Työssäoppiminen

Tiivis yhteistyö työelämän kanssa on ammatillisen peruskoulutuksen kivijalka. Työelämäyhteistyö on oleellinen osa ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä. Koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämäyhteistyötä on viime vuosina lisätty monin eri toimin muun muassa kehittämällä työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, ammatillisia tutkintoja ja näyttötutkintojärjestelmää.

Oppisopimus

Osa ammatillisen perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista.

Oppilaitos vastaa työssäoppimisen käytännön järjestelyistä. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opiskelija on työssäoppimisjaksojen aikana oikeutettu kaikkiin opintososiaalisiin etuihin. Poikkeustapauksissa työssäoppiminen voi tapahtua työsuhteessa, jolloin opiskelija ei ole oikeutettu näihin etuihin.

Työpaikalla tapahtuva opiskelu on tärkeä osa kaikkea ammatillista koulutusta. Sen toteuttaminen hyvin edellyttää sitoutumista ja resursseja niin työnantajalta, koulutuksen järjestäjältä kuin opiskelijaltakin. Laadukas työpaikalla tapahtuva oppiminen tuottaa vahvaa osaamista ja kaikki voittavat.

 Työssäoppimisen tarkoituksena on

– lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta
– helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saantia yrityksiin
– syventää ammatillista osaamista
– lisätä tietoa työmarkkinoista
– tehdä tunnetuksi työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja
– mahdollistaa opettajien ja asiantuntijoiden vaihtoa
– edistää elinikäistä oppimista.

Työssäoppimisessa käytännön tekeminen ja kädentaidot pääsevät oikeuksiinsa ja opiskelijalle muodostuu käsitys työprosesseista. Ammattitaidon oppimisessa on tärkeätä, että opiskelija saa itse tehdä työtä ja pääsee mukaan ammattimaiseen työskentelyyn.

Opiskelijan näkökulmasta työssäoppimisen tarkoituksena on myös

– tukea ammatillista kasvua ja syventää ammatillista osaamista
– antaa ajan tasalla olevia työelämän valmiuksia
– lisätä opiskelumotivaatiota
– kehittää vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta.

Työssäoppiminen on mahdollisuus – myös työpaikalle ja yritykselle!

Työssäoppimisen tavoitteina on tehdä opiskelijalle tutuksi työelämän pelisääntöjä, syventää ammatillista osaamista ja työelämätuntemusta sekä edesauttaa opiskelijoiden työllistymistä. Lisäksi tavoitteina on lisätä opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta.

Työpaikoille työssäoppiminen on mahdollisuus hankkia alalle soveltuvia uusia työntekijöitä. Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa työssäoppimisen puitteissa auttaa työnantajia myös tulevaisuuden henkilöstötarpeen ennakoinnissa. Yhteistyö avaa ovia niin työpaikkojen kuin yksittäistenkin työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.

Työssäoppiminen tarjoaa alan ammattilaisille mahdollisuuden olla kehittämässä ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttamassa tulevaisuuden työntekijöiden ammatilliseen osaamiseen. Lisäksi se tarjoaa oivan tilaisuuden työntekijöille jakaa omaa osaamistaan ja vuosien varrella hankittua ”hiljaista tietoa”.

Työssäoppiminen toteutetaan yleensä ilman työsuhdetta eikä työssäoppimisesta makseta palkkaa. Työssäoppimisen aikana opiskelija saa opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja (kuten ruokailu). Erikseen niin sovittaessa työssäoppiminen voidaan toteuttaa myös työsopimussuhteessa.

Työnantajan ja opiskelijan velvollisuudet

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja työnantajan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Sopimuksessa sovitaan opiskelijan ohjauksen ja arvioinnin järjestämisestä ja muista tarpeellisista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista.

Sopimukseen kuuluu myös opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan sisältyvä osa, jossa sovitaan opintojen tavoitteet, sisällöt, opintojen kesto ja ajoitus sekä vastuut työssäoppimisen aikana.

Opiskelija on velvollinen noudattamaan työlainsäädännön määräyksiä, työyhteisön sääntöjä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Työnantajan vastuulla olevia tehtäviä ovat:

– nimetä vastuullinen työpaikkaohjaaja
– ohjata ja arvioida opiskelijan oppimista työpaikalla
– huolehtia työturvallisuudesta
– tiedottaa työpaikan henkilöstölle työssäoppimisesta.

Tarjoamme työpaikoille työpaikkaohjaajan maksutonta koulutusta.
Lue lisää koulutuksesta »

www.laakeri.info