Aikataulu: 9.9.2019 – 31.12.2021

Kuvaus ja tavoitteet: Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja –ratkaisut. Hankkeen tavoitteena on uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla. Hankkeen tavoitteena on myös hyödyntää avoimia 360 -astetta monikäyttäjäoppimisympäristöjä, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella osana osaamisen kehittämispolkua.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Heli Kalluinen, puh. 044 705 7549

Aikataulu: 9.9.2019 – 31.12.2021

Kuvaus: Tässä hankkeessa keskitytään eOppimisen kehittämiseen integroituna osana perinteisempiä oppimisympäristöjä kuten oppilaitos ja työelämä. Kyse on kokonaisvaltaisen eKampus -konseptin kehittämisestä.
Hankkeessa kehitetään käytössä olevaa digitaalista materiaalia ja oppimisympäristöjä varsinaiseksi eKampukseksi. Rasekossa kehittämiskohteeksi tähän hankkeeseen on valittu Terveyden ja hyvinvoinnin koulutusala.

Hankkeen tuotoksena syntyy digitaalisia materiaaleja ja oppimisympäristöjä sekä eOppimisen pedagogisia malleja kokeilevan kehittämisen kautta valtakunnalliseen levitykseen. Lisäksi syntyy eri oppimisympäristöjä yhdistävän koulutuksen järjestäjän yhteisöllisen EKAMPUS 2025 -vision kuvaus sekä suosituksia ja neuvoja eKampuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Tavoitteet: Oppimisympäristöjen ja –ratkaisujen jatkokehittäminen ja laajemman hyödyntämisen mahdollistavat uudet toimintamallit, uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilut sekä mallintaa yhdessä eKAMPUS-visiota yhdessä vuoteen 2025/2035.

Koordinaattori: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Osatoteuttajat: Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko Business College, Helsinki Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Novida

Yhteistyökumppanit: HUMAK, ruotsinkielinen rinnakkaishanke, järjestelmätoimittajat

Rahoittaja: Opetushallitus

Lisätietoja hankkeesta: eKampus

Yhteyshenkilö: Anna Valtanen, puh. 044 7057 562, anna.valtanen@raseko.fi

Aikataulu: 1.12.2020 – 30.6.2022

Kuvaus: Hankkeessa pyritään Työkykypassin käytön laajentamiseen ja Liikkuva amis-toiminnan kehittämiseen oppilaitoksessa.

Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentamiseen rakennetaan toimintamalleja eri koulutusaloille ja toiminnan mallintamiseen koulutetaan työkykypassikouluttajia (mentoreita). Mentorit auttavat eri koulutusaloja työkykypassin käyttöönotossa. Henkilöstölle järjestetään orientaatioita ja käyttöönottopajoja toiminnan käynnistämisvaiheessa. Tavoitteena on saada luotua organisaatioon ja sen eri koulutusaloille parhaiten soveltuva malli.

Liikkuva amis toiminnan tavoitteena on liikkeen lisääminen opiskelijoiden ja henkilöstön opiskelu- ja työpäivissä. Tähän kehitetään erilaisia tapoja ja luodaan mahdollisuuksia toiminnallisuuden lisäämiseksi. Hankkeen aikana koulutetaan oppilaitokseen liikuntatutoreita, ja siitä tulee osa oppilaitoksen pysyvää tutortoimintaa. Liikuntatutoreiden avulla kehitetään opiskelupäiviin erilaisia aktivoivia toimintamalleja.

Hankekoordinaattori: Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry.

Yhteistyökumppanit: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon Koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Spesia Oy, SASKY koulutuskuntayhtymä, Careeria Oy, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Optima, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja: Opetushallitus

Lisätietoa hankkeesta: hyvinvoivaamis.fi

Yhteyshenkilö: Airi Levonen, puh. 044 705 7651, airi.levonen@raseko.fi

Aikataulu: 15.12.2020 – 30.6.2022

Kuvaus: Rasekossa Johtamisen kehittäminen on asetettu yhdeksi kehittämisen painopisteeksi vuosille 2021 -2022. Johtamisen kehittämisen kautta lisätään johdon ja lähiesimiesten (koulutus- ja kehittämispäälliköt) osaamista, minkä pohjalta uudistetaan ja kehitetään oppilaitoksen keskeisiä palveluprosesseja ja asiakaslähtöisyyttä. Näiden lisäksi kehitetään Rasekon hankevastaavien johtamisosaamista, koska hankkeiden kautta kehitetään, pilotoidaan, vakiinnutetaan ja levitetään monia pedagogisia toimintamalleja. Tällä hankkeella jatketaan ja kehitetään edelleen Parasta johtamista – Bästa ledarskap, Länsi (OPH 18/833/2018) –hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja.

Kohderyhmä: Koulutuspäälliköt, kehittämispäälliköt, hankevastaavat

Yhteistyökumppanit: Etelä-Savon koulutus oy (Esedu) , Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAPO), Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida), Peimarin koulutuskuntayhtymä (Livia), Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko), Suomen urheiluopiston kannatusosakeyhtiö(Vierumäki)

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451, taru.laaksonen@raseko.fi

Aikataulu: 1.8.2021 – 30.6.2023

Kuvaus: Tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuna olevien ryhmien osallistumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa.

1. Jatkuvan oppimisen ohjaamon palvelut: Organisoidaan Rasekon jäsenkuntien alueella tehostettu ohjaus ja jatkuvaan oppimiseen valmentava aikuisten ja nuorten työttömien palvelu.

2. Osallistumisen lisääminen: Ohjataan aliedustettuna olevia ryhmiä hankkimaan osaamista ja suorittamaan tutkinnon osia sekä hakemaan työvoimapula-alojen koulutuksiin (hoiva-ala, kone- ja tuotantotekniikka, ravintola- ja cateringala sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelut).

3. Motivointi: Motivoidaan aliedustettuna olevia ryhmiä parantamaan omia opiskelu- ja työelämätaitojaan koulutuksessa ja työelämässä vaaditulle tasolle sekä parannetaan alavalinnan osuvuutta.

4. Yhteistyöverkosto toimijoiden kanssa: Tehdään tiivistä yhteistyötä alueen työllisyyspalveluiden, työpajojen, kolmannen sektorin toimijoiden ja TE-palveluiden kanssa asiakkaalle sopivan polun löytymiseksi.

5. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa: Alueellisen yritysyhteistyön avulla pyritään selvittämään opiskelu- ja työmahdollisuuksia yrityksissä. Pyritään vastaamaan yritysten työvoiman tarpeeseen.

Yhteistyökumppanit: Raseko  ja sen omistajakunnat (Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko), TE-palvelut, kolmannen sektorin toimijat ja työnantajat

Kohderyhmä: Rasekon jäsenkuntien aliedustetut ryhmät. Erityisinä kohderyhminä ovat alueen työttömistä työnhakijoista alle 30-vuotiaat, yli 50-vuotiaat tai maahanmuuttajataustaiset henkilöt. 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa hankkeesta: Ohjauspalvelut

Yhteyshenkilö:

Ilona Karilainen, projektipäällikkö, puh. 040 775 8318, ilona.karilainen@raseko.fi

Aikataulu: 1.1.2020-31.12.2021

Kuvaus: Laadunhallinta on kokonaisvaltaista ammatillisissa oppilaitoksissa ja laadunhallintajärjestelmät kattavat oppilaitoksen koko toiminnan. Opiskelijoiden ja työelämän näkökulmasta ammatillisen koulutuksen palvelut ovat yhdenmukaisia (toimintatavat ja palvelumallit) eri oppilaitoksissa.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön laadunhallintaosaaminen kehittynyt. V-S ammatillisten koulutuksen järjestäjien välinen kumppanuusyhteistyö lisääntynyt ja niiden välillä toteutuvat joustavat opintopolut ovat lisääntyneet. Opiskelijoiden mahdollisuudet valita opintojaksoja eri koulutuksen järjestäjiltä lisääntyvät.

Toimiva laadunhallinnan ohjeistus osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan toimenpanoon opettajan ja muun henkilöstön arjessa. Osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelmien päivittäminen on suunniteltua ja suunnitelmat ovat ajantasaisia. Osaamisen arvioinnin sujuvuus on  parantunut.

Ammatillisten oppilaitosten henkilöstön ja työpaikkaohjaajien laadunhallinnan ja henkilökohtaistamisen osaaminen vahvistuu koulutuksen ja perehdyttämisen avulla.

Opiskelijoilta (ns. Amis-kysely) ja sidosryhmiltä (työpaikka- ja työpaikkaohjaajakyselyt) saatua palautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti toiminnan laadun parantamiseksi.

