Huom! Tarkista kokeiden tarkka ajankohdat täältä yhteishaun aikaan!

Taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan koulutuksiin hakeville järjestetään pääsykoe toukokuussa 2018. Kokeeseen kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla kaikki hakijat.


KIELIKOE RASEKOSSA 2018

Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos hänen äidinkielensä on muu kuin Rasekon opetuskieli (=suomi), eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoilla. Rasekon kielikoe pidetään keskiviikkona 16.5.2018 osoitteessa Eeronkuja 3, Raisio ja siihen lähetetään kutsu. Kielikoe sisältää kirjallisen osion, kuunteluosion ja haastattelun. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.


TERVEYDELLISET TEKIJÄT AMMATTIALAN VALINNASSA

Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä ammatilliseen koulutukseen osallistumiselle. Hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle (oppilaitokselle) terveydentilaansa liittyvät oleelliset tiedot.

Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitautia, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta, tasapainoelimistön toiminnanhäiriötä tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.

Jos sinulla on jokin terveydellinen riskitekijä, keskustele lääkärin, opinto-ohjaajan tai kouluterveydenhoitajan kanssa. Jos et ole enää koulussa, tilaa aika lähimmän työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnan ohjauksesta. Siellä voit asiantuntijan kanssa pohtia mahdollisuuksiasi haluamallesi alalle.


LÄHIHOITAJAN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

Lähihoitajaksi pyrkivän opiskelijan terveydentilan on oltava sellainen, ettei se ole esteenä opinnoille tai vastuullisessa am-matissa toimimiselle. Opiskelijaksi ottamisen esteitä voivat olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä ja työssäoppimisessa toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Esteenä opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa.


HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Kopio hakemuksesta, Harkintaan perustuvan haun lomake sekä kaikki ne perustelut ja todistukset sekä lausunnot, joihin hakija vetoaa, on lähetettävä 13.3.2018 mennessä suoraan jokaiseen oppilaitokseen, johon hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä.