Kaikkien oppilaitoksessa opiskelevien ja työskentelevien työrauha, turvallisuus, viihtyvyys sekä yhdenvertaisuus taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat määräykset ja noudattaa niitä.

A. Järjestyssäännön soveltamisalue

1. Järjestyssääntöä sovelletaan Rasekon hallinnoimissa tiloissa ja alueilla sekä Rasekon järjestämissä tilaisuuksissa.
2. Rasekon järjestyssäännöt täydentävät lakia siltä osin kuin laissa ei ole otettu kantaa kyseiseen asiaan.

B. Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet

1. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osoittaa hyvää käytöstä ja jokainen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä. Jokaiselle pitää antaa työrauha ja turvallinen työympäristö.
2. Opetus, siihen liittyvät harjoitustunnit ja työssäoppimisen työajat alkavat ja päättyvät täsmällisesti ilmoitettuna ajankohtana.
3. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.
4. Opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan Rasekon määräyksiä ja muita erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä, joita asia koskee.
5. Opetus- ja työtilanteissa on pukeuduttava työn edellyttämällä tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Jokaisen pitää huolehtia osaltaan työympäristön viihtyvyydestä ja siisteydestä sekä kestävän kehityksen edistämisestä.
7. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

C. Tupakointi, päihteet ja huumeet sekä vaaralliset aineet

Päihteiden ja huumeiden sekä vaarallisten aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen Rasekon tiloissa ja sen alueella, opintokäynneillä, työssäoppimisjakson aikana ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö ja esilläpito on kielletty kaikilta Rasekon tiloissa ja sen käytössä olevilla ulkoalueilla, opintokäynneillä ja Rasekon järjestämissä tilaisuuksissa.

D. Kameravalvonta

Rasekon tiloissa on käytössä kameravalvonta.


Tämä järjestyssääntö on astunut voimaan 1.8.2016. Järjestyssääntö on nähtävissä ilmoitustauluilla, intrassa ja www-sivuilla.


PS. Seuraavat asiat ovat meille Rasekossa tärkeitä. Toimithan niiden mukaisesti!

  • Tervehdimme opiskelutovereita, henkilökuntaa ja vieraita.
    Osoitamme muutenkin kohteliasta käytöstä toisiamme kohtaan.
  • Oppilaitoksen tiloissa tai työpaikoilla ei kiroilla tai käytetä muuta alatyylin puhetta.
  • Sisätiloissa ei käytetä pipoa tai lippalakkia. Ruokasaliin ei mennä ulkovaatteissa.
  • Noudatamme sovittuja työaikoja.
  • Annamme toisillemme työrauhan.
  • Ratkomme ristiriidat ja erimielisyydet keskustelemalla.