Tutkintojen rakenne

Ammatillisen perustutkinnon (pt) laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinnon opinnot sisältävät pakollisia ja valinnaisia
ammatillisia tutkinnon osia sekä yhteisiä tutkinnon osia (YTO).
Ammattitutkinnon (at) laajuus on 120 tai 150 osaamispistettä (osp)
ja erikoisammattitutkinnon (eat) 180 osp.

Perustutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sisältävät vain ammatillisia tutkinnon osia.

Opiskelija voi koko tutkinnon suorittamisen sijaan suorittaa halutessaan vaikka vain yhden tutkinnon osan. Tämä on hyvä tapa lisätä omaa osaamistaan alalla tai vaikka kokeilla kokonaan uutta alaa.

Kaikkien tutkintojen perusteet löytyvät Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta: https://eperusteet.opintopolku.fi (Ammatillinen koulutus).

Yhteiset tutkinnon osat (YTO) perustutkinnoissa

Yhteisten tutkinnon osien (YTO) laajuus on yhteensä 35 osp ja ne koostuvat kolmesta tutkinnon osasta, ns. YTO-korista.

Näitä ovat
– Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, väh. 11 osp
– Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, väh. 6 osp
– Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, väh. 9 osp

Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy valinnaisia osaamistavoitteita 9 osaamispistettä opiskelijan polkuvalinnan mukaan (ks. Rasekon valinnaiset polut). Polkuvalinta tehdään viimeistään ensimmäisen opiskeluvuoden tammikuussa. Yhteisten tutkinnon osien polkuvalinta koostuu yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta siten, että 35 osp:n laajuus täyttyy.

Yhteisten tutkinnon osien esite, kevät 2020.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OTO-opinnot)

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan edellytyksiä osallistua ammatilliseen tutkintokoulutukseen. Rasekossa tarjottavat OTO-opinnot ovat suomi toisena kielenä, englannin, matematiikan, digitaalisen toiminnan sekä työelämässä ja yhteiskunnassa toimimisen opintoja. OTO-opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. Ne voivat olla esimerkiksi suomen kielen koulutusta niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat vahvistusta suoritettavaan tutkintoon liittyvässä sanastossa tai alaan liittyvien kirjallisten aineistojen tuottamisessa. OTO-opintojen avulla voidaan vahvistaa myös matemaattisia ja vieraan kielen perusvalmiuksia tai tukea opiskelijaa erilaisissa kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyvissä haasteissa.

OTO-opinnoista ei kerry osaamispisteitä eikä niitä voi sellaisenaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot auttavat selviämään yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteista. OTO-opinnoista saat lisätietoa vastuuopettajaltasi.

Jatko-opintokelpoisuus

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Vuodesta 2020 otetaan korkeakouluissa käyttöön todistusvalinta. Kukin yliopisto päättää, valitseeko se todistuksen perusteella opiskelijoita ylioppilastutkinnon perusteella vai sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammattikorkeakoulut käyttävät ammatilliseen perustutkintoon perustuvaa valintaa kaikilla aloilla. Todistusvalinnan lisäksi tulee olemaan myös pääsykoeväylä korkeakouluopintoihin.

Ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat tulla vali- tuksi pääsykokeen tai avoimen korkeakouluväylän kautta.