Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto /
artesaani

Muinaistekniikka, näyttötutkintoon valmistava koulutus

Muinaistekniikassa perehdytään esihistoriallisiin ja historiallisiin käsityömenetelmiin kuten perinteisiin puutöihin, taontaan, vanhoihin metallivalutekniikoihin ja perinteisiin tekstiilitekniikoihin sekä esinekulttuuriin. Koulutuksessa korostuu kulttuurihistorian ja käsityöperinteiden ymmärtäminen sekä opitun soveltaminen nykyajan käsityöläisyyteen ja muuhun elinkeinotoimintaan. Koulutuksessa hyödynnetään mm. arkeologian, kansatieteen ja historiantutkimuksen tarjoamaa tietoa.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (artesaani) suoritetaan muinaistekniikan ammattialalla näyttötutkintona. Opiskelu on päätoimista ja se toteutetaan pääsääntöisesti arkisin päiväopetuksena Rasekon Mynämäen toimipisteessä.

Tutkintoon valmistava koulutus kestää n. kaksi vuotta, mikäli hakeutujalla ei ole aiempaa osaamista alalta. Tutkinnon suorittaminen sekä siihen valmistava koulutus henkilökohtaistetaan, jolloin aiempi osaaminen lyhentää valmistavan koulutuksen tarvetta ja tutkinto voidaan suorittaa lyhemmässä ajassa.


Muinaistekniikassa aloittaa syksyllä 2017 elämyspalveluihin painottunut ryhmä

•    10.8.2017 aloittavassa ryhmässä erityisteemana on elämyspalvelut. Haku on päättynyt.

•    syksyllä 2018 aloittaa ryhmä, jonka erityisteemana ovat ennallistukset ja kokeellisen arkeologian soveltaminen (hakeutuminen tästä >>)

Ryhmien tarkemmat kuvaukset löytyvät tämän sivun lopusta. Oman erityisteeman lisäksi kummassakin ryhmässä perehdytään muinaistekniikan ammattialan keskeisimpiin materiaaleihin, perinteisiin työmenetelmiin, tuotteen suunnitteluun ja tuotteiden ammattitaitoiseen valmistukseen. Koulutuksen yhteydessä suoritetaan käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto näyttötutkintona.

Opinnot henkilökohtaistetaan, jolloin aiempi osaaminen ja omat tavoitteet voidaan ottaa huomioon. Valmistavan koulutuksen kesto on kaksi vuotta, mikäli aiempaa osaamista alalta ei ole. Koulutukseen voi sisällyttää työelämäjaksoja kotimaassa tai ulkomailla ja yrittäjyyttä voi halutessaan kokeilla ’NY Vuosi yrittäjänä’ -konseptilla.

Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu pääsääntöisesti päiväopetuksena arkipäivisin Rasekon Mynämäen toimipisteessä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että asiakkaiden kanssa toimittaessa tapahtumat ja tilaisuudet saattavat sijoittua viikonloppuihin tai ilta-aikoihin ja sijaita eri paikkakunnilla.


Kustannukset
Perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta. Kaikilta tutkinnon suorittajilta peritään OPH:n tutkintomaksu 58 €.

Opintojen aikana syntyy kuitenkin kustannuksia esimerkiksi töihin käytettävistä materiaaleista sekä opintomatkoista, jotka tutkinnon suorittaja kustantaa itse.


Elokuussa 2017 alkava muinaistekniikan alan valmistava koulutus tähtää siihen, että tutkinnon suorittajalla on hyvät valmiudet toimia käsityöalan yrittäjänä. Tutkinnon suorittaja voi suuntautua esimerkiksi tuotteiden, palveluiden tai materiaalien myyntiin tai kurssien ohjaamiseen.

Koulutuksessa perehdytään eri materiaalien perinteisiin tekniikoihin ja niihin liittyvään kulttuuriin, tuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen, markkina- ja asiakaslähtöisyyteen sekä yritystoimintaan. Heti koulutuksen alusta alkaen tutkinnon suorittaja alkaa muodostaa omaa tuotteistoa ja yritysideaa ja perustekniikoiden opiskelun jälkeen suuntautuu oman kiinnostuksensa kohteena oleviin materiaaleihin ja tekniikoihin.

Koulutus sisältää lähiopetusta, etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Koulutuksen myöhemmässä vaiheessa korostuu omatoiminen opiskelu, jota kouluttajat ohjaavat. Osaamista kannattaa hankkia myös työssäoppimisena omaa suuntautumista vastaavassa työpaikassa Suomessa tai ulkomailla. Toisena opiskeluvuonna on mahdollista perustaa harjoitusyritys, joka ajetaan alas opintojen päättyessä.