Rahoittaja: Opetushallitus

Lisätietoja hankkeesta: Lisätietoja saa yhteyshenkilö Olli Vuoriselta ja hankkeen koordinaattorin, Turun ammattiopistosäätiön www-sivuilta TAO, Turun Ammattiopistosäätiö – KHL (taos.fi)

Yhteystiedot: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312, olli.vuorinen@raseko.fi

Aikataulu: 1.1.2022-30.6.2023

Kuvaus: Tällä hankkeella kehitetään Rasekon oppimisympäristöjä kone- ja tuotantotekniikan koulutusalalla siten, että Rasekon tilat mahdollistavat opiskelijatöiden tekemisen yrityksille ja yksityisille henkilöille. Nämä opiskelijatyöt vastaavat vaatimuksiltaan mahdollisimman hyvin työelämän vaatimuksia: niillä on asiakas, jonka kanssa sovittu tuotteen laadusta ja aikataulusta. Nämä opiskelijatyöt mahdollistavat kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen (näytöt). Hanke vastaa siis osaltaan Varsinais-Suomen selviytymissuunnitelmassa esitettyihin kehittämistarpeisiin.

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli asiakastöiden tekemiseen vakiinnutetaan osaksi Rasekon kone- ja tuotantotekniikan opetusta.

Kohderyhmä: Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Rasekon kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat, joille mahdollistetaan koulutusalan työsaleissa työpaikkojen toimintaa vastaava työtoiminta. Tämän toiminnan kautta he hankkivat osaamista ja voivat myös osoittaa sen (näytöt). Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat valmistavan teollisuuden yritykset, jotka voivat tilata Rasekolta sovittuja tuotteita tehtäviksi opiskelijatyönä. Yritysten ja Rasekon yhteistyö tiivistyy entisestään. Yritykset tietävät entistä paremmin, minkä tasoisia opiskelijoita Rasekossa on ja opiskelijoiden siirtyminen työelämäjaksoille tai työsuhteeseen helpottuu.

Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto

Yhteyshenkilö: Pekka Hyvönen, 0447057615, pekka.hyvonen@raseko.fi

Marko Suominen, 0447057629, marko.suominen@raseko.fi

Aikataulu: 1.5.2021 – 30.4.2022

Kuvaus: Tavoitteena on löytää jatkajia myynnissä oleviin yrityksiin. 50 000 yritystä on tulossa myyntiin seuraavan 10 vuoden aikana. Suurin haaste omistajanvaihdoksissa on sopivan jatkajan löytäminen. Jatkajakoulussa luopuva yrittäjä ja potentiaalinen ostaja/jatkaja voivat kohdata. Raseko tarjoaa yhdessä V-S yrittäjien kanssa osaamista vaihdoksiin liittyen.

Hankkeessa on neljä toimenpidekokonaisuutta:

1. Hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden ja yritysten kartoittaminen.

2. Hyvien käytänteiden mallinnus 2. asteen pilottikokeiluksi ja palvelupolkujen luominen opiskelijoille.

3. Pilotoidaan mallinnettu Jatkajakoulu 2.0 kokeilu.

4. Jatkotoimienpiteet: kartoitetaan jatkohankkeesta kiinnostuneet V-S alueen toisen asteen oppilaitokset ja haetaan jatkohanketta näiden kanssa.

Yhteistyökumppanit: Raseko ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ry.

Kohderyhmä: Omistajanvaihdoksista kiinnostuneet Rasekon opiskelijat (lähinnä aikuiset). V-S Yrittäjät kartoittavat omistajanvaihdoksista kiinnostuneet yritykset mukaan hankkeeseen.

Rahoittaja: Varsinais-Suomen Liitto

Budjetti: Rasekon osuus 25 500 €, koko budjetti 51 500 €

Yhteystiedot:

Ari Tornberg, puh. 044 705 7502, ari.tornberg@raseko.fi

V-S Yrittäjistä elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén, puh. 040 776 6340, jutta.wiren@yrittajat.fi

Aikataulu: 1.8.2022-31.12.2023

Kuvaus: Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

Kohderyhmä: Hankkeessa mukana olevien ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö, muut ammatilliset oppilaitokset.

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Lisätietoja: OPVA haltuun – Framåt med SSS – Kasvatuksen ja opetuksen projektit (turku.fi)

Yhteystiedot: Sanni Rinne, puh. 044 705 7673, sanni.rinne@raseko.fi

Aikataulu: 1.1.2021 – 30.6.2022

Kuvaus: Hankkeessa on tavoitteena kehittää, syventää ja vahvistaa yhteisten tutkinnon osien opetusta. Hankkeen osa-alueet ovat perustaitojen vahvistaminen (kehitetään tapoja, joilla voidaan tunnistaa opiskelijoiden perustaidoissa olevat heikkoudet ja erottaa ne esimerkiksi oppimisvaikeuksista tai puutteista kielitaidoissa), YTOjen monipuolistaminen (syvennetään ja jaetaan yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden pedagogisia ratkaisuja ja niihin liittyvää osaamista sekä kehitetään yhteistyötä ammatillisten opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa) ja jatko-opintovalmiuksien kehittäminen (opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia vahvistetaan parantamalla sekä pakollisten tutkinnon osien että valinnaisten tutkinnon osien oppimistulosten laatua).

