahdollisuuksista.  Tavoitteena on löytää uusia opiskelijoita hoiva-avustajakoulutukseen. Rahoituksella järjestetään opiskelua tukevia toimintoja hoiva-avustajaopiskelijoille. Tukevaa toimintaa voivat olla esimerkiksi kaksoisopettajuus, kielitaitoon liittyvä tuki tai vertaistukeen perustuvien tukimuotojen kehittäminen. Lisäksi järjestetään kohdennettua työpaikkaohjaajakoulutusta hoiva-alan työpaikkaohjaajille.  

Kohderyhmät: Koulutushankkeessa toteutuvan hakevan toiminnan keskeisen kohderyhmän muodostavat työelämässä olevat henkilöt, joilla ei ole hoiva-alan koulutusta. Lisäksi kaikki hoiva-alan koulutuksesta kiinnostuneet toimivat toissijaisena kohderyhmänä. Hoiva-avustajakoulutuksessa olevat tai sen aloittavat opiskelijat ovat hankkeessa toteutettavan tukevan toiminnan kohderyhmä. Hoiva-alan työpaikkaohjaajat ovat työpaikkaohjaajakoulutuksen keskeinen kohderyhmä.

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa: Koulutushankkeen keskeisen toiminta-alueen muodostavat Rasekon omistajakunnat (Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko). Lisäksi yhteistyötä tehdään koko Varsinais-Suomen alueella.  

Alueellisen tiiviin työelämä- ja yritysyhteistyön avulla selvitetään hoiva-avustajien opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia yrityksissä sekä julkisen sektorin toimintayksiköissä. Rahoituksella vastataan yritysten työvoiman tarpeeseen sekä huomioidaan työpaikkaohjaajien arvokas työ opiskelijoiden oppimisen ohjaamisessa.  

Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös alueen työllisyyspalveluiden, työpajojen, kolmannen sektorin toimijoiden, maahanmuuttajajärjestöjen sekä TE-palveluiden kanssa. Lisäksi Rasekon työntekijät jalkautuvat aktiivisesti toiminta-alueen rekrytointimessuille sekä tapahtumiin.  

Hankkeen rahoittaja: Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.   

Yhteyshenkilö:  

Satu Willgren, hankevastaava, puh. 044 705 7581, satu.willgren@raseko.fi 

Lisätietoja: https://www.raseko.fi/koulutus/hoitoalalle-toihin-hoiva-avustajaksi/ 

Aikataulu: 31.8.2023 – 31.12.2024

Kuvaus: Hankkeen pääasiallinen tavoite on saada koulutettua päteviä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Ensisijaisesti koulutukseen valitaan alalla jo työskenteleviä henkilöitä, joilla ei ole varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyttä. Näitä ovat erityisesti perhepäivähoitajina sekä muissa avustajatöissä työskentelevät henkilöt, jotka koulutetaan lähihoitajiksi lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan. Toissijaisesti koulutus on tarkoitettu myös lähihoitajille, jotka haluavat vaihtaa osaamisalaa lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan.

Opintojen toteutustapana on monimuoto-opinnot henkilökohtaistettuna. Monimuoto-opinnot sisältävät verkko-opintoja ja teoria-/teemapäiviä sekä käytännön työskentelyä joko opiskelijan omassa työpaikassa, hankittavassa koulutussopimustyöpaikassa tai Rasekon LastenAmis-oppimisympäristössä.

Koko opintojen ajan on vahva työelämäyhteys. Koulutukseen valittavilla on lähtökohtaisesti jo osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta ja tämän koulutuksen kautta he saavat osaamisensa tunnustetutuksi ja sen kautta pätevyyden. Jokainen opiskelija hankkii vain puuttuvaa osaamista.

Hankkeen rahoittaja: Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja: Lisää hoitajia varhaiskasvatukseen – Raseko

Yhteyshenkilöt:

Vastuuopettaja
Kirsi-Leena Hotinen, puh. 044 705 7563, kirsi-leena.hotinen@raseko.fi

Hanketyöntekijä
Pia Päivänsäde, puh. 040 738 1598, pia.paivansade@raseko.fi

Aikataulu: 19.12.2022 – 30.4.2025

Kuvaus: Hankkeessa pyritään Työkykypassin käytön juurruttamiseen, opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä kehittää opiskelijoiden kuulemis- ja vaikutusmahdollisuuksia oppilaitoksessa.

Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentamiseen rakennetaan toimintamalleja uusille koulutusaloille. Työkykypassikoulutuksen saaneet toimijat auttavat eri koulutusaloilla työkykypassin käyttöönotossa. Henkilöstölle järjestetään sekä alakohtaisia että henkilökohtaista ohjausta työkykypassin käyttöönottoon. Tavoitteena on saada luotua organisaatioon ja sen eri koulutusaloille parhaiten soveltuva malli.

