Tietojen siirron tarkoituksena on helpottaa opiskelun aloittamista sekä auttaa uuden opiskelijan tukitarpeiden selvittämistä.

Toisen asteen koulutukseen siirtymisessä välttämättömien tietojen välittämisessä käytäthän Rasekon nivelvaiheen tiedonsiirtolomaketta tai muuta koulussanne käytössä olevaa lomaketta esim. MAST-lomaketta tai oppimissuunnitelmaa.

Täytetyt lomakkeet voi toimittaa:

  • Postittamalla osoitteeseen:
    Rasekon ammattiopisto,
    opintoimisto, tiedonsiirto,
    Eeronkuja 3
    21200 Raisio

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 23 §

Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen aikaisemman koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot on annettava myös uuden koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, rehtorilla ja oppivelvollisen opetukseen osallistuvalla opettajalla on 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oikeus salassapitosäännösten estämättä saada oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot opiskelijahuoltotyöhön osallistuvilta.