Opintoviikoista siirryttiin osaamispisteisiin 1.8.2015

Tiedote keväällä 2015:

Ammatillisen peruskoulutuksen uudistuneet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2015. Syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat opiskelevat uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Myös kaikki ennen lain voimaan tuloa tutkinnon suorittamisen aloittaneet opiskelijat jatkavat opintojaan uusien säädösten ja perusteiden mukaan. Muutos koskee siis kaikkia opiskelijoita riippumatta siitä, milloin opinnot on aloitettu.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa muutokseen on valmistauduttu ja opiskelijoille tarjotaan jatkossa osaamisperusteista opetusta. Uusissa tutkinnon perusteissa korostetaan osaamista ja työelämälähtöisyyttä, jotka ovat olleet Rasekon opistojen vahvuuksia tähänkin saakka. Myös opiskelijoiden yksilölliset ja joustavat opintopolut ovat keskeinen muutos.

Tutkinnon laajuus määritellään osaamispisteinä. Opiskelussa ei enää mitata aikaa vaan osaamista. Uudistuksen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen joustavuutta ja valinnaisuutta. Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, kuinka kattavaa, laaja-alaista ja merkittävää osaamista siinä hankitaan, kun tutkinnon osa suhteutetaan koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Koko ammatillisen perustutkinnon laajuus on 1.8.2015 alkaen 180 osaamispistettä (osp) (nykyään 120 opintoviikkoa).

Perustutkinnon osat ovat:

  • ammatilliset tutkinnon osat 135 osp (pakolliset tutkinnon osat ja valinnaiset tutkinnon osat),
  • yhteiset tutkinnon osat 35 osp (pakolliset tutkinnon osat ja valinnaiset tutkinnon osat), ja
  • vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp.
31.7.2015 SAAKKA 1.8.2015 ALKAEN
AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO 120 ov AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO 180 osp
Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Päätösvaiheessa olevien opiskelijoiden on nyt tärkeää suorittaa kaikki opinnot täysimääräisesti loppuun 31.5.2015 mennessä.

Jatkavien opiskelijoiden aiemmin suoritetut opinnot tunnustetaan valtakunnallisten suositusten mukaan niin, ettei lisäsuorituksia tulisi. Ne opinnot, jotka opiskelija on suorittanut opintoviikkoina, tunnustetaan ja tunnistetaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Jatkavien opiskelijoiden tulee pyrkiä tekemään keskeneräiset tutkinnon osat valmiiksi 31.7.2015 mennessä, jolloin tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä mahdollisimman sujuvasti siirryttäessä uusiin tutkinnon perusteisiin. Näin vältytään myös lukuvuonna 2015–2016 täydentäviltä opinnoilta.

Arviointiasteikko ei tule muuttumaan, vaan se pysyy edelleen asteikolla 1-3.

Jos opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon tai toisen ammatillisen perustutkinnon ennen nykyisten opintojen alkamista, oppilaitos on velvoitettu arvioimaan (antamaan numeron 1-3) seuraavien uusien osa-alueiden osaamista: tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, työelämätaito, yrittäjyys ja yritystoiminta.

Uusien yhteisten tutkinnon osien (entiset atto-opinnot) rakenne ja päättöarviointi muuttuu. Jatkossa päättötodistukseen tulee vain kokonaisarvosana jokaiseen tutkinnon osaan. Arvosana muodostuu tutkinnon osan alla olevien osa-alueiden arvosanoista, niiden osaamispistemäärät huomioiden. Kunkin osa-alueen (esim. äidinkieli, vieras kieli tai matematiikka, liikunta) arviointi tulee näkyviin todistuksen liitteenä olevaan opintosuoritusotteeseen.

————————————————————————————————————————————————

Keskeiset termit:

  • Opiskelijalla on oikeus esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista muualla hankitun osaamisen perusteella. Opettaja arvioi osaamisen.
  • Tutkinnon osat on määritelty valtakunnallisesti osaamispisteinä (osp). Tutkinnon osan pistemäärä kertoo opintojen kattavuudesta, vaikeudesta ja merkittävyydestä tutkinnon kannalta.
  • Joissakin tutkinnoissa opiskelija valitsee perustutkinnon sisältä sen osaamisalan (aiemmin koulutusohjelman), johon haluaa erikoistua. Esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa vaihtoehtoina ovat Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala sekä Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala ja liiketalouden perustutkinnossa Asiakaspalvelu ja myynti sekä Talous- ja toimistopalvelut. Valinnan ajankohta ja valintakriteerit ja/tai -edellytykset vaihtelevat tutkinnoittain.
  • Tutkinnon osa voi muodostua osa-alueista (aikaisemmin opintojakso). Tutkinnon osasta annetaan arvosana (asteikolla 1-3) päättötodistukseen. Ammatillista osaamista arvioidaan aina ammattiosaamisen näytöillä, joista annetaan erillinen näyttötodistus.