Erityisteemana elämyspalvelut, koulutus alkaa 10.8.2017 (haku on päättynyt)

Koulutuksessa sukelletaan ihmisen menneisyyteen etsimään nykypäivän ihmisille elämyksiä tuottavia asioita. Näitä asioita opitaan tuotteistamaan ja tarjoamaan asiakkaille erityisesti matkailu- ja hyvinvointialoja silmällä pitäen. Elämyspalvelut voivat olla esimerkiksi kursseja, ohjelmapalveluja, opastuksia, taitojen opettamista, elävöittämistä, tilojen tai asujen stailaamista tai vaikkapa tapahtumatuotantoa.

Opinnoissa perehdytään erityisteeman lisäksi muinaistekniikan ammattialan keskeisimpiin materiaaleihin, perinteisiin työmenetelmiin sekä tuotteiden suunnitteluun ja ammattitaitoiseen valmistukseen. Opiskelu on monimuotoista sisältäen käytännön tekemistä, opintokäyntejä, teoriaa, itsenäistä työskentelyä, asiakasprojekteja ja tapahtumien järjestämiseen osallistumista.

Tavoitteena on, että valmistuttuaan kullekin tutkinnon suorittajalle olisi kertynyt oma erityinen kokonaisuus houkuttelevia elämystuotteita sekä yhteistyökumppaneita ja verkostoja, joiden kanssa tai kautta tarjota palveluja asiakkaille.

Koulutukseen hakeutujalle ja alalla toimivalle on eduksi positiivinen asenne, itsenäinen ote opiskeluun ja työskentelyyn sekä innostus menneisyyden tutkimiseen ja ihmisten parissa toimimiseen. Hakuaika elämyspalvelut ryhmän koulutukseen on su 30.4.2017 asti ja valinnat ilmoitetaan kesäkuun 2017 alkupuolella.

Hakeutuminen
Seuraava muinaistekniikan valmistavan koulutuksen ryhmä aloittaa elokuussa 2017.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli hakeutujalla on jo valmiiksi olemassa tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen muinaistekniikan ammattialalta. Ota tällöin suoraan yhteyttä tutkintovastaavaan.


Erityisteemana ennallistukset ja kokeellisen arkeologian soveltaminen, koulutus alkaa syksyllä 2018

Ennallistusten ja kokeellisen arkeologian soveltamisen koulutuksen kuvaus täydentyy tälle sivulle kesän 2017 aikana. Siihen voi kuitenkin hakea jo nyt.

Aloita hakeutuminen tästä >>


Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

Iikka Meriala, tutkintovastaava/vastuukouluttaja
puh. 044 705 7593, iikka.meriala (at) raseko.fi

Jouni Suvala, koulutuspäällikkö
Puh. 044 705 7579, jouni.suvala(at)raseko.fi


Opetushallituksen sivulta löydät Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1715117/naytto/tiedot

Rasekon käsi- ja taideteollisuusalan facebook-sivulle tästä >>


Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan suorittanut artesaani osaa toimia useilla palvelun ja valmistuksen toimialoilla eri ammateissa joko toisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hän voi toimia alan valmistus-, tuotanto-, suunnittelu-, muotoilu-, korjaus-, restaurointi-, ohjaus-, palvelu- ja/tai myyntitehtävissä. Hän tuntee ammattialansa materiaaleja ja työtapoja laajasti ja erikoistuu valitsemiinsa ammattialan työtehtäviin. Hän pystyy toimimaan aloitteellisesti, avoimesti ja luottamusta lisäten yhteistyössä suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja toisten alan ammattilaisten kanssa. Hän osaa tuotteistamista ja markkinointia sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Artesaanilla on monipuolinen ammattitaito, ja hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä nähdä työnsä osana ympäristöä ja suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Hän osaa ottaa työssään huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät. Artesaani on luotettava, laatutietoinen, esteettisyyttä ymmärtävä, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän tekee työnsä ammattialaa koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Toiminta edellyttää laadunhallinnan, kuluttajansuojan sekä malli- ja tekijänoikeuden tuntemista. Artesaanilla on yrittämisen perusvalmiudet ja hän työskentelee kestävän ja terveen yritystoiminnan periaatteita noudattaen. Hän toimii vuorovaikutteisesti, asiakaslähtöisesti, tyyli- ja laatutietoisesti. Hän osaa toimia kustannustietoisesti ja taloudellisesti.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneella artesaanilla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin.

Näyttötutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa suoritetaan yhteensä seitsemän tutkinnon osaa; neljä pakollista ja kolme valinnaista tutkinnon osaa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat:

•    Asiakaslähtöinen valmistaminen
•    Kulttuurilähtöinen valmistaminen
•    Tuotteen suunnittelu
•    Tuotteen valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kolme, ovat:

•    Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen
•    Kulttuurin soveltaminen käsityöhön
•    Ohjaustoiminnan toteuttaminen
•    Palvelun tuotteistaminen
•    Sisustustyön tekeminen
•    Stailaaminen
•    Taidekäsityön tekeminen
•    Tilaustyön valmistaminen
•    Tuotekehitysprosessiin osallistuminen
•    Tuotteen valmistaminen käsityönä
•    Yritystoiminnan suunnittelu
•    Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
•    Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta