Raseko tarjoaa kaikille opiskelijoilleen tutkinnosta, sen laajuudesta tai suoritustavasta riippumatta monipuolisia mahdollisuuksia kansainvälisen osaamisen hankkimiseen.

Kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet opiskelijat lähtevät ulkomaille hankkimaan osaamista henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin mukaisesti. Suoritettava tutkinnon osa tai osat voivat olla joko ammatillisia tutkinnon osia tai Rasekon paikallisesti tarjoama 15 osaamispisteen laajuinen tutkinnon osa ”Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen”. Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen tutkinnon osa soveltuu kaikille aloille ja tuo kansainvälisen osaamisen näkyväksi myös tutkintotodistukseen. Sopiva tutkinnon osa suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan ja alan kansainvälisyysvastaava kanssa kansainvälisyysvalmennuksen aikana.

Kansainvälisyysjaksolle lähteäkseen opiskelijan tulee olla täysi-ikäinen ja omata jotain kokemusta suomalaisesta työelämästä. Kansainvälisyysjaksot ajoittuvat tyypillisimmin opintojen viimeiseen vuoteen. Ulkomailla suoritettavat työelämäjaksot ovat kestoiltaan keskimäärin 2 – 12 viikkoa, mutta voivat pisimmillään olla jopa yli 90 päivän mittaisia. Kansainvälisyysjaksolle osallistuminen alaikäisenä on mahdollista niissä tapauksissa, joissa opettaja lähtee mukaan matkalle. Nämä jaksot ovat kestoltaan lyhyempiä, noin viikon mittaisia.

Kansainvälisyysjaksot rahoitetaan pääsääntöisesti Erasmus+ -hankerahalla, jolla saadaan katettua matka- ja majoituskulut. Tarkka rahoituksen määrä tarkentuu valitun kohdemaan ja matkan keston mukaan. Kansainvälisyysjakso vaatii kuitenkin aina myös opiskelijalta omaa rahoitusta, sillä erityisesti vapaa-ajan kuluista opiskelijan tulee huolehtia itse.

Erasmus+ rahoitus mahdollistaa kansainvälisyysjakson suorittamisen kaikkialla Euroopassa sekä vuonna 2021 voimaan astuneen uuden ohjelmakauden myötä myös globaaliliikkuvuudet ovat mahdollisia. Tällä hetkellä Rasekolta löytyy yhteistyökumppaneita ja -verkostoja useista Euroopan maista sekä Thaimaasta ja Kiinasta.


Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyys on yksi tapa hankkia kansainvälistä osaamista. Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan kansainvälisen kokemuksen, kielitaidon ja kulttuurien tuntemuksen hankkimista kotimaassa ilman matkustamista. Koska vain pieni osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suorittaa ulkomaanjakson, kotikansainvälistymisellä varmistetaan, että kaikki opiskelijat pääsevät halutessaan hankkimaan kansainvälisyysosaamista. Tämä on tärkeää, koska yhä useammat ammattiin valmistuvat tulevat työskentelemään kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä myös kotimaassa.

Keinoja kansainvälisen osaamisen hankkimiseksi kotimaassa on esimerkiksi työelämäjakson suorittaminen monikansallisessa yrityksessä, yhteistyö oppilaitoksessa opiskelevien eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden sekä Rasekoon saapuvien ulkomaisten opiskelijoiden kanssa, kieliopintojen suorittaminen, virtuaalinen yhteistyö kansainvälisten kumppanioppilaitosten kanssa tai kansainvälisyyttä käsitteleviin tapahtumiin osallistuminen sekä niiden toteutukseen osallistuminen. Lisätietoa kotikansainvälisyydestä Opetushallituksen ylläpitämältä Finvet.fi -sivustolta.

Raskon kotikansainvälisyyspäivä 28.10.2021 Martin salissa
Rasekon kotikansainvälisyyspäivän ohjelma

Kansainvälistä osaamista virtuaalisesti

Kansainvälinen toiminta ei aina vaadi fyysistä matkustamista toiseen maahan. Viimeistään Covid19 -pandemian myötä teknologian tarjoamat mahdollisuudet tulisivat kiinteäksi osaksi myös Rasekon kansainvälistä toimintaa. Raseko on ollut mukana toteuttamassa muun muassa seuraavanlaisia virtuaalisia kansainväliseen osaamisen hankkimiseen tähtääviä toimia:


Virtuaalinen viikko Norjassa
viikko piti sisällään virtuaalisia yritys- ja oppilaitosvierailuja norjassa, opiskelijoiden ryhmäytymistä ja vapaa-ajanvietettä, myyntisparrausta, paikallisen perinneruuan valmistusta ja hissipuhekilpailun. Koko toteutus virtuaalisesti erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä. Alla virtuaaliviikon ohjelma:

Online-kokkikoulu

Yhteistyöprojekti hollantilaisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa


Erasmus+ akkreditointi

Opetushallitus on myöntänyt Rasekolle Erasmus-akkreditoinnin 1.3.2021 alkaen seuraavan seitsemän vuoden ajan voimassa olevalle ohjelmakaudelle. Erasmus+ akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Akkreditointi on osoitus Rasekon sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin, kansainvälistymisstrategian hyvästä tilanteesta, määrätietoisesta aktiivisesta otteesta ja prosessien toimivuudesta.


