Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Mistä näyttötutkinnossa on kyse? Katso video Näyttötutkinto – muuta osaamisesi tutkinnoksi

Näyttötutkinnot ovat avoimia kaikille. Useimmat suorittavat näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksenjärjestäjä päättää valintaperusteista, eikä koulutukseen haettaessa ole muodollisia ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Aikuiset suorittavat  ammatilliset tutkinnot ensisijaisesti näyttötutkintona.

Jos hallitset ammatin jo entuudestaan, voit osoittaa ammattitaitosi tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Sinulle soveltuvan tutkinnon valinta, tutkinnon suorittaminen ja koulutuksesi henkilökohtaistetaan osaamisesi perusteella. Opintojen laajuus määräytyy sinulle tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Olennaista on se, että hallitset tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset. Usein valmistava koulutus kestää noin kaksi vuotta.

Aikuisten näyttötutkinnot perustuvat työelämälähtöisyyteen: tutkintoja arvioivat, kehittävät ja suunnittelevat työelämän edustajat yhdessä oppilaitosten sekä Opetushallituksen edustajien kanssa.

Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisille joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnossa henkilö voi suorittaa tutkinnon jopa ilman valmistavaa koulutusta, sillä ammattitaitoa kertyy koko ajan töissä, harrastuksissa sekä opinnoissa.

kollaasi 800 x 150

Näyttötutkintojärjestelmän toimintaperiaatteita ovat:

• Henkilökohtaistaminen: jokaisella tutkinnon suorittajalla on oikeus henkilökohtaisesti suunniteltavaan tutkinnon suorittamiseen ja opintojen suunnitteluun.

• Tutkinnon suorittaminen on mahdollista ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomana: työssäoppiminen, oppilaitoksessa valmistavassa koulutuksessa opiskelu ja harrastustoiminta kartuttavat ammattitaitoa.

• Ennen tutkinnon suorittamista tunnistetaan sekä tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen, jolloin voidaan suoraan suorittaa tutkinto.

• Tutkinto tai tutkinnon osa osoitetaan tutkintotilaisuudessa aidossa työympäristössä: tärkeintä on ammatin hallinta, ammattitaito sekä osaamisen näyttäminen työtä tehden.

• Näyttötutkintojärjestelmässä työnantajataho, työntekijätaho ja opetusalan edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä tutkintorakennetta kehitettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, tutkintotilaisuuksia suunniteltaessa ja
järjestettäessä sekä tutkintosuorituksia arvioitaessa.

 

 

Kelpoisuus jatko-opintoihin

Jatko-opintokelpoisuus opintoihin ammattikorkeakouluissa
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon sen mukaan kuin opetusministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.

Jatko-opintokelpoisuus opintoihin yliopistoissa
Pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon.

 

Rasekon aikuiskoulutustarjontaan pääset tutustumaan täällä >>