Yhteistyökumppanit: Careeria Oy, Etelä-Savon koulutus Oy/ Etelä-Savon ammattiopisto, Diakonia Opisto, Hyria koulutus Oy, Kirkkopalvelut Oy, Seurakuntaopisto, Kisakalliosäätiö / Kisakallion urheiluopisto, Kotkan-Haminan seudun kky, KSAO, Kouvolan seudun ammattiopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Novida, Lounais-Suomen ammattiopisto ja lukio, Oulun Palvelualan opisto / Marttayhdistyksen liitto Ry, Saimaan ammattiopisto Sampo/Etelä-Karjalan kky, Savon ammattiopisto, Suomen Urheiluopisto ja Vamia

Kohderyhmä: Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat. Lisäksi toissijaisena kohderyhmänä peruskoulun opiskelijat, opot ja vanhemmat (varsinkin jatko-opintovalmiuksissa).

Rahoittaja: Opetushallitus

Lisätietoja:https://www.koulutustakuu.fi/pilkahduksia

Yhteystiedot: Riikka Lemmetyinen, puh. 044 705 7679, riikka.lemmetyinen@raseko.fi

Aikataulu: 1.9.2021-31.8.2023

Kuvaus: PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen-hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa. Päätavoite on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä oppijoiden/opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden digiosaamista/-taitoja. Osatavoitteena on kehittää: 1) opiskelijoiden/oppijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista 2) ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä 3) alueellisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteyshenkilö: Selene Jokisaari, puh. 044 705 7439, selene.jokisaari@raseko.fi

Aikataulu: 1.12.2020 – 30.6.2022

Kuvaus: Hankkeessa tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen välistä nivelvaihetta, ohjauspolkuja ja jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Tavoitteena on myös alueellisen ja kansallisen ohjaustyön kehittäminen toimintamalleja yhtenäistämällä.

Yhteistyökumppanit: SASKY koulutuskuntayhtymä (koordinoiva taho), Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Optima samkommun, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Svenska Framtidsskolan i Helsingsforsregionen Ab, Axxell Utbilning Ab, Turun Aikuiskoulutussäätiö sr, Hämeen ammatti-instituutti, Kiipulasäätiö sr

Kohderyhmä: Perusopetuksesta ammatilliseen opetukseen siirtyvät opiskelijat sekä ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat jatko-opintoihin ja työelämään siirtyvät opiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat myös opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Niina Salama, puh. 044 705 7443, niina.salama@raseko.fi

Aikataulu: 15.12.2020-30.6.2022

Kuvaus: Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuusosaamista eri mallein ja menetelmin. Opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuustietoisuus lisääntyy ja toimintakyky paranee erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Oppilaitoksen henkilöstön turvallisuusosaaminen vahvistuu sen eri osa-alueilla. Opiskelijan turvallisuus ja riittävä perehdytys myös työelämän opiskeluympäristöissä on varmistettu. Työelämässä ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan vastuunjako on selkeä. Hankkeen tavoitteisiin pääsemistä seurataan opiskelijoilta opintoihin liittyvin palautekyselyin, oppilaitoksen opiskelijakyselyin, työelämässä oppimista ohjaavilta opettajilta sekä työpaikkaohjaajilta tietoa saaden. Henkilöstön turvallisuusosaaminen vahvistumista seurataan työolobarometrein ja muilla kyselyillä. Rasekon erikoistavoitteena hankkeessa ovat tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen sekä alakohtaisesti kohdistettu turvallisuuden kehittämistyö kuten logistiikka-alan trukin turvallinen käyttö ja rakennusalan opiskelijatyömaan turvallisuus.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312, olli.vuorinen@raseko.fi

Aikataulu: 16.12.2021 – 31.12.2023

Kuvaus: Rasekossa kestävä kehitys on asetettu yhdeksi kehittämisen kohteeksi vuodesta 2021 eteenpäin. Kestävän kehityksen toimien näkyväksi tekeminen luo pohjan kestävän kehityksen toimien kehittämiseksi. Tässä hankkeessa kehitetään pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä sekä asiantuntijatukea oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön. Näiden lisäksi Raseko osallistuu kansallisen kestävyystiekarttatyöhön. Pedagogisissa ratkaisuissa ja oppimisympäristöissä tavoitellaan pedagogisen osaamisen lisääntymistä ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöönottamista. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyössä tuetaan Rasekon kestävän kehityksen ohjelmatyön toteuttamista.