Kansainväliset verkostot

Raseko toimii aktiivisesti erilaisissa kansainvälistymistä edistävissä verkostoissa.

ThaiGO on Suomen ja Thaimaan välinen oppilaitosverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2014 Opetushallituksen rahoittamana.

ThaiGO on Opetushallituksen rahoittama Suomen ja Thaimaan välinen oppilaitosverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2014.

Verkostossa toimii tällä hetkellä 11 suomalaista toisen asteen koulutuksenjärjestäjää: Raseko, joka koordinoi verkoston toimintaa, Axxell, Careeria, SDO, Kpedu, Jedu, Riveria, Redu, Novida, Salpaus ja TAI. Thaimaalaisia yhteistyökumppaneita ovat sairaanhoitajia kouluttavat yliopistot Burhaba Chon Burissa ja BCNC Chiang Maissa, jossa sijaitsee myös perusopetusta tarjoava Tonkla school. Lisäksi verkosto tekee tiiviisti yhteistyötä Suomen Suurlähetystön kanssa Bangkokissa.

Verkoston tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista monikulttuurisessa toimintaympäristössä parantaen opiskelijoiden ja opetushenkilön kansainvälisiä valmiuksia sekä mukana olevien oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa. Yhteistyössä paikallisten ja ulkomaisten työelämäkumppanien kanssa kehitetään ja varmennetaan opiskelijoiden työelämäjaksojen laatu ulkomaan jaksojen aikana. Lisäksi verkosto pyrkii lisäämään kulttuuritietoisuutta Suomen ja Thaimaan välillä.

Verkoston kautta toteutetaan opiskelija- ja opettaja liikkuvuuksia Suomesta Thaimaahan. Liikkuvuusjaksot toteutetaan opiskelijaryhmissä ja ne ovat kestoltaan keskimäärin kahdesta neljään viikkoa. Lisäksi delegaatiomatkoja on toteutettu molempiin maihin.

FinnVET in China -hanke jatkaa Kam’oon China – ja Chinet – verkostojen toimintaa. Hankkeessa toteutetaan ammatillisen koulutuksen opiskelija-, opettaja- ja asiantuntija vaihtoja Suomesta Kiinaan ja vastaanotetaan opiskelijoita ja opettajia Kiinasta Suomeen. Hankkeen avulla pyritään lisäämään Suomessa Kiina tietoisuutta ja Kiinassa Suomi tietoisuutta. Kotikansainvälisyyden kehittäminen ja lisääminen ovat hankkeen keskeisiä tehtäviä.

Verkoston tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Kiinaan. Opiskelijoille ja opettajille tarjoutuu vaihtojakson aikana mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja vieraaseen kulttuuriin tutustumiseen. Tavoitteena on lisätä sekä opiskelijoiden että opettajien kansainvälisyysosaamista.

Verkoston jäseninä Rasekon lisäksi ovat Jedu, Business College Helsinki, Careeria, Cradia, Hyria, Keuda, Kpedu, Luksia, Novida, Omnia, Osao, Redu, Riveria, Sami, SDO, Tredu, Tai, Vamia ja Varia.

Hankkeessa koostetaan Opetushallituksen rahoittamien globaaliverkostojen hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Julkaisun tarkoituksena on lisätä ammatillisen koulutuksen henkilöstön ja johdon tietoisuutta ja osaamista globaalista toiminnasta. Tärkeänä teemana ovat globaalissa toiminnassa opitut hyvät käytännöt ja kotikansainvälisyys. OSAO koordinoi hanketta, muut hanketoimijat ovat Raseko, KSAO ja Savon ammattiopisto. Hanketoimijat ylläpitävät ja kehittävät  Finvet.fi -sivustoa.

