Kaikkien oppilaitoksessa opiskelevien ja työskentelevien työrauha, turvallisuus, viihtyvyys sekä yhdenvertaisuus taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat määräykset ja noudattaa niitä. Nämä järjestyssäännöt koskevat kaikkia yhteisön jäseniä, joita ovat opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö ja muu henkilökunta.

A. Järjestyssäännön soveltamisalue

1. Järjestyssääntöä sovelletaan Rasekon hallinnoimissa tiloissa ja alueilla (ml. piha-alue ja ajoneuvojen pysäköintialueet) sekä Rasekon järjestämissä tilaisuuksissa.

2. Rasekon järjestyssäännöt täydentävät lakia siltä osin kuin laissa ei ole otettu kantaa kyseiseen asiaan.

B. Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet

1. Opiskelijan tulee osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opetus, siihen liittyvät harjoitustunnit ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen työajat alkavat ja päättyvät täsmällisesti ilmoitettuna ajankohtana.

2. Opiskelija voi olla opetuksesta poissa hyväksyttävästä syystä, mutta lupa poissaololle pitää anoa etukäteen vastuuopettajalta. Poissaolon aikana hankittavasta osaamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Perustutkinto-opiskelijoilla yli kolmen päivän poissaolot myöntää koulutusjohtaja.

3. Opiskelija on itse vastuussa kaikista omista opiskeluvälineistään (ml. tietokoneet, työvälineet ja -vaatteet). Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Kaikista vahingoista on ilmoitettava vastuuopettajalle tai rehtorille. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.

4. Opetus- ja työtilanteissa (ml. ruokailutilanteet) on pukeuduttava työn ja tilanteiden edellyttämällä tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

5. Puhelimien, tietokoneiden ja muiden teknisten laitteiden käyttö opetuksessa muuhun kuin opiskelutarkoitukseen on kielletty. Mobiililaitteita ei saa käyttää ilman opetus- ja ohjaushenkilöstön lupaa opetustilanteen aikana.

6. Tekstin tai kuvien kopioiminen opetukseen liittyvään aineistoon tai muu plagiointi ilman lähdeviitteitä on kielletty.

7. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

8. Taukojen ja hyppytuntien aikana opiskelija saa poistua oppilaitosalueelta omalla vastuullaan.

C. Ympäristö ja turvallisuus

1. Jokaisen oppilaitosyhteisön jäsenen tulee osoittaa hyvää käytöstä (tervehtiminen, asiallinen kielenkäyttö) ja jokainen on velvollinen pitämään oppilaitosalueen siistinä sekä huolehtimaan kestävän kehityksen edistämisestä. Jokaiselle pitää antaa työrauha ja turvallinen työympäristö.

2. Opiskelijat ja opetus- ja ohjaushenkilöstö luovat yhdessä opetukseen hyvän työrauhan. Opettajalla on oikeus poistaa opetusta häiritsevä opiskelija luokasta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 87§).

3. Opettaja voi tarkastaa, onko opiskelijalla hallussa vaarallisia esineitä, ja ottaa nämä haltuun (Laki ammatillisesta koulutuksesta 89§, 90§).

4. Kukaan oppilaitosyhteisön jäsen ei saa kiusata, häiritä tai syrjiä muita. Kiusaamista on esimerkiksi toisen haukkuminen, ilkeä puhuminen, eristäminen sekä yksin jättäminen ja fyysinen väkivalta. Häirintä voi ilmetä vihjailuna ja loukkaavana käytöksenä sanoin, toimin tai asentein. Häirintää on myös ihmisarvoa loukkaavan materiaalin laittaminen verkkoon tai sosiaaliseen mediaan. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanatonta, sanallista, fyysistä tai muuta seksuaalista ei-toivottua käytöstä, joka loukkaa henkistä tai fyysistä koskemattomuutta luomalla ahdistavan, uhkaavan ja nöyryyttävän ilmapiirin. 

5. Kulkuvälineet on säilytettävä niille varatuilla paikoilla oppilaitosalueella.

6. Oppilaitosalueella esiin tulleista vahingoista ja turvallisuuspuutteista on ilmoitettava välittömästi vastuuopettajalle tai rehtorille.

D. Tupakointi, päihteet ja huumeet sekä vaaralliset aineet

1. Päihdyttävien aineiden ja huumeiden sekä vaarallisten aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen Rasekon tiloissa ja sen alueella, opintokäynneillä, työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakson aikana ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.

2. Tupakointi ja tupakkatuotteiden (ml. nuuska, sähkötupakka ja nikotiinipussit) käyttö ja esilläpito on kielletty kaikilta Rasekon tiloissa ja sen käytössä olevilla ulkoalueilla, opintokäynneillä ja Rasekon järjestämissä tilaisuuksissa (Tupakkalaki 12 §).

E. Muu toiminta oppilaitoksen tiloissa

1. Oppilaitosyhteisön jäsenet voivat käyttää oppilaitoksen tiloja opiskeluajan jälkeen vapaaseen harrastustoimintaan. Tilojen käyttöön on pyydettävä lupa rehtorilta ja asiasta on tiedotettava kiinteistöpäällikköä.

2. Harrastustoiminnassa on noudatettava oppilaitoksen järjestyssääntöjä.

3. Mikäli kyseessä on yksittäinen tilaisuus, tulee rehtorille ilmoittaa vastaavat opiskelijat ja opetus- ja ohjaushenkilöstön jäsenet. Tilaisuuksien jälkeen tilat on siivottava niin, että ne voidaan ottaa normaaliin käyttöön tilaisuuden jälkeen.

4. Poliittinen, uskonnollinen ja kaupallinen mainonta, joka ei liity opiskeluun, on oppilaitosalueella kiellettyä.

F. Kameravalvonta

Rasekon tiloissa on käytössä kameravalvonta.

Opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö ja muu henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan Rasekon määräyksiä ja muita erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä, joita asia koskee.

Tämä järjestyssääntö on astunut voimaan 15.5.2023.