Kohderyhmä: Rasekon henkilöstö

Yhteistyökumppanit: Sataedu Oy, AEL-Amiedu Oy, Ahlmanin koulun Säätiö sr., Ammattiopisto Spesia, Axxell Utbildning Ab, Careeria Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo, Etelä-Savon Koulutus Oy, Folkhälsan Utbildning Ab, Helsinki Business College Oy, Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, Hyria koulutus Oy, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Talouskouluyhdistys Ry. / Jyväskylän palvelualan opisto, Kankaanpään opisto (Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry.), Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Kirkkopalvelut ry/STEP-koulutus, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kouvolan Ammattiopisto Oy, Kvarnen Samkommun, Live-säätiö/Ammattiopisto Live, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida –ammattiopisto ja lukio), Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Maalariammattikoulun kannatusyhdistys ry, Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Optima samkommun, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Perho Liiketalousopisto Oy, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Suomen Diakoniaopisto Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Suomen Yrittäjäopisto Oy, Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Turun Ammattiopistosäätiö sr, Työtehoseura Ry, Vamia, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, YSAO, Yrkesakademin i Österbotten, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteystiedot: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312, olli.vuorinen@raseko.fi

Aikataulu: 17.6.2020–31.5.2022

Kuvaus:
Tavoitteet:
– Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen
– Rasekossa tavoitteena on rakentaa vertaisvalmennusmalli opettajien tueksi HOKS-prosessiin sekä yhdenmukaistaa toimintaa HOKS-prosessissa eri koulutusaloilla. Keskiössä toiminnassa on HOKS-prosessi, koulutussopimus, oppisopimus, työelämässä oppiminen sekä paikallinen yhteistyö näissä asioissa.
– Hankkeessa on myös tavoitteena kehittää oppilaitosverkoston kanssa yhdessä asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista henkilökohtaistamista ja näin varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.
Toimenpiteet:
– vertaisvalmentajien valinta eri koulutusaloilta ja heidän kouluttaminen (syksy2020 – kevät 2021)
– vertaisvalmentajatoiminnan aloittaminen Rasekossa (syksy 2021)
– vertaisvalmentajatoiminnan juurruttaminen Rasekossa ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa jatkossa (Kevät 2022)
Lisäksi samalla luodaan opettajille yhteinen, käytännönläheinen työtila, jossa on ajantasaiset ohjeet HOKS-prosessiin liittyen, tehdään vertaisvalmentajien roolikehä sekä suunnitellaan toimintaa vuositasolla.

Yhteistyökumppanit: Hanketta koordinoi Tredu. Mukana on 29 oppilaitosta ympäri Suomen, josta me olemme yksi.

Kohderyhmä: Työelämä, oppilaitokset, opiskelijat.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteystiedot: Piia Vuorio, puh. 040 842 1385, piia.vuorio@raseko.fi

Aikataulu: 1.10.2020 – 30.9.2022

Kuvaus: Hankkeessa tavoitteena on synnyttää tietoa, jota voi hyödyntää ennakoinnissa. Tietoja saadaan seuraavilla toimenpiteillä:

  • Varsinaissuomalaisten alan yritysten edustajien haastattelut ja kyselyt sekä työpajat sekä näiden tuloksista tehdyt koosteet
  • Hankkeessa järjestettävien tilaisuuksien puheenvuorojen ja keskustelun alustukset ja tulokset
  • Koulutustietoa ja osaamisvajeeseen kohdistuvia koulutussuunnitelmia ja pilottikoulutuksia
  • Hankkeessa toteutettavan tiedonlouhinnan tulokset. Tiedonlouhinta kohdistetaan erityisesti kysymykseen: mitä osaamista 1–5 vuoden sisällä tarvitaan?

Rasekon erityistavoitteena on selvittää ja ennakoida sitä osaamista, jota ammatillisesta koulutuksesta tuleva opiskelija tarvitsee ammattikorkeakouluopinnoissa ja kehittää tämän osaamisen saavuttamiseen opetus- ja ohjausmalleja.

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, ESR-rahoitteinen hanke.

Lisätietoja: Lisätietoja saa yhteyshenkilö Olli Vuoriselta ja Varsinais-Suomen ennakointiakatemian www-sivujen kautta (Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia) Älykäs ennakointi -hankkeen alasivulta Älykäs ennakointi -hanke – Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia.

Yhteystiedot: Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312, olli.vuorinen@raseko.fi

Rasekon hankkeista vastaa kehitysjohtaja Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312 , olli.vuorinen@raseko.fi. Hankkeilla on lisäksi omat vastuuhenkilöt. Yhteystiedot hankkeiden kuvauksen yhteydessä.