Sotenet-verkoston Erasmus+ -liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille laadukkaita työelämäjaksoja eurooppalaisissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Jaksojen pituudet ovat viidestä kahdeksaan viikkoon pohjautuen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOKSiin. Työpaikkoina ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit, sairaalat, kotihoito, palvelutalot ja hoiva- ja hoitokodit.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Rasekon lisäksi koulutuskuntayhtymä Tavastia, Forssan Ammatti-instituutti, Keuda, Kirkkopalvelut ry, Varia, Tredu ja Sakky.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Rasekon lisäksi koulutuskuntayhtymä Tavastia, Forssan Ammatti-instituutti, Keuda, Kirkkopalvelut ry, Varia, Tredu ja Sakky.

Kansainväliset hankkeet

Kansainvälisyys on luonnollinen osa Rasekon toimintaa. Olemme mukana useissa erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa ja verkostoissa.

Erasmus+, liikkuvuushanke

Erasmus+ -ohjelma ammatilliselle koulutukselle tukee opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoja sekä oppilaitosten ja organisaatioiden kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Erasmus+ ohjelman liikkuvuushankkeiden avulla lähes 50 Rasekon opiskelijaa vuosittain suorittaa työelämänjakson ulkomailla. Hankkeet mahdollistavat tasavertaiset mahdollisuudet kansainvälisen osaamisen hankkimiseen kaikille Rasekon opiskelijoille. Ulkomailla suoritettavan työelämäjakson vaatimuksena on täysi-ikäisyys ja usein lähtö ajoittuukin viimeiseen opiskeluvuoteen. Jaksojen kestot vaihtelevat kahdesta viikosta jopa kolmeen kuukauteen.

European Voice of Sales

Erasmus+ ohjelman rahoittama strateginen kumppanuushanke, jota Raseko koordinoi. Mukana on lisäksi neljä kansainvälistä ammatillisen koulutuksen järjestäjää kumppaneina (Norja, Islanti, Portugali ja Italia). Tavoitteena on tuoda myyntityö esiin uudessa valossa korostaen myyntityötä tekevien asiantuntemuksen merkitystä ja antamalla työkaluja myyntityöhön käytännönläheisesti tiiviissä yhteistyössä yrityselämän (paikalliset ja kansainväliset) kanssa. Hankkeeseen osallistuminen on avoin kaikille Rasekon 16–20 vuotiaille opiskelijoille. Mukaan matkalle lähtee aina myös opettaja. Jaksot ovat kestoltaan viisi päivää.

European Voice of Tomorrow

Erasmus+ ohjelman rahoittama strateginen kumppanuushanke, jota Raseko koordinoi. Mukana on lisäksi neljä kansainvälistä ammatillisen koulutuksen järjestäjää kumppaneina (Norja, Islanti, Portugali ja Italia). Tavoitteena vastata talouden kasvun haasteisiin lisäämällä nuorten ymmärrystä kansainvälisen kaupan merkityksestä käytännönläheisesti tiiviissä yhteistyössä yrityselämän (paikalliset ja kansainväliset) kanssa. Hankkeessa kestävän kehityksen periaatteet saavat erityistä painoarvoa. Hankkeeseen osallistuminen on avoin kaikille Rasekon 16–20 vuotiaille opiskelijoille. Lisäksi erityistä painoarvoa annetaan taloudellisesti tai sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Mukaan matkalle lähtee aina myös opettaja. Jaksot ovat kestoltaan seitsemän päivää.


Rasekon kansainvälisestä toiminnasta saat lisätietoa oman alasi kansainvälisyysvastaavalta:

Heidi Ruusumo kansainvälisyyskoordinaattori puh. +358 44 705 7631 heidi.ruusumo@raseko.fi
Ari Tornberg taideteollisuusala, liiketoiminta, tieto- ja viestintätekniikka, sähkö- ja automaatioala, logistiikka puh. +358 44 705 7502 ari.tornberg@raseko.fi
Marjatuuli Aittokallio tekstiili- ja muotiala, hius- ja kauneudenhoitoala, terveys- ja hyvinvointiala, tekninen suunnittelu puh. +358 44 705 7564 marjatuuli.aittokallio@raseko.fi
Tanja Nummelin matkailuala, rakennusala, kone- ja tuotantotekniikka puh. +358 40 750 4853 tanja.nummelin@raseko.fi
Tomi Aho puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, ravintola- ja catering-ala, elintarvikeala, ajoneuvoala puh. +358 44 705 7461 tomi.aho@raseko.fi
Viisi henkilöä istumassa kivellä ulkona.

Kansainvälinen Raseko 2020 – YouTube

Raseko International -blogialustalta löytyy opintojensa aikana ulkomailla olleiden opiskelijoiden matkakertomuksia.

Oletko opiskelijana Rasekossa ja haluat tietää lisää kansainvälisyystoiminnasta?
Haluatko, että sinuun otetaan yhteyttä?