Hankkeessa kehitetään erilaisia osallisuuden tapoja ja luodaan mahdollisuuksia toiminnallisuuden lisäämiseksi. Hankkeen aikana selvitetään keinoja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi eri työryhmissä ja koko organisaation tasolla. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi laaditaan erilaisia pelillisiä toimintamalleja.

Verkosto toimii SAKU ry:n Kiinni strategiaan -mallin mukaan. Verkosto kokoontuu avainkohtaamisiin 10 kertaa hankkeen aikana. Avainkohtaamisissa muodostetaan verkoston toimijoista soluja, jotka kokoontuvat yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen puitteissa. Verkoston kesken toteutetaan myös vierailuohjelmaa, jossa verkoston jäsen kutsuu muut omaan oppilaitokseen tutustumaan toimintaan, kehitettyihin malleihin ja hyviin käytäntöihin.

Hankekoordinaattori: Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry.

Yhteistyökumppanit:

 • AhlmanEdu
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jedu
 • Jyväskylän kristillinen opisto, JKO
 • Jyväskylän palvelualan opisto, Jypao
 • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Novida
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Poke
 • Saimaan ammattiopisto, Sampo
 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Savon ammattiopisto, Sakky
 • Varalan Urheiluopisto

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: 

Airi Levonen, puh. 044 705 7651, airi.levonen@raseko.fi

Aikataulu: 1.8.2021 – 30.6.2023

Kuvaus: Tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuna olevien ryhmien osallistumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa.

1. Jatkuvan oppimisen ohjaamon palvelut: Organisoidaan Rasekon jäsenkuntien alueella tehostettu ohjaus ja jatkuvaan oppimiseen valmentava aikuisten ja nuorten työttömien palvelu.

2. Osallistumisen lisääminen: Ohjataan aliedustettuna olevia ryhmiä hankkimaan osaamista ja suorittamaan tutkinnon osia sekä hakemaan työvoimapula-alojen koulutuksiin (hoiva-ala, kone- ja tuotantotekniikka, ravintola- ja cateringala sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelut).

3. Motivointi: Motivoidaan aliedustettuna olevia ryhmiä parantamaan omia opiskelu- ja työelämätaitojaan koulutuksessa ja työelämässä vaaditulle tasolle sekä parannetaan alavalinnan osuvuutta.

4. Yhteistyöverkosto toimijoiden kanssa: Tehdään tiivistä yhteistyötä alueen työllisyyspalveluiden, työpajojen, kolmannen sektorin toimijoiden ja TE-palveluiden kanssa asiakkaalle sopivan polun löytymiseksi.

5. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa: Alueellisen yritysyhteistyön avulla pyritään selvittämään opiskelu- ja työmahdollisuuksia yrityksissä. Pyritään vastaamaan yritysten työvoiman tarpeeseen.

Yhteistyökumppanit: Raseko  ja sen omistajakunnat (Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko), TE-palvelut, kolmannen sektorin toimijat ja työnantajat

Kohderyhmä: Rasekon jäsenkuntien aliedustetut ryhmät. Erityisinä kohderyhminä ovat alueen työttömistä työnhakijoista alle 30-vuotiaat, yli 50-vuotiaat tai maahanmuuttajataustaiset henkilöt. 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa hankkeesta: Ohjauspalvelut

Joustavasti työhön -hankkeen loppuraportti

Yhteyshenkilö:

Ilona Karilainen, projektipäällikkö, puh. 040 775 8318, ilona.karilainen@raseko.fi

Aikataulu: 1.1.2022-30.6.2023

Kuvaus: Tällä hankkeella kehitetään Rasekon oppimisympäristöjä kone- ja tuotantotekniikan koulutusalalla siten, että Rasekon tilat mahdollistavat opiskelijatöiden tekemisen yrityksille ja yksityisille henkilöille. Nämä opiskelijatyöt vastaavat vaatimuksiltaan mahdollisimman hyvin työelämän vaatimuksia: niillä on asiakas, jonka kanssa sovittu tuotteen laadusta ja aikataulusta. Nämä opiskelijatyöt mahdollistavat kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen (näytöt). Hanke vastaa siis osaltaan Varsinais-Suomen selviytymissuunnitelmassa esitettyihin kehittämistarpeisiin.

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli asiakastöiden tekemiseen vakiinnutetaan osaksi Rasekon kone- ja tuotantotekniikan opetusta.

Kohderyhmä: Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Rasekon kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat, joille mahdollistetaan koulutusalan työsaleissa työpaikkojen toimintaa vastaava työtoiminta. Tämän toiminnan kautta he hankkivat osaamista ja voivat myös osoittaa sen (näytöt). Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat valmistavan teollisuuden yritykset, jotka voivat tilata Rasekolta sovittuja tuotteita tehtäviksi opiskelijatyönä. Yritysten ja Rasekon yhteistyö tiivistyy entisestään. Yritykset tietävät entistä paremmin, minkä tasoisia opiskelijoita Rasekossa on ja opiskelijoiden siirtyminen työelämäjaksoille tai työsuhteeseen helpottuu.

Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto

Yhteyshenkilö: Pekka Hyvönen, 0447057615, pekka.hyvonen@raseko.fi

Marko Suominen, 0447057629, marko.suominen@raseko.fi

Aikataulu: 1.8.2022-31.12.2023

Kuvaus: Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

Kohderyhmä: Hankkeessa mukana olevien ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö, muut ammatilliset oppilaitokset.

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Lisätietoja: OPVA haltuun – Framåt med SSS – Kasvatuksen ja opetuksen projektit (turku.fi)

Yhteystiedot: Sanni Rinne, puh. 044 705 7673, sanni.rinne@raseko.fi

Aikataulu: 1.9.2022 -31.12.2022

Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto

Kuvaus: Hanke toteutetaan Rasekon ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena on ensiapu- tai palokuntamallin rakentaminen alueelle yrittäjien koulutus- ja valmennuspalvelujen tehokkaaksi kohdentamiseksi. Ideana on, että Varsinais-Suomeen koottaisiin pooli asiantuntijoista, jotka lähtisivät liikkeelle yrittäjien palvelupyyntöjen pohjalta ripeästi ja joustavasti.

Hanke jakaantuu kolmeen vaiheeseen: kartoitus, palvelun muotoilu ja mallin testaaminen. Kartoitusvaiheessa selvitetään olemassa olevan alueellisen toimijajoukon tilanne ja yritysten tarpeet. Palvelun muotoiluvaiheessa mallinnetaan kartoitusvaiheen tulosten pohjalta alueellinen osaamisekosysteemi sekä muotoillaan ekosysteemin tuottamalle konkreettiselle palvelulle selkeä yrittäjälähtöinen palvelupolku ja -lupaus. Testaamisvaiheessa testataan mallinnettu osaamisekosysteemin ja yrittäjälähtöinen palvelupolku käytännössä. Palautteen ja kokeilun tuloksia hyödynnetään yrityksille suunnatun palvelun ja sen tuottavan verkoston jatkokehittämisessä. 

Yhteystiedot:

Susanna Saarinen, yhteyspäällikkö, puh. 044 705 74717, susanna.saarinen@raseko.fi

Johanna Vainio, koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, puh. 050 358 8409, johanna.vainio@yrittajat.fi  

Aikataulu: 1.9.2021-30.11.2023

Kuvaus: PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen-hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa. Päätavoite on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä oppijoiden/opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden digiosaamista/-taitoja. Osatavoitteena on kehittää: 1) opiskelijoiden/oppijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista 2) ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä 3) alueellisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteyshenkilö: Selene Jokisaari, puh. 044 705 7439, selene.jokisaari@raseko.fi

Aikataulu: 16.12.2021 – 31.12.2023

Kuvaus: Rasekossa kestävä kehitys on asetettu yhdeksi kehittämisen kohteeksi vuodesta 2021 eteenpäin. Kestävän kehityksen toimien näkyväksi tekeminen luo pohjan kestävän kehityksen toimien kehittämiseksi. Tässä hankkeessa kehitetään pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä sekä asiantuntijatukea oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön. Näiden lisäksi Raseko osallistuu kansallisen kestävyystiekarttatyöhön. Pedagogisissa ratkaisuissa ja oppimisympäristöissä tavoitellaan pedagogisen osaamisen lisääntymistä ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöönottamista. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyössä tuetaan Rasekon kestävän kehityksen ohjelmatyön toteuttamista.

Kohderyhmä: Rasekon henkilöstö

Yhteistyökumppanit: Sataedu Oy, AEL-Amiedu Oy, Ahlmanin koulun Säätiö sr., Ammattiopisto Spesia, Axxell Utbildning Ab, Careeria Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo, Etelä-Savon Koulutus Oy, Folkhälsan Utbildning Ab, Helsinki Business College Oy, Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, Hyria koulutus Oy, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Talouskouluyhdistys Ry. / Jyväskylän palvelualan opisto, Kankaanpään opisto (Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry.), Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Kirkkopalvelut ry/STEP-koulutus, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kouvolan Ammattiopisto Oy, Kvarnen Samkommun, Live-säätiö/Ammattiopisto Live, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida –ammattiopisto ja lukio), Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Maalariammattikoulun kannatusyhdistys ry, Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Optima samkommun, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Perho Liiketalousopisto Oy, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Suomen Diakoniaopisto Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Suomen Yrittäjäopisto Oy, Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Turun Ammattiopistosäätiö sr, Työtehoseura Ry, Vamia, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, YSAO, Yrkesakademin i Österbotten, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteystiedot: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312, olli.vuorinen@raseko.fi

Rasekon hankkeista vastaa kehitysjohtaja Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312 , olli.vuorinen@raseko.fi. Hankkeilla on lisäksi omat vastuuhenkilöt. Yhteystiedot hankkeiden kuvauksen yhteydessä.